Nyheter

Elever intervjuar författare vid Helsingfors Bokmässa – Följ med direkt på webben

Samtalen äger rum torsdagen den 24.10 och fredagen den 25.10. Författarsamtalen är en del av Prata bok, ett samarbete mellan Läsrörelsen, Svenska Litteratursällskapet och Svenska...
Nyheter

Dela med dig av goda förfaringssätt som berör tryggheten i skolan!

Finns det ett förfaringssätt eller en modell som har visat sig vara bra och som förbättrat tryggheten och säkerheten i din skola eller läroanstalt? Inrikesministeriet efterlyser nu goda förfaringssätt som publiceras i TUOVI-portalen för intern säkerhet.
Nyheter

Hur kan vi kommunicera bättre hemma, i skolan och på nätet – Världens största föräldrakväll bjuder till diskussion 12.11

Hur tar vi bättre i beaktande varandra både hemma och i skolan? Hur uppmuntrar jag barnets skolgång? Hurudana spelregler behöver vi för den tid som barn och ungar tillbringar vid skärmen? Delta i alla Finlands föräldrars gemensamma diskussion – världens största föräldrakväll och dela med dig av dina egna erfarenheter kring en bättre kommunikation.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt

EU:s Kreativa Europe ger stöd till europeisk samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorer. Det är den sista ansökningsrundan för europeiska samrabetsprojekt inom EU programperioden 2014-2020. Sista ansökningsdatum är den 27 november. Total budget för årets bidragsfördelning är 48,4 miljoner euro. Cirka 100 projekt ska finansieras.
Nyheter

Skolornas höstlov är lika med läslov – läs till världens ände

Skolornas höstlov utses till ett läslov då familjerna uppmuntras till att läsa tillsammans. Läslovets tema är resor, som ju är det bästa tillfället att läsa. En resa in i bokens värld är också ett mer jämlikt och ekologiskt alternativ till våra andra, mer traditionella sätt att resa.
Meddelanden

Den första kostrekommendationen för studerande på andra stadiet betonar hälsa, hållbara kostval och samhörighet

Gymnasierna och yrkesläroanstalterna har fått en egen kostrekommendation. I rekommendationen uppmanas läroanstalterna att erbjuda de studerande vegetarisk kost dagligen och att fästa uppmärksamhet vid matsvinnet.
Nyheter

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna skapar de bästa förutsättningarna för studier

Genom att beakta jämställdheten och likabehandlingen i läroanstalternas vardag får de studerande möjlighet att fokusera på det viktigaste, det vill säga studierna inför arbetskarriären och livet. För att stöda det här arbetet har Utbildningsstyrelsen publicerat en handbok för jämställdhet och likabehandling på andra stadiet (”Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella”) 9.10.2019. Den svenska versionen av handboken publiceras senare på grund av översättningstekniska skäl.
Nyheter

Månadens statistik: Undervisningsgrupperna i den grundläggande utbildningen i Finland är mindre än i OECD-länderna i snitt

Enligt den senaste statistiken om OECD-länderna är undervisningsgrupperna i den grundläggande utbildningen i Finland mindre än i de övriga länderna i genomsnitt. Gruppstorleken i de lägre årskurserna (1–6) är i medeltal 19,6 elever hos oss, då medeltalet i OECD-länderna är 21,1 elever per grupp. Även i de högre årskurserna (7–9) är gruppstorlekarna mindre än i OECD-länderna överlag. Undervisningsgruppernas storlek inverkar bland annat på arbetsron och inlärningsresultatet, men även på kostnaderna.
Ansökan om finansiering

Mer stöd för nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande

Utbildningsstyrelsen öppnar ett statsunderstöd på 200 000 euro för att stöda nationell kommunikation som främjar yrkesutbildningens image och inflytande. De som kan söka om understöd är anordnare av...
Blogg

Stödbehovet ökade bland gymnasiestuderande – rätten till stöd för lärandet svarar på ett behov

Den färska skolhälsoenkäten visar att svårigheterna med skolgången och studierna har ökat under de senaste två åren bland de studerande i gymnasiet. Den rätt specialundervisning och övrigt stöd för lärandet som avses i den nya gymnasielagen och som beskrivs i grunderna för gymnasiets läroplan svarar alltså på ett behov. Ändringarna träder i kraft på hösten 2021.
Nyheter

Modeller och rutiner i daghemmens vardag bidrar till mer jämställt samhälle – Kvinnosaksförbundet Unionens projekt belönades för arbetet med att utveckla genussensitiv pedagogik

Kvinnosaksförbundet Unionens projekt Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (Jämställd småbarnspedagogik) belönades med Cygnaeus-priset den 11 september vid Kommunmarknaden i Helsingfors. Cygnaeus-priset är ett erkännande för utveckling av likabehandling och jämställdhet inom utbildningen som delas ut av Utbildningsstyrelsen. Priset togs emot av projektchef Nea Alasaari.
Nyheter

Forsknings- och utredningslitteraturen om utbildningsexport har sammanställts i en översikt

Utbildningsstyrelsens nya publikation kartlägger de undersökningar av finländsk utbildningsexport som genomförts under 2010–2019 eller som pågår för tillfället. Översikten har sammanställts av forskarna Henna Juusola och Terhi Nokkala från Koulutuksen tutkimuslaitos (institutionen för utbildningsforskning) vid Jyväskylä universitet. En betydande del av den litteratur som publicerats under undersökningsperioden gäller högskolesektorn.
Nyheter

Kurt Torsell inleder arbetet som direktör för den svenskspråkiga utbildningen

Torsell ser jobbet som direktör på Utbildningsstyrelsen som en naturlig utveckling på arbetskarriären. Han har jobbat med utbildningsfrågor i 25 års tid, och ser nu fram emot att genom sin nya post få...
Nyheter

Anvisningar för hur lärarna kan behandla krissituationer med elever och studerande

Våldsdådet i Kuopio och liknande händelser upprör oss alla. Nyheter som förmedlas om det skedda i olika medier kan skapa förvirring och rädsla, speciellt bland barn och unga. Eftersom dådet i Kuopio ägde rum i skolan under skoldagen, har skolorna en särskilt viktig roll i att återställa trygghetskänslan hos barnen och de unga.
Nyheter

De studerandes och elevernas säkerhet och skolans stöd i krissituationer är av högsta prioritet

Det våldsdåd som inträffade vid yrkesinstitutet Savon ammattiopisto i Kuopio tisdagen den 1 oktober har chockat Finland och skolvärlden djupt.
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och kompetensutveckling

Det centrala målet för statsunderstödet är att utveckla och ta i bruk verksamhetssätt och -modeller som stödjer etableringen av tutorlärarverksamheten samt att utnyttja redan befintliga material,...
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd för att utvidga den regionala tutorlärarverksamheten till nya områden 2019

Målet för statsunderstödet är att bilda nya nätverk på sådana områden där det ännu inte finns regional tutorlärarverksamhet. På kartan bakom länken intill åskådliggörs vilka utbildningsanordnare som...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för gymnasiereformen

Syftet med understödet är att främja förnyandet av gymnasieutbildningen, förverkligandet av den nya gymnasielagens mål samt utarbetandet och implementeringen av läroplanerna för gymnasiet som tas i bruk 2021.
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd: #denbästaskolan 2.0

Målet för statens specialunderstöd är att främja implementeringen av grunderna för läropla-nen för den grundläggande utbildningen (innefattar implementeringen av de preciserade rikt-linjerna för...
Ansökan om finansiering

Ansökan om statsunderstöd har öppnats för utvecklingen av språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen

Syftet med statsunderstödet är att säkerställa den pedagogiska och professionella kompetensen hos lärare som undervisar i A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt säkerställa genomförandet av mångsidiga språkval i den grundläggande utbildningen och tillgängligheten till material som lämpar sig för undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2.