Tuen lomakkeet OPS2016

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Mallilomakkeet perusopetuksen pedagogista arviota ja pedagogista selvitystä varten

Opetushallitus on valmistellut mallilomakkeet perusopetuksen pedagogista arviota ja pedagogista selvitystä varten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

Lomakkeet sisältävät kaikki ne asiat, jotka opetussuunnitelman perusteet normina edellyttävät. Näiden norminmukaisten kohtien lisäksi lomakkeisiin on lisätty muutamia lisätietoja sisältäviä kohtia. Mallilomakkeet on suunniteltu siten, että niiden osiot suurenevat kirjoitettaessa.

Opetuksen järjestäjät voivat käyttää myös omia, itse suunnittelemiaan lomakkeita. Niiden tulee sisältää kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräämät, pedagogista arviota ja pedagogista selvitystä koskevat asiat. Opetuksen järjestäjä voi tällöin käyttää Opetushallituksen laatimia mallilomakkeita oman suunnittelunsa pohjana.

Lomakkeet

Perusopetuslain mukaan ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta. Pedagogisen selvityksen kohtaan 4. OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN ARVIO ERITYISEN TUEN TARPEESTA voidaan liittää selvityksen perusteella laadittu esitys erityisen tuen päätöksen sisällöstä. Tätä vasten Opetushallitus on laatinut mallin.

Mallilomakkeet perusopetuksen oppimissuunnitelmaa ja HOJKSia varten

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Opetushallitus on valmistellut mallilomakkeet perusopetuksen oppimissuunnitelmaa ja henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS) varten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

HOJKS -lomakkeita on kolme erilaista:

• oppiaineittain opiskelevalle oppilaalle, oppilaalla ei ole yksilöllistettyjä oppimääriä
• oppiaineittain opiskelevalle oppilaalle, oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä
• toiminta-alueittain opiskelevalle oppilaalle

Lomakkeet sisältävät kaikki ne asiat, jotka opetussuunnitelman perusteet normina edellyttävät. Näiden norminmukaisten kohtien lisäksi lomakkeisiin on lisätty muutamia lisätietoja sisältäviä kohtia. Mallilomakkeet on suunniteltu siten, että niiden osiot suurenevat kirjoitettaessa. Opetuksen järjestäjät voivat käyttää myös omia, itse suunnittelemiaan lomakkeita. Niiden tulee sisältää kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräämät, yksilöllisiä suunnitelmia koskevat asiat. Opetuksen järjestäjä voi tällöin käyttää Opetushallituksen laatimia mallilomakkeita oman suunnittelunsa pohjana.

Lomakkeet