Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä.

Muutokset ja lisäykset vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteisiin

Saamenkielille käännetyt osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

Opetushallitus hyväksyi edelliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja niiden mukaiset opetussuunnitelmat ovat olleet käytössä kaikilla luokka-asteilla 1.8.2006 alkaen. Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteita noudatetaan siihen saakka, kun vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

Muutokset vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteisiin

Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita vuosina 2006–2014. Muutokset ja niitä koskevat määräykset on lueteltu alla.