Stöd i reformen

Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i att genomföra reformen inom yrkesutbildningen. På den här webbplatsen hittar du information och stödmaterial. Sidorna kompletteras under hösten 2017. Du kan även delta i diskussioner på sociala medier med hashtagen #stodireformen

I reformen bryter vi ned gränser till förmån för yrkesutbildningens framtid

Webbnyhet 29.5.2017

– Ett syfte med reformen av yrkesutbildningen är att riva gränserna mellan ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen, framhöll Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen under paneldebatten, som var en del av seminarieprogrammet under tävlingen Mästare 2017.

I reformen slopas också gränserna mellan olika lärmiljöer, och genom individuella studievägar vill vi avlägsna överlappande funktioner och identifiera kunnande som de studerande tidigare skaffat sig. Heinonen konstaterade att reformen ger en lösning på tacklandet av negativa uppfattningar som sedan gammalt kopplas till yrkesutbildningen, som att ”yrkesutbildningen svarar inte mot arbetslivets behov” och ”i yrkesutbildningen beaktas inte elever med särskilda behov”.

Ett bärande tema som lyfts fram i reformen är kundorienteringen. Det betyder enligt Heinonen elevcentrering. Man beaktar elevens behov, olika sätt att lära och det som eleven redan kan. Dessa synvinklar bör också i yrkesutbildningen anpassas till samhällets behov.

Individualiseringen av studierna i reformen ger enligt Heinonen möjligheter: – Att ta ansvar för sina egna studier är en bra sak för dem som har goda färdigheter. Det är viktigt att för alla studerande bygga en studieväg som svarar mot deras nivå och färdigheter. Med hjälp av individuella studievägar kan man förbättra situationen för de studerande som har sämre utgångspunkter.

För att man ska få goda studieresultaten är det också viktigt att läraren bryr sig om den studerandes studieresultat. Det är viktigt att läraren i sitt arbete sätter sin personlighet och sina känslor på spel.

– I framtiden kännetecknas arbetslivet av färdigheter där man behöver såväl huvudet, händerna som känslorna, sade Heinonen.

– Ett syfte med reformen av yrkesutbildningen är att riva gränserna mellan ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen, framhöll Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen under paneldebatten, som var en del av seminarieprogrammet under tävlingen Mästare 2017.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
09.01.2019