Miten erityisen tuen päätös tarkistetaan?

Perusopetuslain 17 § 2 momentin mukaan erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Tarkistamista varten pedagogisen selvityksen laatiminen aloitetaan hyvissä ajoin viimeistään toisen ja kuudennen vuosiluokan keväällä. Säädös on osittain tulkinnanvarainen. Olisi järkevää tulkita, että tarkistaminen toisen vuosiluokan jälkeen tarkoittaa sitä, että päätös tehdään mahdollisimman pian, kuitenkin ennen kuin koulutyö kolmannella luokalla alkaa.

Opetussuunnitelman perusteissa erityisen tuen päätöksen tarkistamisesta on määrätty luvussa 4.3 seuraavasti:

"Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa lain edellyttämissä vaiheissa sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisen tuen jatkamisesta tehdään päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea."

Päätöstä tarkistettaessa oppilaasta tulee tehdä pedagoginen selvitys ja sen perusteella päätös erityisen tuen jatkamisesta tai lopettamisesta. Laadinnassa hyödynnetään aikaisempaa pedagogista selvitystä ja muita mahdollisia asiakirjoja. Jos oppilaasta ei ole uuden 1.1.2011 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan tehtyä pedagogista selvitystä, tehdään se ensimmäisen kerran, kun päätöstä tarkistetaan. Myös niistä oppilaista, joiden erityisen tuen päätös on tehty perusopetuslain 17 § 4 momentin perusteella, tulee tehdä ensimmäinen pedagoginen selvitys silloin, kun päätös tarkistetaan.

Tarkistamispykälä koskee myös vaikeimmin vammaisia. Erityisen tuen päätöksessä päätettävät asiat, kuten pääsääntöinen opetusryhmä, tulkitsemis- ja avustajapalvelut tai opetuksen poikkeava järjestäminen arvioidaan pedagogisessa selvityksessä. Näissä asioissa ovat oppilaan tuen tarve tai tarvittavat järjestelyt voineet muuttua. Joidenkin oppilaiden, kuten vaikeimmin vammaisten kohdalla, tarkistaminen tarkoittaa erityisesti edellä mainituista asioista päättämistä ajantasaisen tiedon pohjalta, ei useinkaan oppilaan statuksen muuttumista.

Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa aina tuen tarpeen muuttuessa. Lisäksi tarkistamisesta toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle siirtymistä on säädetty laissa. Tarkistamisen voi merkitä esimerkiksi ensimmäisellä luokalla olevan oppilaan päätökseen seuraavasti: ”Perusopetuslain 17 §:n 2 momentin mukaan tämä päätös on tarkistettava toisen vuosiluokan jälkeen tai aina tuen tarpeen muuttuessa”.

Joskus päätöstä erityisen tuen lopettamisesta kuulee kutsuttavan päätöksen purkamiseksi. Kysymyksessä ei ole kuitenkaan aiemman päätöksen purkaminen, koska oppilas on saanut tarvitsemaansa tukea aiemmin tehdyn erityisen tuen päätöksen mukaisesti. Mutta jos pedagogisessa selvityksessä on todettu, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tuen antamisen lopettamisesta tehdään uusi päätös. Päätös erityisen tuen lopettamisesta tulee tehdä ja perustella vastaavin menettelyin kuin päätös sen aloittamisesta. Myös tähän päätökseen tulee liittää valitusosoite.

 

Lisää aiheesta