Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja teatteritaide. Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemman opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002 ja 2005

Opetushallitus vahvisti 30.3.2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 seuraaville taiteenaloille: musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) ja visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö).

Opetushallitus vahvisti 6.8.2002 taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002 musiikkiin, tanssiin, teatteritaiteeseen ja visuaalisiin taiteisiin (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö). Lisäksi Opetushallitus vahvisti 30.3.2005 taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005.

Opetussuunnitelman perusteet ovat määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmasta.