Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet

Planer och dokument

Obs! Säkerhetsmanualen uppdateras och de uppdaterade svenska sidorna publiceras stegvis under våren 2019.

Beredskapen bygger på lagstiftning. Beredskapslagen (1080/1991) förpliktar bland annat staten, kommuner och offentliga inrättningar att genom förberedelser säkerställa att deras uppgifter kan skötas under alla förhållanden. Med beredskap avses alla åtgärder genom vilka man tryggar samhällets olika funktioner i alla situationer. När man sörjer för beredskapen ska man beakta inte bara dagliga olyckor, brottssituationer och störningar i de normala förhållandena, utan också undantagsförhållanden. Åtgärderna omfattar bland annat utarbetande av olika planer och utbildning av personal samt byggande eller fastställande av skyddsplatser.

Säkerhetsdokument i enlighet med olika normer ska utarbetas och uppdateras regelbundet.

Planer på kommunal nivå

Invånarnas välfärd och säkerhet tryggas genom regional och/eller lokal säkerhetsplanering. Kommunens verksamhet vid eventuella störningar och undantagsförhållanden säkerställs genom att man utarbetar en beredskapsplan. För att undvika och förutse risker i ekonomin och verksamheten görs det upp en riskhanteringsplan.


Planer på skolnivå

Genom planer förbereder man sig för sannolika hotsituationer som identifierats på förhand. Syftet med planerna är att skapa förfaringssätt och processer för olika situationer på förhand, så att man vid behov kan använda dem och så att verksamheten är tryggad i alla situationer.

Att utarbeta olika planer och hålla dem uppdaterade är en viktig del av arbetet med att upprätthålla säkerheten och att förbereda agerandet i risksituationer och kriser.

Skolan ska se till att aktörerna informeras om de uppdaterade planerna. Allt säkerhetsarbete ska förankras hos medlemmarna i organisationen så att de omfattar organisationens gemensamma principer och förfaringssätt. I skolan ser man till att alla som är verksamma där – även de grupper som utför arbete utlagt på entreprenad – har fått den information, introduktion och utbildning som de behöver och att färdigheterna har övats.

© Utbildningsstyrelsen | fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
18.01.2019