Nyheter

Digital säkerhetskompetens och hållbarhetskompetens kännetecknar framtidens arbetsliv

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen ökar behovet av digital kompetens inom olika yrken i framtiden. Grundläggande digitala färdigheter är inte länge tillräckliga inom något yrke, men störst är kraven på kunnande inom digital säkerhet. Den gröna övergången innebär för sin del ett ökat behov av kompetens inom hållbarhetsverksamhet. Det här framgår av Utbildningsstyrelsens nya prognosrapport.
Meddelanden

Högskoleutbildning i Finland intresserar allt flera - rekordantal sökande i den gemensamma ansökan, majoriteten från utlandet

Över 61 800 sökte i vårens första gemensamma ansökan till högskolor, det vill säga dubbelt flera än i motsvarande ansökan förra våren. I ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och Konsthögskolans utbildningar. Majoriteten av de sökande har annat än finländskt medborgarskap.
Nyheter

Det förnyade registret över auktoriserade translatorer hjälper dig att hitta en translator för olika situationer

Utbildningsstyrelsen för ett register över auktoriserade translatorer. Registret har nu förnyats och gör det smidigare för kunden och den auktoriserade translatorn att hitta varandra. Kunden kan med hjälp av sökmotorn söka efter en lämplig translator i registret och kontakta translatorn direkt med kontaktblanketten.
Nyheter

Nya webbsidor med anvisningar och verktyg för att identifiera och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Mobbning, trakasserier, diskriminering och våld påverkar i hög grad barn och ungas välbefinnande och känsla av trygghet i vardagen. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor Säg nej till allt våld samlar information, anvisningar och verktyg för hur man kan identifiera, förebygga och ingripa vid situationer av detta slag inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna. Det är den första helheten om dessa teman som publiceras i Finland.
Nyheter

Samarbete inom nätverk främjade kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Utvecklingsprogrammet Rätt att kunna fokuserade 2020–2022 på frågor som rör kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen. Målet för utvecklingsprogrammet var att säkerställa yrkesutbildningens kvalitet och stöda en kontinuerlig förbättring.
Blogg

Utbildningsstyrelsens utvecklingsarbete möter Sitras megatrender

I Sitras nyligen publicerade översikt över megatrender som beskriver globala utvecklingsriktningar framhävs aktiva handlingar hos individer, inom samfund och i samhället. Att påverka framtiden innebär även att ta ställning till i vilken riktning förändringen bör styras eller vilken slags förändring som bör främjas.
Blogg

Fokus på bedömningen – mot en mer likvärdig bedömning av elevens lärande och kunnande i skolor i olika delar i Finland

Många kan undra varför detta arbete har utförts. Vanligtvis förnyas grunderna för läroplanerna på grund av att ändringar gjorts i lagstiftningen eller i timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. Inom vårt arbete med att utveckla bedömningen har vi i stället utgått från önskemålen från fältet om att precisera riktlinjerna för bedömningen samt bedömningskriterierna. Det viktigaste målet är att ibruktagningen av de preciserade riktlinjerna och bedömningskriterierna ska leda till en mer likvärdig och jämlik bedömning av elevens lärande och kunnande i skolor i olika delar av Finland.
Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen fortsätter – kunskapskraven för årskurs 6 är färdiga att tas i bruk

Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med att utveckla bedömningen av lärandet och kunnandet som inleddes 2018. Målet för förnyelsen är att öka jämlikheten inom utbildningen och likvärdigheten bland eleverna genom att stärka vitsordens jämförbarhet mellan skolor och kommuner samt på nationell nivå. Därför har Utbildningsstyrelsen berett kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för läsårsbedömningen i årskurs 6. Samtidigt har även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. Kunskapskraven beskriver vad en elev ska kunna för att få ett specifikt vitsord i ett läroämne.
Nyheter

Kom och träffa oss på Educa-mässan 27–28.1.2023!

Välkommen att träffa oss på Educa 2023-mässan i Mässcentret i Helsingfors den 27–28 januari 2023. Utbildningsstyrelsen deltar också i år i det svenskspråkiga programmet i kvarteret Hörnan. Årets tema i det svenskspråkiga kvarteret är En god utbildning för alla.
Nyheter

På vår webbplats finns nu information till ukrainare om hur ansökan om hemkommun inverkar på småbarnspedagogiken och utbildningen

Information om hur ansökan om hemkommun inverkar på småbarnspedagogiken och utbildningen finns på ukrainska, engelska, svenska och finska.
Nyheter

Ansökan och antagning till yrkesutbildning inom säkerhetsbranschen

Vi har samlat information på våra hemsidor med svar på frågor om antagning av studerande till utbildningar där det i examensutbildningen eller arbetet ingår krav som gäller minderårigas säkerhet...
Nyheter

Effekterna av EDUFI-praktikprogrammen utreddes för andra gången – observationerna från den föregående utredningen stärktes

En utredning har gjorts av effekterna av EDUFI-praktikprogrammet, som möjliggör internationell praktik. Datasamlingen gjordes hösten 2021 och omfattade åren 2015–2018. I utredningen observerades att EDUFI-praktiken kompletterar utbudet av internationell praktik för personer med högskoleutbildning och nyutexaminerade. Den föregående utredningen gjordes 2017.
Nyheter

Ny guide erbjuder metoder till stöd för barns beteendefärdigheter

Guiden Tukea arkeen! som är riktad till lärare, yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och personal och ledning inom förskoleundervisningen erbjuder forskningsbaserad kunskap och praktiskt stöd för arbetet med barn och unga som reagerar med beteende.
Nyheter

Vi har uppdaterat vårt stödmaterial om småbarnspedagogik och utbildning för personer som flytt från Ukraina

Vårt stödmaterial har uppdaterats med aktuell information om hur beviljandet av hemkommun påverkar deltagande i småbarnspedagogik och utbildning.
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna och till Konstuniversitetet startar 4.1

Ansökningstiden för den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet börjar 4.1 klockan 8 och löper ut 18.1.2023 klockan 15. Ansökan sker i Studieinfo-tjänsten.
Nyheter

Vi önskar er alla en avkopplande jul och ett gott nytt år!

Den väntande ledigheten är ett välförtjänt och välkommet tillfälle att stanna upp en stund inför ett nytt arbetsår. Vi önskar er en fridfull och avkopplande jul!
Meddelanden

Nästan 8,4 miljoner euro har beviljats i understöd för gymnasiernas kvalitetsfrämjande arbete

Utbildningsstyrelsen har beviljat totalt 8 386 000 miljoner euro i statligt specialunderstöd till anordnare av gymnasieutbildning.
Nyheter

Missa inte årsklockan för understöd och finansiering 2023!

Vi har skapat en årsklocka för Utbildningsstyrelsens statsunderstöd och finansiering för internationalisering år 2023 på vår webbplats. Vi uppdaterar och kompletterar årsklockan under året när nya ansökningsomgångar öppnar eller ansökningstiderna preciseras. Lägg nästa års ansökningsomgångar på minnet redan nu!
Nyheter

Överlämnande av elevers och studerandes uppgifter från utbildningen till välfärdsområdena från och med 1.1.2023

På vår webbplats har vi samlat information om hur och enligt vilka principer utbildningsanordnare kan överlämna uppgifter om elever och studerande för användning av personalen inom elev- och studerandevårdstjänster även efter att dessa övergått till att vara anställda av välfärdsområdena i början av 2023.
Nyheter

Under luppen: Elev- och studerandemobiliteten inom den grundläggande utbildningen och i gymnasierna börjar återhämta sig efter coronapandemin

Den internationella elev- och studerandemobiliteten inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna som så gott som helt avstannade under coronapandemin har kommit i gång igen. Enligt Utbildningsstyrelsens statistikenkät åkte 2 574 elever eller studerande från Finland utomlands läsåret 2021–2022. Största delen, 80 procent, var studerande i gymnasiet.