Nyheter

Ledarskap, förtroende och skolutveckling – Lyssna på Utbildningsstyrelsens nyaste podcast-avsnitt på svenska

Vilka är byggstenarna som gör att en skola fungerar bra och som gör att barnen och de unga får en utbildning av god kvalitet? Hur skapar man förtroende och kvalitet i utbildningen? Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna och utmaningarna i utbildningsuppdraget. Utbildningsstyrelsens direktör Kurt Torsell och Kommunförbundets specialsakkunnig Mari Sjöström diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Maj-Len Engelholm.
Nyheter

THL uppdaterade sina rekommendationer om användning av munskydd

I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderas munskydd för alla 12 år fyllda.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen publicerar grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

Det har inte tidigare funnits några nationella läroplansgrunder för utbildning vid folkhögskolor. Grunderna som nu publicerats berör läropliktiga studerande vid folkhögskolorna, alltså studerande...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken finns att söka igen

Statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken för år 2021 kan sökas. Ansökningstid: 7.1–19.2.2021 kl. 16.15. Statsunderstödet kan sökas av kommuner...
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna startar 7.1

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång den 7 januari kl. 8. Ansökningstiden löper ut onsdagen den 20 januari kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen studieinfo.fi.
Meddelanden

Kunskapskraven för vitsorden i slutbedömningen i den grundläggande utbildningen har färdigställts

Utbildningsstyrelsen har preciserat innehållet som gäller bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i samtliga läroämnen. Även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 har preciserats. De nya kunskapskraven ska tas i bruk i skolorna 1.8.2021 och de kommer att tillämpas första gången i slutbedömningen för eleverna som går i årskurs 9 våren 2022.
Nyheter

Erasmus+ och de övriga EU-programmen inleds 2021

Det nya Erasmus+ -programmet grundar sig på de goda verksamhetssätt och strukturer som tillämpats under programperioden 2014–2020. Största delen av Erasmus+ -programmets verksamhet fortsätter som...
Nyheter

Stipendierna för utländska forskarstuderande förnyas vid årsskiftet

EDUFI Fellowship och Finnish Government Scholarship Pool slås samman till ett gemensamt stipendiatprogram.
Blogg

Utbildningsstyrelsen önskar alla en fridfull juletid!

Det här året blev inte som någon av oss hade tänkt. Då landets regering tillsammans med republikens president den 16 mars konstaterade att det råder undantagsförhållanden i Finland togs...
Nyheter

Våra stödmaterial för coronasituationen har uppdaterats

Vi har sett över och uppdaterat våra stödmaterial som riktar sig till anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik.
Nyheter

Stödmaterialet för anordnandet av grundläggande utbildning i coronasituationen har uppdaterats inför vårterminen

Vi har gått igenom och uppdaterat vårt stödmaterial som riktar sig till anordnarna av grundläggande utbildning för vårterminen 2021. I stödmaterialet behandlas undervisningsarrangemangen...
Nyheter

Coronaviruset inverkar också på ordnandet av bänkskuddardagen

Under coronaepidemin är det skäl att finna för situationen lämpliga sätt att genomföra den traditionsenliga bänkskuddardagen i gymnasiet, så att man kan visa sin uppskattning för abiturienternas arbete under åren i gymnasiet och även glädjas tillsammans. Beslut som gäller bänkskuddardagen ska fattas utgående från den lokala epidemisituationen. Närmare anvisningar ges i Utbildningsstyrelsens vanliga frågor och svar som berör coronaviruset.
Nyheter

Programmet Rätt att kunna har inletts med 42 utvecklingsprojekt

Programmet Rätt att kunna som inletts för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen genomförs huvudsakligen som projekt som undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen finansierar. Det tre år långa programmet inleddes år 2020 och till slutet av året har Utbildningsstyrelsen gjort beslut om att 42 projekt kan inleda verksamhet. För att utveckla yrkesutbildningen får projekten 19 miljoner euro i statsunderstöd.
Meddelanden

Ledarna inom bildningsväsendet får stöd i sitt arbete av andra chefskollegor och av personalen

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och -karriären samt på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Tre av fyra chefer inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn upplever att verksamhetsmiljön har förändrats mycket eller väldigt mycket under de senaste åren. Stöd för ledarskapet fås av andra chefer och ledare samt av personalen.
Nyheter

Mobiliteten inom den allmänbildande utbildningen sjönk läsåret 2019-2020 – internationalisering på hemmaplan allt viktigare under coronaepidemin

På grund av undantagssituationen våren 2020 sjönk den internationella mobiliteten i den grundläggande utbildningen och gymnasierna betydligt under läsåret 2019-2020 i förhållande till läsåret 2018-2019. Trots att siffrorna är lägre håller fortfarande många trender i sig.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen skapar en ny tjänst för att följa upp läroplikten

Regeringen har föreslagit att läroplikten ska utvidgas till 18 års ålder. För den här reformen skapar Utbildningsstyrelsen en ny elektronisk tjänst (Valpas), där tjänsteinnehavarna som övervakar...
Meddelanden

Prognostiseringsforum för kunnande fortsätter ta fram information om framtida behov av kunnande

Den första verksamhetsperioden för Prognostiseringsforum för kunnande närmar sig sitt slut. Forumet har tagit fram en hel mängd information om framtida behov av utbildning och kunnande. Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att verksamheten fortsätter med en ny period på fyra år.
Nyheter

Move!-mätningarna 2020: barnens och de ungas uthållighet har försämrats, den övriga fysiska funktionsförmågan på samma nivå som tidigare

Barns och ungas uthållighet har försämrats, men det har inte skett några betydande förändringar inom den fysiska funktionsförmågan på övriga delområden. Resultaten varierar dock landskapsvis. En stillasittande livsstil och ensidig fysisk aktivitet syns också i utmaningar gällande motorisk rörlighet. Bland annat dessa iakttagelser har gjorts om resultaten av Move!-mätningarna hösten 2020.
Nyheter

Läget med coronaviruset varierar i olika regioner: det finns olika alternativ för att ordna undervisningen med avvikande arrangemang

Alternativ för en situation då det inte är möjligt att ordna närundervisning Exceptionella undervisningsarrangemang Om situationen kräver det så är det möjligt att, efter ett beslut i enlighet med...
Nyheter

Programmet Nylitteracitet utarbetar beskrivningar för att stödja undervisningen som berör digitala färdigheter

Vid Utbildningsstyrelsen har inletts ett nytt utvecklingsprogram, Nylitteracitet, som har som mål att stärka den digitala kompetensen bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I början av inkommande år färdigställs beskrivningar för god pedagogisk verksamhet och beskrivningar av hur eleven kan visa sitt kunnande. Beskrivningarna ska fungera som stöd för undervisningen som berör digitala färdigheter.