Meddelanden

Resultaten i antagning enligt betyg i gemensam ansökan till högskolor har publicerats

I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes enligt betyg 21 400 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en vårfesthälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en digital hälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter med anledning av våravslutningen. Hälsningarna finns till skolornas och läroanstalternas förfogande på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal och kan laddas ner på statsrådets bildbank fredagen 29.5 kl. 9. Det står skolor och läroanstalter fritt att använda videomaterialet som ett inslag i sin egen vårfest, både på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken och i skolorna.
Blogg

Utbildningsstyrelsen önskar en skön sommar

Mycket har förändrats under den senaste tiden och vi har levt i en oviss tid. En sak är ändå säker: sommaren är på intågande, träden grönskar och blommorna slår ut. Trots undantagsförhållandena fortsatte lärandet och mål uppnåddes – nu är det tid för ett välförtjänt lov.
Nyheter

Utlandsperioder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan inledas virtuellt

Det internationella samarbetet fortsätter virtuellt. Enligt kommissionens riktlinjer kan studieperioder inledas virtuellt och det är möjligt för deltagarna att fortsätta studierna på plats i värdlandet sedan då situationen tillåter det. Möten och träffar inom utvecklingsprojekten kan också ordnas med digitala förbindelser.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro. Syftet...
Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2020–2021

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om det kommande läsårets arbetstider och lov inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2020─2021 i vecka 32, i de flesta fall den 12 augusti 2020. Skolåret avslutas lördagen den 5 juni 2021.
Nyheter

Efter återgången till närundervisning – iakttagelser till stöd för anordnarna av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken och i skolorna ska man fortfarande aktivt förebygga att coronaviruset sprids. Ta del av Utbildningsstyrelsens material som utarbetats som stöd för ordnandet av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.
Ansökan om finansiering

Extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete

Utbildningsstyrelsen lediganslår ett statsunderstöd för att ersätta inkomstbortfall som undantagsförhållandena orsakat i driftsekonomin för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet...
Meddelanden

Skolåret avslutas under exceptionella omständigheter – inga stora förändringar i antalet utexaminerade

I grundskolorna, gymnasierna och yrkesutbildningen avslutas skolåret den 30 maj. Ungefär 59 000 elever får ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen i vår. Antalet elever som går ut den...
Nyheter

Läroanstalternas huvudmän inom det fria bildningsarbetet kompenseras för inkomstbortfall på grund av coronavirusepidemin ─ ansökan öppnar 20.5.2020

Statsunderstöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 21,5 miljoner euro. Understöd kan beviljas huvudmän för sådana läroanstalter inom det fria bildningsarbetet för vilka undantagssituationen som...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: European Youth Together 2020 ansökningstiden slutar 28.7.2020

Europeiska kommissionen har öppnat de ”Europeisk ungdom tillsammans” -projekten för ansökan. Genom dem stöds initiativ där minst fem ungdomsorganisationer från fem olika stödberättigande länder i programmet Erasmus+ utbyter idéer om EU, uppmuntrar till bredare medborgardeltagande och främjar en känsla av europeiskt medborgarskap.
Nyheter

Anvisningarna om frånvaro i den grundläggande utbildningen från och med 14.5 har preciserats

I den grundläggande utbildningen har man från och med den 14 maj 2020 i sin helhet återgått till att följa den lagstiftning som råder under normala förhållanden. Vad gäller frånvaro är grundprincipen...
Ansökan om finansiering

Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 325 000 euro sökas för projekt som stärker...
Ansökan om finansiering

Starkare strukturer för främjande av läsandet genom En läsande kommun -nätverksarbete

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 800 000 euro sökas för att verkställa programmet...
Nyheter

Läskunnigheten stärks genom nätverkssamarbete: Läsrörelsen öppnar två ansökningshelheter för statsunderstöd för att utveckla läskunnigheten

Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen utvidgar sin verksamhet genom att öppna två ansökningar för statsunderstöd för att främja läskunnigheten. Statsunderstöd utlyses totalt till ett belopp av ungefär en miljon euro. Syftet med statsunderstöden är att arbetet för att främja läskunnigheten bättre ska kunna integreras som en del av kommunernas och gemenskapernas verksamhet, samt att utveckla samarbetet mellan olika aktörer.
Nyheter

Nya tidtabeller i vårens gemensamma ansökningar till högskolor

Tidsgränsen för publiceringen av antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Samtliga resultat publiceras senast onsdagen den 15 juli 2020. Också tidsgränsen för...
Blogg

Hur ser förändringsledarskapet ut under undantagsförhållandena?

Inom loppet av bara några dagar övergick man till avvikande undervisningsarrangemang inom småbarnspedagogiken och utbildningen. I den här situationen har förändringsledarskapet och välbefinnandet fått en allt större roll. Vilka lärdomar från denna tid kan vi bära med oss med tanke på framtiden?
Blogg

De sista veckorna före läsårets slut skapar en bro inför framtiden

Torsdagen den 14 maj blir avvecklingen av restriktionerna som införts på grund av coronaepidemin verklighet rent konkret, då barnen i förskoleundervisningen och eleverna i den grundläggande utbildningen återvänder till skolan och rekommendationerna om att barnen ska stanna hemma upphör att gälla. Man går från distansundervisning tillbaka till närundervisning, enligt normal lagstiftning och i enlighet med läroplanerna.
Nyheter

Att komma ihåg från och med 14.5 när den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen börjar

Vad ska man beakta när man förbereder sig på att eleverna återgår till närundervisningen ännu under denna vårtermin? Hur ska undervisningen och förskoleundervisningen, samt småbarnspedagogiken ordnas så att man beaktar hälsomyndigheternas anvisningar om att hindra smittspridningen?
Nyheter

Avvecklingen av begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin fortsätter

Enligt statsrådets beslut den 4 maj 2020 ska begränsningarna av skyldigheten att ordna utbildning som utfärdats med stöd av beredskapslagen avvecklas från och med den 14 maj 2020 inom grundläggande...