Nyheter

Nytt stödmaterial om beredskap på elavbrott

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för hur man inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna kan förbereda sig på elavbrott orsakade av eventuell elbrist. Beredskapen är en del av den normala verksamheten och på många ställen har man redan gjort de nödvändiga förberedelserna. Det viktigaste när man förbereder sig på en exceptionell situation är att trygga en så vanlig och trygg vardag som möjligt för barnen, eleverna och de studerande.
Nyheter

Allt fler elever i skolorna ska uppmuntras till att vara med och påverka i gemensamma frågor

Demokrati- och människorättsfostran stärks i skolorna i Finland. I DIOK-pilotprojektet som samordnas av Utbildningsstyrelsen deltar utbildningsanordnare från runt om i Finland. Deras uppgift är att inom sina egna projekt utveckla metoder för att delta och påverka tillsammans med eleverna eleverna under läsåret 2022–2023.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen stöder hållbarhetsfostran inom utbildning med 4,2 miljoner euro

I september 2022 startar 58 nya projekt, vars syfte är att stödja introduktionen av klimat- och hållbarhetsfostran som en del av utbildningen. Statsunderstödet som beviljas utbildningsanordnare delas ut som en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för hållbarhetsfostran.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen låter göra en extern utvärdering av sitt arbete med resultatmål

– Vårt mål är allt som vi gör ska ha en långsiktig effekt på samhället. Under de senaste åren har vi vid Utbildningsstyrelsen skapat ett arbetssätt där det årliga arbetet vid alla enheter och...
Nyheter

Nästan 6 600 ukrainska barn, unga och vuxna inom småbarnspedagogiken och utbildningen

Antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen i Finland fortsätter öka.
Nyheter

Uppgifterna om småbarnspedagogiken för 2021 har publicerats i tjänsten Vipunen

Den första årsrapporten om småbarnspedagogiken som baserar sig på uppgifterna i Utbildningsstyrelsens informationsresurs inom småbarnspedagogiken (Varda) har publicerats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin anvisning om åskådningsfostran, undervisning i åskådningsämnen, religiösa tillställningar och gemensamma fester

Anvisningarna har preciserats utgående från bland annat laglighetsövervakarnas avgöranden, men inga ändringar har gjorts i den rättsliga grunden för anvisningarna.
Meddelanden

43 390 sökande till högskolorna i höstens gemensamma ansökan

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 14.9. Största delen av utbildningarna som deltog i höstens gemensamma var till yrkeshögskolor, och av de sökande ansökte 98 % till en...
Nyheter

Vi utvecklar vår verksamhet utgående från kundernas behov och samlar in önskemål av utbildningsanordnarna

Vid Utbildningsstyrelsen har vi som princip att utveckla småbarnspedagogiken, utbildningen och kompetensen i en kundorienterad riktning, för att ännu bättre kunna utföra vårt arbete så att det är av största möjliga nytta för yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning. Den här hösten ordnar vi tillfällen där utbildningsanordnarna får berätta om sina tankar och önskemål.
Nyheter

Skolornas metoder för att ingripa vid frånvaro förenhetligas och stärks

Arbetet med att utveckla en modell för engagerande arbete i skolgemenskapen för den grundläggande utbildningen pågår för närvarande. Modellen stödjer elevernas närvaro i skolorna och förebygger frånvaro och marginalisering. Modellen lanseras våren 2023. Ibruktagningen av modellen i skolorna förutsätter även ändringar i lagstiftningen. Utbildningsstyrelsen stödjer ibruktagningen av modellen med en omfattande fortbildningshelhet.
Nyheter

Under trafiksäkerhetsveckan fördjupar vi oss i trygga skolresor

Koulujen liikenneturvallisuusviikko alkaa tänään 12.9.2022. Teemaviikon tavoite on innostaa opettajia ja huoltajia ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa.
Blogg

Goda läsfärdigheter utvecklas genom att läsa mycket och mångsidigt

Starka och fungerande läsfärdigheter kräver jobb, eftersom goda läsfärdigheter kräver massor av repetition, mångsidiga texter och gott om tid. Ibland behövs även olika stödmetoder, som bör vara tillgängliga för alla. I bästa fall innebär goda läskunskaper att man klarar sig väl i vardagen, studier och på jobbet.
Nyheter

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken – Vad innebär Barnets rätt till stöd?

Den här hösten ordnas Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken för andra gången. Temat för årets föräldrakväll är barnets rätt till individuellt stöd för utveckling, lärande och välbefinnande enligt hans eller hennes behov. Delta i föräldrakvällen på webben den 7 september kl. 17.50 och dela med dig av dina erfarenheter av vad stöd för barnet innebär inom småbarnspedagogiken.
Meddelanden

Nästan 5 600 ukrainare började i småbarnspedagogik och utbildning i början av höstterminen

Utbildningsstyrelsen har publicerat uppgifter om antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna i slutet av augusti. Siffrorna har stigit märkbart jämfört med uppgifterna från våren och början av augusti, när anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna har fört in uppgifter om nya elever och studerande efter semesterperioden. Den största ökningen har skett inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning.
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor erbjuds över 9 500 studieplatser

I gemensamma ansökan erbjuds denna höst 9 512 studieplatser vid 315 ansökningsmål. Flest nybörjarplatser finns det inom hälsovård och välfärd. Flertalet av nybörjarplatserna inom den gemensamma...
Nyheter

DVV: Färdigt material för lärare i Suomi.fi-webbtjänsten – lämpar sig särskilt för undervisning i samhällslära

I Suomi.fi-webbtjänsten finns omfattande anvisningar för olika livssituationer och för hur man uträttar ärenden hos den offentliga förvaltningen. Som sådan är tjänsten en utmärkt informationskälla för elever. Nu finns det färdigt material med övningsuppgifter för skolor i Suomi.fi-webbtjänsten. Materialet har producerats i samarbete mellan högstadielärare och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).
Blogg

Dags att satsa på internationalisering i ert gymnasium?

I enlighet med de nya grunderna för gymnasiets läroplan ges gymnasiestuderande möjlighet att utveckla sitt internationella kunnande under gymnasiestudierna. Internationalisering inom gymnasieutbildningen berikar den studerandes upplevelsevärld, vidgar världsbilden och stärker beredskapen för att agera på ett etiskt hållbart sätt när man möter globala hot och utmaningar.
Meddelanden

Utlåtanden begärs om utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen

Vi använder den insamlade responsen när vi färdigställer kunskapskraven. De förnyade kunskapskraven tas i bruk i skolorna 1.8.2023 och används första gången i läsårsbedömningen av elever i årskurs 6...
Nyheter

Känner du till ditt ansvar – Som vuxen bär du ansvaret för att känna igen och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Opetushallitus on tuottanut kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille ja huoltajille videosarjan, joka auttaa tunnistamaan lasten ja nuorten kokemaa kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa sekä puuttumaan niihin turvallisuutta ja terveyttä edistävillä tavoilla.
Nyheter

Det europeiska resurscentrumet SALTO Digital stödjer digitaliseringen av utbildning och ungdomsverksamhet inom EU-program

Europeiska kommissionen har placerat det nya resurscentrumet SALTO Digital vid Utbildningsstyrelsen, det nationella programkontoret i Finland för Erasmus+. SALTO Digital är det första resurscentrumet med verksamhet inom alla utbildningsformer samt inom ungdomsverksamhet.