Stöd i reformen

Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i att genomföra reformen inom yrkesutbildningen. På den här webbplatsen hittar du information och stödmaterial. Sidorna kompletteras under hösten 2017. Du kan även delta i diskussioner på sociala medier med hashtagen #stodireformen

Aktuellt

Respons på yrkesutbildningen från och med 1.7.2018

Undervisnings- och kulturministeriet har genom förordningen 415/2018 fastställt frågorna för studeranderesponsen som ska användas som grund för genomslagsfinansieringen för yrkesutbildningen. Utgående från utlåtanderundan har man gjort ändringar i några av frågorna och därmed har enkäterna till viss del uppdaterats. De nya enkätbottnarna tas i användning från och med 1.7.2018 och de har nu publicerats i Arvo-systemet.

Vinnare i tävlingen Bästa praxis inom säkerhetskompetens: AEL:s modell för arbetssäkerhetsutbildning inom cirkulär ekonomi (12.6.2018)

Under våren 2018 ordnade Utbildningsstyrelsen en tävling för att hitta goda modeller för hur utbildningsanordnarna utvecklar säkerhetskompetens och trygga verksamhetssätt i samarbete med arbetslivet. Vinnaren av tävlingen är Ammattienedistämislaitossäätiö AEL med sin modell för arbetssäkerhetsutbildning för aktörer inom cirkulär ekonomi. Vinnaren tillkännagavs på Utbildningssektorns ledarskapsforum den 11 juni.

Föreskriften om examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkesutbildning träder i kraft 1.6.2018

Utbildningsstyrelsen har gett ut föreskriften Examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkesutbildning, som träder i kraft 1.8.2018. Föreskriften innehåller examensspecifika krav på hälsotillståndet och funktionsförmågan i de examina som nämns i 20 § förordningen om yrkesutbildning och för vilka man tillämpar bestämmelserna om indragning av studierätten.

Respons på yrkesutbildning – de nationella frågorna för studeranderesponsen har reviderats och fått ett nytt namn (20.4.2018)

De nationella enkäterna för studeranderespons inom yrkesutbildningen har reviderats och de kommer att tas i användning under våren 2018, senast från och med 1.7.2018.

Principer för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord träder i kraft 16.4.2018

Utbildningsstyrelsens föreskrift träder i kraft i april. I föreskriften fastslås dimensioneringen av erkänt kunnande och omvandlingen av vitsord.

Innehållet i planen för bedömning av kunnande

Innehållet i planen för bedömning av kunnande utgör minimikravet på vilka uppgifter som åtminstone ska ingå i den plan för bedömning av kunnande som ska utarbetas som en del av kvalitetsledningssystemet.

Föreskrifterna om studerandevård och disciplinära åtgärder träder i kraft

De nya föreskrifterna trädde i kraft i mars. Utbildningsanordnarna ska uppdatera sina egna anvisningar och verksamhetssätt utgående från föreskrifterna.

Nytt material som stöd för handledning och ansökan till utbildning

I Informationspaketet för handledare presenteras reformen av yrkesutbildningen ur handledararbetets synvinkel. Materialet innehåller bland annat information om ansökan, personlig tillämpning, olika sätt att förvärva kunnande, bedömning, handledning och karriärplanering. Videon och infografiken om att ansöka till yrkesutbildning kan utnyttjas tillsammans med den som handleds.

Nu kan yrkesutbildningen exporteras – vad borde man veta om examensexport?

Den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen möjliggör export av yrkesinriktade examina. Examina kan ändå inte säljas till utlandet helt utan begränsningar. Vad ska utbildningsanordnaren ta i betraktande vid försäljning av yrkesinriktade examina till länder utanför Europa?

Arbetslivskommissionernas verksamhet har kommit igång

Utbildningsstyrelsen har tillsatt 39 arbetslivskommissioner som har i uppgift att för sin del säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningen och delta i utvecklingen av yrkesutbildningens examensstruktur, examina och examensgrunder. I alla kommissioner finns företrädare för undervisningssektorn och arbetslivet. Medlemmarna har valts utgående från arbetslivsorganisationernas förslag och en öppen medlemsansökan.

Visa alla

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
18.10.2018