Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

KokitTässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

Avoin verkkokysely taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista 15.12.2016

Opetushallitus valmistelee taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2018. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Valmistelutyötä ohjaa ohjausryhmä, ja taiteenalakohtaisia osuuksia on ollut valmistelemassa seitsemän työryhmää. Työn tukena on käytetty myös verkkokyselystä maaliskuussa 2016 saatua palautetta. Nyt julkaistava luonnos on työversio tämänhetkisestä valmistelutilanteesta. Tässä vaiheessa käytettävissä on vain suomenkielinen perusteluonnos, ja joitakin osia taiteenalakohtaisista teksteistä on vielä valmistelussa.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, laajat oppimäärät (luonnos 15.12.2016)

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, yleiset oppimäärät (luonnos 15.12.2016)

Opetushallitus kannustaa taiteen perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, oppilaita, huoltajia sekä muita taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä.

Avoin verkkokysely aukeaa 15.12.2016 klo 12 ja sulkeutuu 9.1.2017 klo 16.15. Kommentointi on teknisistä syistä ja vastausten käytön helpottamiseksi useana kyselynä. Kyselyssä 1 ei eritellä oppimääriä eikä taiteenaloja, vaan siinä voi antaa kaikkea koskevia yleiskommentteja. Kyselyt 2–11 koskevat laajaa oppimäärää ja kyselyt 12–21 yleistä oppimäärää. Esimerkkikysely

Kysely 1: Kaikkia oppimääriä ja taiteenaloja koskevat näkökulmat
Kysely 2: Perusteiden kaikille taiteenaloille yhteiset osat – laaja oppimäärä
Kysely 3: Arkkitehtuuri – laaja oppimäärä
Kysely 4: Kuvataide – laaja oppimäärä
Kysely 5: Käsityö – laaja oppimäärä
Kysely 6: Mediataiteet – laaja oppimäärä
Kysely 7: Musiikki – laaja oppimäärä
Kysely 8: Sanataide – laaja oppimäärä
Kysely 9: Sirkustaide – laaja oppimäärä
Kysely 10: Tanssi – laaja oppimäärä
Kysely 11: Teatteritaide – laaja oppimäärä
Kysely 12: Perusteiden kaikille taiteenaloille yhteiset osat – yleinen oppimäärä
Kysely 13: Arkkitehtuuri – yleinen oppimäärä
Kysely 14: Kuvataide – yleinen oppimäärä
Kysely 15: Käsityö – yleinen oppimäärä
Kysely 16: Mediataiteet – yleinen oppimäärä
Kysely 17: Musiikki – yleinen oppimäärä
Kysely 18: Sanataide – yleinen oppimäärä
Kysely 19: Sirkustaide – yleinen oppimäärä
Kysely 20: Tanssi – yleinen oppimäärä
Kysely 21: Teatteritaide – yleinen oppimäärä

Lisätietoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta antavat johtaja Jorma Kauppinen ja opetusneuvos Tiina Tähkä sekä erityisasiantuntija Jan Hellgren (ruotsinkielinen koulutus).

 

Linkkejä

ePerusteet