Blogg

Digitala lösningar ger flexibilitet i studierna och stärker kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Digitala förbindelser har i synnerhet använts för att stödja undervisningen och lärandet på områden där avstånden är långa, såsom i norra Finland och på andra glesbygdsområden. För att undvika...
Ansökan om finansiering

Stöd till läroanstalter och lärare för att främja fredsarbete och global fostran

Anslag: 300 000 euro Syftet med fredsarbete och global fostran är att hjälpa människor att förstå de olika realiteterna i världen och väcka viljan hos dem att skapa en mer rättvis och jämlik värld som...
Nyheter

Under luppen: Antalet barn i hemundervisning ökar

Sedan år 2011 har det skett en tydlig ökning i antalet läropliktiga i grundskoleålder som fullgör den grundläggande utbildningens lärokurs i hemundervisning. Trots ökningen är det fortfarande ändå frågan om ett marginellt fenomen: färre än 0,1 procent av barnen deltar i hemundervisning.
Nyheter

Webbsidor utarbetas som stöd för arbetet med att förhindra mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Ensi vuonna julkaistava verkkosivusto tarjoaa kattavasti tietoa ja työkaluja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-SCH) avslutas den 3 november 2021

I partnerskap för samarbete inom Erasmus+ allmänbildande utbildning utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med...
Nyheter

Kostnaderna för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen fortsatte öka måttligt år 2020

De senaste kostnadsrapporterna innehåller inga stora överraskningar, eftersom utvecklingen har fortsatt i samma riktning redan en längre tid. De totala kostnaderna ökade med ungefär två procent inom både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Den största utgiftsposten utgjordes av kostnader för att ordna undervisningen.
Meddelanden

Delaktighet får en starkare roll i den nya programperioden för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Temat delaktighet betonas i Europeiska unionens program Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren under den nya programperioden 2021–2027. Målet är att allt fler individer och organisationer ska ha möjlighet att ta del av internationalisering och de fördelar som internationaliseringen medför. Betoningen grundar sig på principerna för jämlikhet och delaktighet som skrivits in i EU:s grundfördrag.
Nyheter

Programmet HEI ICI har lyckats väl med att stärka högskoleundervisningen i länder under utveckling

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan finländska högskolor och...
Nyheter

UKM och THL har uppdaterat sin rekommendation som berör hälsosäkerhet i småbarnspedagogiken, läroanstalterna och högskolorna

Vi uppdaterar så snart som möjligt våra egna stödmaterial på adressen oph.fi/sv/corona så att de motsvarar den nya rekommendationen. Läs mer:
Meddelanden

UM och UBS: Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn ska hjälpa lösa den globala utbildningskrisen

Det har inrättats ett nytt kompetenscenter vid Utbildningsstyrelsen som ska stärka Finlands roll i att lösa den globala utbildningskrisen. Centret ska främja utnyttjandet av den finländska utbildningssektorns kompetens i utvecklingssamarbetet och göra utbildningen bättre och mer inkluderande i utvecklingsländerna. Samtidigt stärker det finländska aktörers kapacitet att arbeta med utvecklingssamarbete.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen stärker arbetet för att stödja integration

För att uppnå dessa mål är det viktigt att stödja integration, utveckla undervisningen för elever och studerande med invandrarbakgrund och bygga upp ett pluralistiskt samhälle. Vid...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningstiden för ackreditering avslutas den 31 december 2021

Den kontinuerliga ansökan om ackreditering inom Erasmus+ för ungdomssektorn är öppen till den 31 december 2021. Vad är ackreditering inom ungdomssektorn? Ackrediteringen är avsedd för erfarna...
Blogg

Välbefinnandet synliggörs i vardagen inom yrkesutbildningen

Inom yrkesutbildningen har man med oro tagit del av signalerna om hur de studerande mår. Konsekvenserna av pandemin med tillhörande distansstudier och begränsningar i det sociala umgänget kommer att...
Nyheter

Nu får också småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen förhandsinformation om enkätundersökningar

I fortsättningen kan anordnarna av småbarnspedagogik och förskoleundervisning med hjälp av webbtjänsten Datainsamlingar och digitala material kontrollera vilka undersökningsenkäter som planerats för deras verksamhetsområde och när. Förhandsinformationen hjälper anordnarna att reservera tid för att besvara enkäterna och satsa på kvaliteten på enkätsvaren.
Nyheter

Viktigt att värna om lärarnas välbefinnande

I en utredning som OAJ nyss publicerat säger över hälften av lärarna att de överväger att byta bransch bland annat på grund av arbetets belastning. Resultatet är oroväckande. Det är viktigt att ta...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen främjar utbytet av uppgifter om studieprestationer i Norden och Baltikum

Uppgifter om studieprestationer kan med hjälp av tjänsten EMREX överföras i digitalt format mellan högskolor och andra som använder uppgifterna, både på nationell nivå och mellan olika länder. Till...
Blogg

Språkkunskap här och nu!

Finland har en fin historia att berätta om hur språkundervisningen kan utvecklas och hur utvecklingsarbetet kan etableras. En milstolpe är den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) som...
Nyheter

Tv-program och film ger liv åt undervisningen

Med enkäten kartlades när läraren senast hade visat och spelat in tv-program för undervisningsbruk och vilket program det rörde sig om. Därtill utreddes hur ofta läraren normalt visar filmer...
Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2021, ansökningstiden slutar 14.10.2021

Bakgrund och mål Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Syftet är att stödja...
Nyheter

Utlåtanden begärs om den nationella läskunnighetsstrategin 2030

Den nationella läskunnighetsstrategin synliggör det arbete som görs för att främja barns och ungas läskunnighet. Den ger också nya möjligheter för att främja läskunnigheten bland vuxna och äldre. –...