Päätös erityisestä tuesta

Pääsääntöisesti erityisen tuen päätöstä edeltää oppilaan saama tehostettu tuki. Perusopetuslain (17 § 3 mom.) mukaan ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on hankittava oppilaan opettajilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä. Lain mukaan tarvitaan lisäksi moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Näiden kahden selvityksen perusteella tehdään arvio erityisen tuen tarpeesta. Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Opetushallitus on antanut pedagogisen selvityksen mallilomakkeet esi- ja perusopetusta varten. Erityisen tuen päätöstä tehtäessä oppilaalle tehdään yksi pedagoginen selvitys, jossa kuvataan kaikki opetussuunnitelman perusteissa määrätyt asiat, pedagogisia selvityksiä ei tehdä erikseen yksilöllistettäviin oppiaineisiin.

Laki sallii, että ensikertainen erityisen tuen päätös voidaan joissakin tapauksissa tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista. Laissa on erikseen määritelty tällaiset tilanteet. Näin voidaan menetellä, jos oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään esi- tai perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena taikka, jos aikaisempi arvio osoittautuu virheelliseksi. Edellä mainituissa tapauksissa päätös perustuu perusopetuslain 17 § 4 momenttiin ja psykologisen tai lääketieteellisen arvion hankkiminen on pakollista. Kun päätöstä tarkistetaan lakisääteisin määräajoin tai tuen tarpeen muuttuessa, tehdään oppilaasta aina pedagoginen selvitys ennen uutta päätöstä.

Erityisen tuen päätöksessä määrätään seuraavat asiat:

  • pääsääntöinen opetusryhmä
  • mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut
  • muut 31 §:ssä tarkoitetut palvelut, kuten oppilaan tarvitsemat apuvälineet tai tukijaksot Valteri-koulussa
  • mahdolliset yksilöllistettävät oppiaineet, niiden lisääminen tai vähentäminen
  • opetuksen järjestäminen poiketen 11 §:ssä määritellystä oppiainejaosta
  • oppilaan vapauttaminen oppiaineenaineen opiskelusta
  • muut perusopetuslain 18 §:n perusteella päätettävät erityiset opetusjärjestelyt, kuten muut opetuksen sisältöjä tai järjestämistapaa koskevat järjestelyt
  • päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta
  • opiskelu toiminta-alueittain

Jos oppilaan tuen tarve muuttuu edellä mainituissa asioissa, tehdään uusi tarpeelliselta osin tarkennettu pedagoginen selvitys ja uusi erityisen tuen päätös.

 

Lisää aiheesta