Stöd i reformen

Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i att genomföra reformen inom yrkesutbildningen. På den här webbplatsen hittar du information och stödmaterial. Sidorna kompletteras under hösten 2017. Du kan även delta i diskussioner på sociala medier med hashtagen #stodireformen

Aktuellt

Uppdaterad föreskrift om examensspecifika krav på hälsotillståndet

Föreskriften om examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkesutbildning har ändrats. I den nya föreskriften ingår nu de nya examina och kompetensområdena i enlighet med statsrådets förordning 744/2018.

40 nomineringar till #Nyayrkesutbildningen-priset

Med priset vill vi lyfta fram och belöna lärare och studiehandledare som har gått in för att utveckla och förnya sitt eget arbete och utbildningsanordnarens verksamhet tillsammans med andra lärare, studerande och arbetslivet. Pristagarna väljs av en tävlingsjury som består av representanter för de studerande, arbetslivet och utbildningssektorn.

Rapport om kvalitetsledning för att visa, bedöma och intyga kunnande inom yrkesutbildningen

Inom ramen för ett EU-finansierat projekt har Utbildningsstyrelsen publicerat en rapport som stöder anordnarna av yrkesutbildning i kvalitetsledningen för att visa, bedöma och intyga kunnande.

Ny publikation: Från mål till verksamhet inom reformen – erfarenheter från ledningen inom yrkesutbildningen

Publikationen består av resultat från en enkät till ledarna inom yrkesutbildningen, intervjuer med studerande och artiklar, där ledare inom yrkesutbildningen och representanter för arbetslivet berättar som sina erfarenheter och synpunkter på beredningen av reformen, det praktiska genomförandet av den och synen på yrkesutbildningens framtid.

Nytt engelskspråkigt material om yrkesutbildningen (9.11.2018)

Broschyren Finnish VET in a nutshell har uppdaterats. På nätet finns också en ny engelskspråkig video om den nya yrkesutbildningen.

Nominera en lärare eller studiehandledare till #Nyayrkesutbildningen-priset (5.11.2018)

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen vill lyfta fram och belöna lärare och studiehandledare som har gått in för att förnya sitt eget arbete och utbildningsanordnarens verksamhet tillsammans med andra lärare, studerande och arbetslivet. Vem som helst kan nominera en lärare eller studiehandledare till #Nyayrkesutbildningen-priset fram till 30.11.2018. Priset delas ut på Educa-mässan i januari 2019.

En miljon euro att söka för utveckling av kvaliteten i yrkesutbildningen (5.11.2018)

Tyngdpunkterna för statsunderstödet är uppdatering av kvalitetsledningssystemen, kvalitetsledning för utbildning som ordnas på en arbetsplats, att dela och använda sig av respons samt peer-learning mellan utbildningsanordnarna och stärkande av kvalitetskulturen. Utbildningsanordnarna kan ansöka om understöd fram till 27.11.2018.

Precisering gällande erkännande av gymnasiestudier och högskolestudier

På grund av olika tolkningar hos utbildningsanordnarna har de sakkunniga på undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen preciserat anvisningarna gällande erkännandet av gymnasiestudier och högskolestudier till de yrkesinriktade examina.

Statsunderstöd att söka för utveckling av yrkesutbildningen

Det finns nu statsunderstöd att söka för utveckling av yrkesutbildningen för ledning av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap samt för inledande av pilotprojekt för att sänka kostnaderna för läromedel och arbetsredskap för andra stadiets studerande.

Projekthelheten Bästa skapar nytta för alla!

Med projekthelheten Bästa kunnande, Bästa service, Bästa digistödet och Bästa digihandledningen utvecklar man olika lösningar och erbjuder stöd för genomförandet av reformen.

Visa alla

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
06.03.2019