Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

KokitTässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

Aikuisten perusopetus uudistuu

Blogikirjoitus 22.12.2016

Leena NissiläEduskunta on juuri hyväksynyt perusopetuslain muutoksen, joka koskee oppivelvollisuusiän ylittäneille annettavaa perusopetusta. Muutoksen myötä aikuisten perusopetus tulee sisältämään kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Alkuvaiheeseen voi tarvittaessa sisältyä lukutaitovaihe niillä, joilta puuttuu luku- ja kirjoitustaito tai se on puutteellinen.

Kysymyksessä on kokonaisuudistus, joka pohjautuu hallituksen 3.5.2016 vahvistamaan kotouttamista koskevaan toimintasuunnitelmaan. Suunnitelman mukaan osalla oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleista on hyvin puutteellinen koulutustausta, joten on odotettavissa, että oppivelvollisuusiän päättyessä perusopetuksen suorittaminen jää kesken. Nyt toteutuvaa aikuisten perusopetuksen kokonaisuudistusta koskevat linjaukset sisältyivät jo vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioon (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23). Aikuisten perusopetuksen kokonaisuudistus tulee sisältämään myös tuntijaon, rahoituksen ja opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Uudistettu aikuisten perusopetus käynnistyy vuonna 2018.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille, joilla ei ole ollut oppivelvollisuusikäisinä kypsyyttä tai mahdollisuutta suorittaa perusopetusta tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja. Kohderyhmässä on opiskelutaustaltaan ja valmiuksiltaan hyvin erityyppisiä opiskelijoita. Perinteisesti aikuisten perusopetuksen kohderyhmään ovat kuuluneet ne aikuiset, jotka ovat eri syistä keskeyttäneet peruskoulunsa nuorena. Lisäksi kohderyhmään on kuulunut esimerkiksi vankeja, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus tai joilla ei ole tarvittavia opiskeluvalmiuksia opintojen jatkamiseen toisella asteella.

Viime aikoina aikuisten perusopetukseen ovat löytäneet tiensä perusopetuksen päättövaiheessa Suomeen muuttaneet nuoret, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä. Aikuisten perusopetuksessa on myös maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka eivät osallistu oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia mutta jotka tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintojaan toisella asteella. Yhä lisääntyvää kohderyhmää ovat myös muut maahanmuuttajataustaiset aikuiset, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheessa annettavia taitoja, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia, tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin.

Yhteensä perusopetuksen täydentämistarpeessa olevia, oppivelvollisuusiän ylittäneitä nuoria on viime vuosina ollut noin 2 500. Tällä hetkellä aikuisten perusopetuksessa olevista opiskelijoista yli 90 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut, että aikuisten perusopetukseen osallistuvien opiskelijoiden määrä nousee merkittävästi lähivuosina. Vuonna 2016 ja sitä seuraavina vuosina sisäministeriön arvion mukaan Suomeen saapuu noin 10 000 turvapaikanhakijaa vuosittain. Tällöin perusopetusta tarvitsevien henkilöiden määrän arvioidaan olevan 725 uutta opiskelijaa vuosittain. Tämä tarkoittaa oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksessa olevien opiskelijoiden määrän lähes kaksinkertaistumista nykytilanteeseen verrattuna vuonna 2017. Jos arviot seuraavina vuosina tulevista turvapaikanhakijoista toteutuvat, määrä tulee vielä muutaman vuoden kasvamaan, mutta alenee sen jälkeen, mutta jää kuitenkin selvästi korkeammalle tasolle kuin nykytilanteessa.

Maahanmuuttajien, joilla on puutteita perusasteen opinnoissa, tulisi pystyä opiskelemaan kokopäiväisesti ja tehokkaasti. Toimintasuunnitelman tavoitteeksi hallitus päätti, että oppivelvollisuusiän ylittäneillä tulee olla tosiasialliset mahdollisuudet suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Niinpä laissa on säädetty nykyistä selkeämmin opintojen henkilökohtaistamisesta ja todetun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä vahvistettu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman merkitystä opintojen kulun ja keston kannalta. Aikuisten perusopetuksen muutoksen myötä erillinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla lakkaa ja siirtyy osaksi aikuisten perusopetusta. Myös perusopetukseen valmistava opetus rajataan jatkossa esi- ja perusopetusikäisille.

Laissa on säädetty aiempaa selkeämmin myös mahdollisuudesta sisällyttää perusopetuksen opintoihin työelämään tutustumista ja valinnaisia ammatillisia opintoja. Myös kunnan peruspalveluiden valtionosuuslakia on muutettu siten, että oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta aiheutuvia käyttökustannuksia ei oteta huomioon valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa eikä valtionosuusprosentin määrittelyssä. Aikuisten perusopetus tulee siis jatkossa olemaan kokonaan valtion rahoittamaa.
Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän, suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina, korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot tai niiden osia. Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma rakennetaan sen mukaan, millaisia opintoja opiskelija tarvitsee, jotta hän pääsee opiskelutavoitteeseensa.

Leena Nissilä
Kirjoittaja on Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus -yksikön päällikkö Opetushallituksessa. Hän toimii aikuisten perusopetuksen uusia opetussuunnitelman perusteita laativan työryhmän puheenjohtajana.

Eduskunta on juuri hyväksynyt perusopetuslain muutoksen, joka koskee oppivelvollisuusiän ylittäneille annettavaa perusopetusta. Kysymyksessä on kokonaisuudistus, joka pohjautuu hallituksen kotouttamista koskevaan toimintasuunnitelmaan.

 

Linkkejä

ePerusteet