Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet

Författningsgrund

Obs! Säkerhetsmanualen uppdateras och de uppdaterade svenska sidorna publiceras stegvis under våren 2019.

Trygg studiemiljö

Oberoende av utbildningsstadium föreskrivs i lagstiftningen att utbildningsanordnaren ska främja en trygg lärmiljö i samarbete med sina intressenter. I denna del presenteras de författningar som föreskriver utarbetande av åtminstone de planer och dokument som nämns i tabellen.

Läroanstaltens viktigaste säkerhetsdokument

Författningar

Planer och dokument

Skollagar

 • Lag om grundläggande utbildning 1998/628
 • Lag om yrkesutbildning 1998/630
 • Gymnasielag 1998/629
 • Grunder för läroplaner och examina
 • Lokal läroplan
 • Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri
 • Skolans ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser som ska tillämpas i skolan

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 1986/609

 • Jämställdhetsplan

Arbetarskyddslag 2002/738

 • Utredning och bedömning av de olägenheter och risker som beror på arbetsmiljön och arbetsförhållandena
 • Larm-, säkerhets- och räddningsutrustning samt anvisningar om utrustningen
 • Nödvändiga uppgifter och anvisningar om de risker och olägenheter som är förknippade med arbetet på arbetsplatsen samt om de anvisningar som gäller säkerheten på arbetsplatsen och i arbetet

Lag om företagshälsovård 2001/1383

 • Arbetsplatsutredning
 • Verksamhetsplan för företagshälsovården
 • Avtal om företagshälsovård
 • Antidrogprogram

Markanvändnings- och bygglag 1999/132

Markanvändnings- och byggförordning 1999/895

Finlands byggbestämmelsesamling E1

 • Bruks- och underhållsanvisning för byggnaden
 • Huvudritningar av byggnaden
 • Beräkning av utrymningstid
 • Säkerhetsutredning

Räddningslag 379/2011

Statsrådets förordning om räddningsväsendet 2011/407

 • Räddningsplan
 • Utredning om utrymningssäkerheten

© Utbildningsstyrelsen | fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
18.01.2019