Vasuperustepäivitys 2018

VasuperustepäivitysOpetushallitus päivittää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Päivityksen tarkoituksena on täsmentää perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet vastaamaan uutta lakia. Perustemääräys annetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä yksityisten palveluntuottajien tulee päivittää omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Samalla on tärkeää myös muuten arvioida paikallista suunnitelmaa ja kehittää sitä tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että päivitetyt paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden verkkokommentointi on avoinna 1.11.–14.11.2018.

Muutokset on merkitty tekstiin keltaisella värillä. Poistettavat kohdat on yliviivattu.

Taustaa perusteisiin tehdyille muutoksille

Muutokset ovat pääsääntöisesti teknisiä, käsitteiden ja lähdeviitteiden korjauksia. Vanhentuneen lainsäädännön mukaisia tekstiosuuksia on osittain poistettu ja/tai muotoiltu uuden lain mukaisesti uudestaan.

Paikallisesti päätettäviä asioiden osalta Opetushallitus haluaa korostaa sitä, että paikallisissa suunnitelmissa ei ole tarkoitus kirjoittaa perustetekstiä uudestaan omin sanoin, vaan konkretisoida ja täydentää sitä paikallisin painotuksin. Esimerkiksi arvoperusta ja oppimiskäsitys on perusteltua sisällyttää kokonaisuudessaan paikallisiin suunnitelmiin. Päivityksen yhteydessä on myös hyvä tarkistaa, huomioivatko paikalliset suunnitelmat riittävästi varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot ja ohjaavatko ne pedagogisen toiminnan toteuttamista kaikissa tarjolla olevissa toimintamuodoissa.

Opetushallitus kävi syyskuun aikana keskusteluja eri sidosryhmien sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa. Näiden keskustelujen antia on hyödynnetty muutosten pohdinnassa sekä tukimateriaalien ja muun toimeenpanoa tukevan toiminnan toteuttamisessa. Päivityksessä on myös huomioitu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportissa esiin nousseita kehittämistarpeita.

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat olleet käytössä vuoden ja kehittäminen on päässyt hyvään vauhtiin. Opetushallituksen tavoitteena on edelleen tukea varhaiskasvatussuunnitelmien paikallista toimeenpanoa. Perustepäivityksen ohella tuotetaan tukimateriaalia varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen kehittämisen tueksi sekä uudessa laissa painotettuun kiusaamisen ehkäisemiseen.