Erityinen tuki

Perusopetuslain mukaan erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea, muu tuki taas koulunkäynnin tukea. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostaa järjestelmällisen ja suunnitelmallisen kokonaisuuden.

Oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. HOJKSssa määritellään mm. opiskelun erityiset painoalueet, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat, oppilaan itsearviointi sekä muut pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat ja oppimateriaalit. Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, HOJKSssa luetellaan nämä aineet sekä määritellään niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä määritellään, miten edistymistä seurataan ja arvioidaan.

Erityisopetukseen sisältyvät pedagogiset ratkaisut voivat vaihdella eri oppiaineissa ja muilla oppimisen alueilla. Osa pedagogisesta tuesta voi olla myös lyhyempiaikaista, yksittäiseen oppiaineeseen suunnattua tukea, kuten tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.

Erityistä tukea saavalle oppilaalle annettavaa muuta laissa tarkoitettua tukea on esimerkiksi oppilashuollon palvelut sekä tulkitsemis- tai avustajapalvelut. Myös oppilaan saama muu tuki määritellään HOJKSssa.

Oppilaan status on erityistä tukea saava oppilas sen jälkeen, kun hänelle on tehty erityisen tuen päätös. Hän ei voi saada yhtä aikaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea, vaan oppilas voi olla kerrallaan vain yhdellä tuen tasolla. Oppilaalla ei voi myöskään olla yhtä aikaa tehostetun tuen edellyttämää oppimissuunnitelmaa ja HOJKSia.

Joskus kuulee käytettävän ilmaisua ”oppilas on HOJKSattu jossakin oppiaineessa”. HOJKS laaditaan kuitenkin erityistä tukea saavalle oppilaalle kaikkea opetusta ja muuta tukea, ei vain kapea-alaisesti yksittäistä oppiainetta, varten. Erityisopetus ei ole myöskään pelkästään niiden oppiaineiden opetusta, joissa oppimäärä on yksilöllistetty. Tuen tarve ja tarve oppimäärän yksilöllistämiseen voi vaihdella oppiaineittain. Jos tuen tarve on esimerkiksi sosioemotionaalisella alueella, ei erityistä tukea saavalla oppilaalla välttämättä ole lainkaan yksilöllistettyjä oppimääriä.

Erityisopetusta antavalta opettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 8 §:ssä. Säännöstä tarkistettiin helmikuussa 2012 lakiteknisesti muuttamalla säännökseen sisältyvät säännösviittaukset erityistä tukea koskevan uudistuksen mukaisiksi. Kelpoisuuksiin ei tullut aikaisempaan nähden muutoksia. Kun luokanopettaja tai aineenopettaja antaa erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle opetusta yleisopetuksen yhteydessä, opettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetusryhmän enemmistölle annettavan opetuksen mukaan. Opetuksen järjestäjä vastaa kaikissa tapauksissa, että oppilaan oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen toteutuu.

Lisää tietoa erityisestä tuesta

Päätös erityisestä tuesta
Mitä oppilaan ja huoltajan kuuleminen tarkoittaa ja miten kuuleminen järjestetään?
Miten erityisen tuen päätös tehdään?
Miten erityisen tuen päätös tarkistetaan?

 

Lisää aiheesta