Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 20.5.2021

Partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships, KA220-HED) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt 1/2021 (KA1; 11.5.2021)

Erasmus+ nuorisoalan liikkuvuushankkeiden (KA1) vuoden 2021 ensimmäinen hakukierros päättyy 11.5.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2021 för partnerskap för samarbete (KA2; 20.5.2021)

Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) slutar 20.5.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET).
Nyheter

Statistik för 2020: coronapandemin medförde en väntad minskning i antalet studerande som åkte utomlands

Statistiken som har sammanställts över den realiserade internationella studerandemobiliteten år 2020 bekräftar högskolornas preliminära uppskattning över coronavirusets effekter: antalet längre studieperioder utomlands bland de studerande minskade med hälften och de kortare utlandsperioderna med en tredjedel i jämförelse med året innan. Inom yrkesutbildningen var minskningen till och med ännu större.
Nyheter

Stöd för bedömningen – det finns fortfarande platser kvar i vårens fortbildningar

Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Det finns fortfarande platser kvar i de fortbildningar som ordnas på finska i april.
Nyheter

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom grundläggande konstundervisning – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Avtalen gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildning som leder till en grundexamen. Dessutom gäller de läroanstalter som...
Nyheter

Inloggningslösningen MPASSid har överförts till Utbildningsstyrelsen

Med MPASSid är det lättare att använda tjänster för lärande MPASSid är en lösning för identifieringsförmedling som standardiserar förmedlingen av personuppgifter från utbildningsanordnarens...
Nyheter

Bedömningen i den grundläggande utbildningen våren 2021 – ta del av vår uppdaterade anvisning

Oppimisen ja osaamisen arviointi toteutetaan peruskouluissa myös korona-aikana opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Löydät sivuiltamme päivitetyt ohjeistuksemme arvioinnin tueksi kevätlukukaudelle 2021.
Blogg

Tillsammans gör vi gott – arbete som har betydelse

Vi aktörer i skolvärlden har tidvis upplevt oförglömliga läsår. Som ett sådant kommer vi garanterat att minnas det snart gångna läsåret, eftersom coronasituationen har utmanat oss alla att handla på ett nytt sätt. Just nu kommer vi främst att tänka på den ständiga flexibiliteten och den extra belastning som den medfört, men det finns också skäl att lyfta fram det välutförda arbetet i undantagstiderna.
Meddelanden

Antalet sökande i ansökningar efter grundläggande utbildning högre än tidigare

I de riksomfattande ansökningarna till utbildningar efter grundläggande utbildning ingick följande ansökningssystem: Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, ansökan till...
Nyheter

Romernas internationella dag 8.4 är en nationell flaggdag i Finland

Romernas internationella dag har firats sedan år 1990. Helsingfors universitets almanacksbyrå införde romernas nationaldag i almanackan från och med år 2014, då romernas internationella dag också blev en nationell flaggdag i Finland.
Nyheter

För barn och unga rekommenderas mångsidig, ansträngande och rask motion minst en timme per dag enligt ny motionsrekommendation

För alla barn och unga i åldern 7–17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion per dag på ett sätt som är lämpligt för individen, med beaktande av hens ålder. Det här framgår av den nya motionsrekommendationen för barn och unga som undervisnings- och kulturministeriet publicerade den 7 april.
Blogg

En fysiskt aktiv livsstil grundar sig på glädje av att röra på sig

Undervisnings- och kulturministeriet offentliggjorde de nationella rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och unga den 7 april 2021. För barn och unga mellan 7 och 17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion varje dag, på det sätt som är lämpligt för individen och med beaktande av hens ålder. Enligt rekommendationerna bör man undvika långa stunder av stillasittande.
Meddelanden

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 157 800 sökande 

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 31.3. Av de sökande ansökte 47 % enbart till yrkeshögskolor, 39 % enbart till universitet och 14 % till både och. Flest antal sökande...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens rapport: Nationella åtgärder behövs för att minska den digitala klyftan som utgör en utmaning för distansundervisningen

Internationella och nationella utredningar visar att Finland lyckades rätt bra med de avvikande undervisningsarrangemangen under coronavåren 2020. Samtidigt framgår ändå flera faktorer som behöver utvecklas. Bland annat äventyrar skillnaderna mellan skolornas, läroanstalternas och kommunernas digitala verktyg och program och därtill hörande kunnande jämlikheten och likabehandlingen för eleverna och de studerande. Utan åtgärder på nationell nivå riskerar den digitala klyftan bli allt större, konstateras det i Utbildningsstyrelsens nya rapport.
Nyheter

Skyldigheterna som ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför har beaktats i våra stödmaterial

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen medförde skyldigheter även för anordnarna av småbarnspedagogik och för...
Nyheter

Belönade eTwinning-projekt utvecklade språkkunskaper och lärde deltagarna samarbeta internationellt över nätet

De bästa finländska eTwinning-projekten år 2020 har utsetts. De belönade projekten är "Listen to my radio: Breaking news" av Karkun evankelisen opiston lukio och "Women who changed the world" av Oulun normaalikoulu. I projekten, som har genomförts under coronapandemin, låg fokus på att använda digitala plattformar i internationellt samarbete.
Nyheter

THL:s anvisning som gäller ventilation berör också lokalerna som används för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Frågor som berör ventilation ska tas i beaktande i lokalerna som används inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning...
Nyheter

Den nationella rekommendationen om distansundervisning upphör: beslut ska i fortsättningen fattas lokalt utifrån den regionala situationen

Den rekommendation om distansundervisning som regeringen utfärdade i februari för den grundläggande utbildningens högre årskurser och andra stadiet upphör på måndagen 29.3. Minister Saramo sade 24.3.2021 att beslut om att övergå till distansundervisning i fortsättningen ska fattas lokalt.
Nyheter

De första ansökningsomgångarna för den nya programperioden inom Erasmus+ har öppnat

Europeiska kommissionen har öppnat de första finansieringsomgångarna för programperioden 2021–2027 inom Erasmus+ den 25 mars 2021. Ansökningstiderna är i maj. Utöver de programområden som är bekanta från tidigare kan man också söka finansiering för nya insatser som ska utveckla det europeiska samarbetet.