Uudistuva oppilaitosrakennus

Opetusmenetelmät ja -sisällöt uudistuvat ja kehittyvät kaikissa oppilaitosmuodoissa. Opetustyö ei enää ole pelkästään oppituntien pitämistä, vaan erilaisia yhteistyötapahtumia, suunnittelu-, opiskelu- ja arviointitilanteita. Uusia asioita opitaan suurempina kokonaisuuksina erilaisten yhteisprojektien avulla. Opiskelijaryhmät voivat vaihdella kooltaan sekä ikäryhmämuodostukseltaan.

Opiskelijat voivat valita oman tarpeensa mukaiset yksilölliset etenemisreitit. Tietoteknologian huima kehitys on jo mullistanut tiedonhaun ja tiedontuottamisenmenetelmät. Opetuksessa suositaan tutkivaa, kokeilevaa, havainnoivaa ja omatoimista työskentelyotetta. Uudet, oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat korostavat opiskelijakeskeisiä ja omaehtoisia työtapoja ja opiskelijan vastuuta omasta oppimisestaan.

Oppilaitosrakennus on oppimisympäristönä avoin, joustava ja muunneltava.

Monien jo tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tarvittavien valmiuksien saavuttaminen tulee tehokkaammaksi, jos perinteisestä luokkahuonekeskeisestä työskentelystä luovutaan tai sitä oleellisesti vähennetään. Työtä tehdään pienryhmissä opettajan kanssa tai ilman opettajaa joko oppilaitoksen omissa tiloissa tai sen ulkopuolella, esim. yrityksissä, kirjastoissa jne. Tietoa haetaan kirjoista, lehdistä, tietoteknisistä tai av-teknisistä tallenteista, tietoverkoista tai havainnoimalla. Tietoa käsitellään tietoteknisin välinein. 

Luonnontieteellisten havaintojen tekemiseksi työtä tehdään laboratorioissa tai itse paikan päällä luonnossa. Luova työskentely monipuolistuu. Työtä tehdään sekä perinteisin että uuden teknologian mahdollistamin välinein. Monipuolista liikuntaa ja urheilua harrastetaan. Työskennellään myös suurissa ryhmissä: koko oppilaitosyhteisölle järjestetään juhlia, informaatiotilaisuuksia, virikeluentoja, paneelikeskusteluja, näytelmiä, näyttelyjä ja performansseja. Erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa yhteys työelämään ja yrityksiin korostuu, ammateissa tarvittavia valmiuksia on opiskeltava seuraten yhä kiihtyvämmin kehittyviä työsisältöjä ja -menetelmiä.

Oppilaitoksella on toimiva ja avoin yhteys ympäröivään maailmaan.

Oppilaitos osallistuu aktiivisesti vaikutusalueensa ja yhdyskuntansa toimintaan. Oppilaitoksen tiloihin voivat kaikki yhteisön jäsenet tulla hakemaan tietoa, tekemään työtä ja harrastamaan. Oppilaitos toimii kaikkien kuntalaisten yhteisenä monitoimi- ja resurssikeskuksena, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi kunnan kirjastotilat, liikuntatilat, teatteri- ja musiikkisalit ym. kulttuuritoimen tilat. Oppilaitos voi myös hyödyntää lähialueen yritysten tiloja, kuten työpajoja, verstaita ja laboratorioita.