Nyheter

Skolfreden utlyses: En godkännande atmosfär är på allas ansvar

Skolfreden utlyses i Kajana den 20 augusti då ungdomarna läser upp utlysningstexten som de själva har skrivit. Evenemanget startar Skolfredsprogrammet för läsåret 2019–2020. Årets tema är ansvar. Följ med evenemanget på webben och bekanta dig med materialen på adressen skolfreden.fi
Nyheter

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt....
Blogg

Klok kommunikation stärker samarbetet mellan hem och skola

En atmosfär som bjuder in föräldrarna till genuint samarbete inger förtroende hos föräldrarna och skapar en vilja att vara delaktig i barnets vardag i skolan.
Nyheter

Finalisterna till Cygnaeus-priset har valts – läs mer om de sex kandidaterna

Utbildningsstyrelsens priskommitté bestående av sakkunniga har utsett sex finalister av de 29 förslag som lämnades in. Cygnaeus-priset tilldelas en individ, ett projekt eller ett samfund som har...
Meddelanden

Skola som bygger på finländsk modell öppnade i Vietnam

I Ho Chi Mich City öppnade den 12 augusti 2019 den andra skolan i Sydostasien som baserar sig på en finländsk modell. Vietnam-Finland International School (VFIS), som lyder under universitetet Ton Duc Than, erbjuder studieprogram för årskurserna 1–9, och en del av lärarna är finländare. I det här skedet börjar ungefär 200 elever vid skolan.
Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2019

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Stödet kan sökas av Finländska organisationer, som koordinerar eller deltar som partner i ett samarbetsprojekt, som har beviljats finansiering från delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa. Ansökningstiden i 2019 slutar 4.9. kl 16:15.
Nyheter

Gymnasiereformen och läsning på tapeten under forum för modersmål och litteratur som ordnades 1–2.8

De finskspråkiga lärarna i modersmål och litteratur träffades inför det nya läsåret vid det årliga forumet som ordnats sedan 1997. Forumet är ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och förbundet för modersmålslärare (ÄOL). Under två dagar behandlades bland annat förnyelserna inom gymnasieutbildningen samt frågor som berör läsning.
Meddelanden

För att förbättra pojkarnas inlärningsresultat behövs stöd för föräldraskapet och nära samarbete mellan olika sektorer

En yrkesövergripande arbetsgrupp föreslår tolv åtgärder med vilka pojkarnas inlärningsresultat kunde förbättras före år 2025. Med nya, skräddarsydda lösningar kunde man bland annat stöda barnens föräldrar och erbjuda pojkarna goda exempel på nyttan av läsning och studier.
Meddelanden

Antalet studerande i grundläggande utbildning för vuxna har ökat med nästan hälften

Då skolorna öppnar sina dörrar igen är antalet elever och studerande ungefär på samma nivå som under de föregående åren. Inom en del grupper förekommer ändå tydliga skillnader i förhållande till...
Nyheter

Lärare från Suomi-skolorna möts hos Utbildningsstyrelsen

Lärare och förvaltningspersonal från Suomi-skolorna samlas för Suomi-skoldagarna hos Utbildningsstyrelsen 31.7–1.8.2019. I seminariet deltar 80 lärare från 17 skolor runt om i världen.
Meddelanden

Forum för modersmåls- och litteraturundervisning i Helsingfors 1–2.8.2019

Kring 200 modersmålslärare och lärare i litteratur samlas till forumet för modersmåls- och litteraturundervisning. Temat för i år är ”En bättre värld genom läsning”. I år granskar forumet speciellt vilka effekter grunderna i den nya läroplanen har på undervisningen och på Läsrörelsen.
Meddelanden

Lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet samlas i Helsingfors

Utbildningsstyrelsen ordnar sina årliga studiedagar för lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet i Helsingfors 6–8.8.2019. Cirka 90 lärare från olika länder deltar i studiedagarna. De undervisar i 21 olika länder.
Nyheter

Disciplinära åtgärder i skolan – frågor och svar om ingripande i olämpligt beteende

Hur kan läraren ingripa vid olämpligt beteende? Det främsta sättet att ingripa vid olämpligt beteende är att läraren diskuterar med eleven. Vilka andra straff kan lärarna använda? I den grundläggande...
Blogg

Mångsidig kompetens till gymnasiet enligt modellen med sex delområden

Modellen med sex delområden gäller i fortsättningen för alla gymnasiestuderande. I de nya grunderna för gymnasiets läroplan definieras de delområden inom mångsidig kompetens som bildar gemensamma mål för samtliga läroämnen. Syftet är att mångsidig kompetens ska främjas i varje studieavsnitt under gymnasiestudierna.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen deltar aktivt i SuomiAreena

Utbildningsstyrelsen deltar åter i SuomiAreena i Björneborg 15.–19.7. I år är evenemangets teman kompetens och innovationer i framtiden.
Ansökan om finansiering

Undervisning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål stöds med statsunderstöd

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för följande ansökningshelhet, under förutsättning att riksdagen beviljar anslaget: Extra statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2019.
Meddelanden

Fler än 200 utländska studerande kommer till Finland på sommaren för att studera finska

Dryga 200 universitetsstuderande från olika delar av världen reser i sommar till Finland för att studera finska och Finlands kultur. En del av dem bekantar sig även med grunderna i översättning. Flest kursdeltagare kommer det från Ryssland, Polen och Tyskland. Totalt deltar studerande från 23 olika länder.
Meddelanden

Över 48 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

Även detta år var det svårast att bli antagen till universitetsstudier inom teater- och dansområdet samt bildkonstområdet, där ungefär 4 % av de sökande antogs, samt till psykologi, där 5 % av de...
Blogg

Yrkeshögskola eller universitet? En genomgång av den gemensamma ansökan till högskolorna åren 2015–2019

Ansökan till högskolor har ordnats som en gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet sedan hösten 2014. Den gemensamma ansökan ordnas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. I den gemensamma ansökan på våren är det vanligtvis ungefär 150 000 sökande. Det finns en studieplats åt endast en tredjedel av dem. Omkring 100 000 sökande blir alltså utan studieplats varje vår.
Blogg

Fenomenbaserad prognostisering

Hur hör en bokföringsrobot, Nordostkabeln och antalet medaljer i olympiska sommarspelen ihop? Egentligen inte alls – förutom i fråga om prognostisering. Genom dessa företeelser kan vi nämligen uppfatta den värld som vi kanske håller på att gå över till.