Nyheter

Psykolog- och kuratorverksamhetens utmaningar gör det svårare att få hjälp på gymnasiet och yrkesläroanstalter

Förutsättningarna för psykologernas och kuratorernas arbete avviker från varandra på olika läroanstalter.
Nyheter

12 miljoner att ansöka för personalutbildning inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogik

Cirka 12 miljoner euro kan sökas för personalutbildningar inom utbildningsväsendet. Målet är att stödja den kompetensutveckling som lärarna behöver i arbetet.
Ansökan om finansiering

Statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020

Ansökan för statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020 har öppnat. Ansökningstid: 15.1 - 20.2.2020 kl. 16.15 Statsunderstödet kan sökas av kommuner...
Nyheter

Oppiva Invest Oy:s första finansieringsomgång pågår

Företag kan söka finansiering i form av kapitallån av Oppiva Invest Oy för verksamhet som stödjer utvecklingen av lärmiljöer och läromedel inom yrkesutbildningen samt främjar utbildningsexporten. Ansökningstiden pågår fram till 10.2.2020.
Ansökan om finansiering

Stöd för vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för utvecklande av dessa

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för att delta i vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för att utveckla vetenskapstävlingar. Summan som kan sökas är 550 000 euro.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Bridging culture and audiovisual content through digital, ansökningstiden slutar 14.5.2020

Utlysningen Bridging culture and audiovisual content through digital inom EU-programmet Kreativa Europas sektorsövergripande programområde erbjuder stöd för digitala projekt som förenar kulturområden och den audiovisuella branschen. Målet är att öka deras ekonomiska och samhälleliga fördelar med hjälp av digitala möjligheter. Ansökningstiden slutar 14 maj 2020.
Ansökan om finansiering

Music Moves Europe: Co-creation and co-production, ansökningstiden slutar 30.3.2020

Music Moves Europe är Europeiska kommissionens initiativ som utlyser skräddarsydd finansiering för musikbranschen samt främjar samarbete på politiknivå och aktiv dialog med musikfältet. Inom ramen för initiativet publiceras 2018–2019 utlysningar för att testa olika stöd skräddarsydda för musikbranschen. Totalt fyra stöd utlystes 2019, av vilka ett är avsett att främja projekt för samproduktion och residensverksamhet inom den europeiska musikbranschen. Inom Co-creation and co-production-ansökningsomgången beviljas finansiering till cirka 10 projekt som genomför innovativa och hållbara former för skapande och produktion. Målet är att sammanföra lovande europeiska musikskapare och musiker, utveckla deras kunskaper samt producera nya europeiska repertoarer och sprida dem till publiken. Ansökningstiden slutar 30 mars 2020.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt med Västbalkan, ansökningstiden slutar 17.3.2020

EU-programmet Kreativa Europa anordnar en separat ansökningsomgång för samarbete med Västbalkan. Målet med ansökningsomgången är att med hjälp av kultursamarbete främja försoning och goda grannrelationer, öka kultursamarbetet mellan EU och Västbalkan samt förbättra konkurrenskraften hos kultur och kreativa branscher på Västbalkan. Ansökningstiden slutar tisdagen 17 mars 2019 kl. 18.00 finsk tid. Det kommer att beviljas totalt 5 miljoner euro till uppskattningsvis 20 projekt. Denna separata utlysning finansieras av EU:s instrumentet för stöd inför anslutningen (Instrument for Pre-accession Assistance) IPA II.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan om ackreditering för mobilitetskonsortier (KA108) slutar 5.2.2020

Under ansökningsrundan 2020 för Erasmus+-programmet kan bidrag för europeisk och global mobilitet sökas utom av enskilda högskolor också för mobilitet som arrangeras av mobilitetskonsortier, eller...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för europeisk mobilitet (KA103) slutar 5.2.2020

Under Erasmus+ programmets ansökningsrunda för europeisk mobilitet (KA 103) kan högskolor och mobilitetskonsortier söka Erasmus+ mobilitetsstipendier och bidrag för organisering av utbyten för läsåret...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för högre utbildning Global mobilitet (KA107) ansökningsrunda 2020

Under Erasmus+-programmets verksamhet för global mobilitet kan man ansöka om bidrag för högskolornas studerande-, praktikant-, lärar- och personalmobilitet tillsammans med högskolor i partnerländer...
Nyheter

Lärandet som passion! – diskussion om utbildningen

Utbildningsstyrelsens nya podcast tar fasta på frågor om jämlika möjligheter till lärande – hur kan vi se till att alla elever har goda möjligheter att lära sig och att hitta sina egna styrkor?
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna startar 8.1

Från och med år 2020 finns det två gemensamma ansökningar till högskolorna. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Vårens andra...
Nyheter

Språkstudier för alla redan i ettan – Vi tar en flygande start i språkundervisningen i januari

Från och med januari 2020 börjar undervisningen i A1-språk redan i årskurs 1. För att fira att undervisningen inleds enligt de nya grunderna ordnar Utbildningsstyrelsen tisdagen 14.1.2020 klockan 9.00–11.00 evenemanget ”Vops lentoon – En flygande start på språkundervisningen”. Vi uppmuntrar alla skolor att samtidigt ordna egna evenemang för eleverna och familjerna!
Nyheter

Totalt 10,6 miljoner euro beviljades för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen

Höstens statsunderstöd för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen har delats ut.
Nyheter

Varda kommer, du är väl redo?

I informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) samlas på nationell nivå uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogik, verksamhetsställena och personalen samt uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och om deras vårdnadshavare. Det är aktörerna inom småbarnspedagogik som för in uppgifterna i Varda. Kommunerna och samkommunerna har redan under det gångna året börjat föra in uppgifter i informationsresursen. År 2020 står de privata serviceproducenterna i tur.
Meddelanden

Framtidens behov av kunnande: inom social- och hälsovårdssektorn behövs det digital kompetens, transport- och logistikbranschen betonar allmänna färdigheter såsom problemlösningsförmåga

Den digitala kompetensen får en allt större roll i framtiden, i synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn som berörs av betydande tillväxts- och produktivitetsmål. Av arbetskraften inom transport- och logistikbranschen krävs mer mångsidiga allmänna färdigheter och kunskaper än tidigare. Det är skäl att redan nu fästa uppmärksamhet vid de förändringstrender som identifierats gällande kunnandet så att man kan svara på utmaningarna som kommer att vara aktuella i arbetslivet på 2030-talet.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet slutar 5.2.2020

Ansökningstiden för kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet slutar 5.2.2020 kl 18.00 i finsk tid (CET 17.00).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA203) slutar 24.3.2020

Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic Partnerships) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla...
Nyheter

En stark småbarnspedagogik stödjer en hållbar barndom och skapar grunden för ett välmående samhälle

Utbildningsstyrelsen ordnar en internationell konferens om småbarnspedagogik i Helsingfors den 4–7 maj. Temat för konferensen ”Children first- designing sustainable early childhood education” är en pedagogiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt samt ekonomiskt stark småbarnspedagogik.