Nyheter

Finland förbereder sig att ansöka om medlemskap i Nato; ämnet och fenomen i anknytning till det kan behandlas med hjälp av vårt stödmaterial

Finland förbereder sig att ansöka om medlemskap i Nato, vilket kan medföra olika förändringar i vår verksamhets- och säkerhetsmiljö. En förändrad verksamhetsmiljö kan orsaka olika hybrid- och cyberhot...
Nyheter

Teknologins utveckling öppnar nya dörrar för att stöda lärande och skapa gemensamma verksamhetssätt i framtidens skolor

Det kommer att ske många förändringar inom undervisning och utbildning i framtiden. Undervisningen blir mer personlig och användningen av undervisningsteknologi ökar. Samtidigt minskar utbildningsutgifterna inom den grundläggande utbildningen i och med att åldersklasserna blir mindre.
Nyheter

Minska barns och ungas oro: Berätta att testningen av befolkningslarmet är en del av den finländska beredskapen

I Finland testas befolkningslarmet regelbundet den första måndagen varje månad kl. 12 genom ett larmtest. Larmtestet är en oavbruten jämn larmsignal som varar i 7 sekunder. Särskilt för barn som...
Blogg

Ha en trevlig och avkopplande sommar!

Vi avslutar det gångna läsåret i en situation som ingen av oss skulle ha kunnat förutse. Förutom coronavirussituationen har vi varit bekymrade över Rysslands chockerande anfall mot Ukraina. Samtidigt kan vi dock vara stolta över att barnens, de ungas och de studerandes liv under dessa exceptionella förhållanden har stötts av en betydelsefull vardag inom fostran och utbildning.
Nyheter

Hur skulle tjänsten Oph.fi stöda ditt arbete bäst – hjälp oss med utvecklingen genom att besvara enkäten

Vid Utbildningsstyrelsen har vi gjort små ändringar på vår webbplats, vars syfte är att göra det lättare att hitta information och göra det smidigare att uträtta ärenden. Berätta för oss hur vi har lyckats och besvara enkäten senast den 12.6.
Blogg

Varje barn och ungdom måste få uppleva att de är värdefulla alla dagar på året

Arbetet för att främja jämlikhet i förskolepedagogiken, skolor och läroinrättningar spelar en betydande roll i förebyggandet av diskriminering i samhället.
Nyheter

Under superveckan för yrkesutbildningen lyfter man fram individuella studievägar och arbetslivsorienterad utbildning

Superveckan för yrkesutbildningen firas den 16–20 maj. Under samma vecka ordnas både Europeiska veckan för yrkesskicklighet och det nationella evenemanget Mästare 2022. Målet med bägge evenemangen är att påminna om yrkesutbildningens betydelse i samhället och öka kännedomen om yrkesutbildningen.
Meddelanden

Ny uppföljningsinformation om personer som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogik och utbildning

Utbildningsstyrelsen börjar regelbundet publicera statistik från informationsresurserna Varda och Koski om antalet personer från Ukraina på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter i Finland.
Nyheter

Samarbete med högskolor motiverar de gymnasiestuderande och breddar gymnasiernas studieutbud

Med en enkätundersökning som genomfördes våren 2021 kartlades gymnasierektorernas synpunkter på vilka möjligheter, utmaningar, lösningar och stödbehov som är förknippade med gymnasiernas samarbete med...
Meddelanden

Under coronaepidemin minskade skolornas stöd för elevernas fysiska aktivitet och måltidsrekommendationerna iakttogs i lägre grad än tidigare

Grundskolornas stöd för elevernas fysiska aktivitet under skoldagen minskade under coronaepidemin och man följde inte måltidsrekommendationerna i samma mån som tidigare. Det här framgår av den datainsamling som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Utbildningsstyrelsen genomförde i skolorna förra hösten. Förändringarna beror på åtgärderna som vidtogs för att förhindra spridningen av coronaviruset.
Blogg

Yrkesskicklig arbetskraft tar arbetslivet och samhället mot en hållbar framtid

Många finländska ungdomar upplever att klimatförändringen kommer att ha betydande negativa konsekvenser för framtiden. Å andra sidan ser de unga att det kunde finnas globala lösningar på problemen som berör klimatet. Teman som berör hållbar utveckling lyfts kraftigt fram också under Europeiska veckan för yrkesskicklighet och under Mästare-tävlingen i yrkesskicklighet 2022 som båda ordnas i maj.
Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2022–2023

I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2022─2023 under vecka 32, i de flesta fall den 10 augusti 2022. Skolåret avslutas lördagen den 3 juni 2023. De flesta kommuner har på sina webbplatser...
Nyheter

Anvisningarna för gymnasiediplom har uppdaterats – Utbildningsstyrelsen förbereder för närvarande arbetet med att utveckla gymnasiediplomen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat anvisningarna för gymnasiediplomen så att de motsvarar Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. De nya anvisningarna är avsedda för studerande som har inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021. Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet en plan för att utveckla gymnasiediplomen.
Nyheter

Samlad information om studiemöjligheterna för personer som flytt från Ukraina

Utbildningsstyrelsen har öppnat en webbplats där man samlar information om vilka möjligheter till studier och forskning som högskolorna erbjuder personer som har tvingats avbryta studier eller akademiskt arbete i Ukraina på grund av kriget. Sidan finns på adressen www.studyinfinland.fi/ukraine.
Nyheter

Förståelse för grunderna i dataekonomi är en del av den digitala bildningen – Digiprofiltest för elever och studerande har publicerats

Det är en del av den digitala bildningen att vi förstår dataekonomi och vilka uppgifter som samlas in då vi rör oss på nätet. Barn och unga har rätt att lära sig förstå hur dataekonomin påverkar både...
Nyheter

Nya anvisningar för projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren för att stödja personer som är på flykt undan kriget i Ukraina

Europeiska kommissionen har publicerat preciserade anvisningar för projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren gällande stöd för personer som flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack. Det är möjligt att anpassa projektverksamheten inom ramen för programreglerna.
Nyheter

Konferens med fokus på svenskspråkig utbildning arrangeras 17.5

I maj arrangeras konferensen Den svenska utbildningsvägen i fokus. Konferensen är en fortsättning på utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland som publicerades 2021. Tillfället är också en första uppföljning av de åtgärdsförslag som presenteras i rapporten. Vi önskar alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen varmt välkomna med.
Nyheter

Digitaliseringen medför att kopieringen av tryckta publikationer och digitala material minskar vid yrkesläroanstalterna

Kopiosto och Utbildningsstyrelsen kartlade hösten 2021 i vilken mån tryckta publikationer och nätmaterial kopieras och delas vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentraler. Vid...
Nyheter

Eurydice-rapport: Stödet från statsmakten för att främja jämlikheten inom högskoleutbildningen är starkare i Finland än i de europeiska länderna i snitt

Verksamhet för att främja inklusion är en viktig del av den europeiska högskoleutbildningen och de nationella finländska riktlinjerna och författningarna stöder den här verksamheten bättre än i de europeiska länderna i genomsnitt. Det här framgår av en färsk EU-rapport. I Finland har man utarbetat en tillgänglighetsplan för högskoleutbildningen och det finns möjlighet till flexibilitet både i fråga om studerandeantagningen och studierna. Det finns ändå utrymme för att förbättra personalens kunnande om jämlikhet när det gäller handledning, rådgivning och stöd för de studerande.
Nyheter

De bästa eTwinning-projekten år 2021 betonade interaktion och gemenskapsfrämjande verksamhetssätt

Som bästa finländska eTwinning-projekt år 2021 belönades projektet ”A wonderful journey”vid Lapin koulutuskeskus och projektet ”Developing English Communicative Competence through Creative Methods” vid Oriveden yhteiskoulu. Gemensamt för de bästa projekten är utöver en lyckad projektförvaltning också att de har framhävt betydelsen av gemenskap och samhörighet och att göra saker tillsammans. Det här har haft en särskilt stor betydelse under pandemitiden.