Meddelanden

I den gemensamma ansökan till högskolorna ett rekordantal sökande

Antalet sökande i den gemensamma ansökan på våren är 151 700, vilket är omkring 11 200 högre än i fjol. Inom finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten vid yrkeshögskolorna och universiteten fanns 46 600 nybörjarplatser att söka till. Högskolorna strävar att anta de studerande enligt undervisnings- och kulturministeriets fastställda tidtabell.
Nyheter

Kampanj utmanar företag att donera överflödiga datorer till skolelever för distansstudier

Distansstudierna på grund av coronaviruset har medfört en risk för ojämlikhet bland eleverna, om alla inte har tillgång till en dator för att följa undervisningen och för att göra och skicka in uppgifter. Enligt en grov uppskattning är det möjligt att tiotusentals elever i grundskolan för närvarande saknar dator. Kampanjen Kaikille kone (Dator till alla) utmanar företagen att donera bärbara datorer till elever i Finland. Kampanjen är ett samarbete mellan flera teknologiföretag och samhällsaktörer som vill främja undervisningen, och den beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om följderna av statsrådets riktlinjer i slutet av veckan

Begränsningarna som berör småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 maj.
Blogg

Distansundervisning är inte hemundervisning

Undervisningen i grundskolorna, gymnasierna och inom yrkesutbildningen ordnas på avvikande sätt under det rådande undantagstillståndet. Största delen av barnen och de unga studerar hemma och den nya vardagsrytmen söker sin form.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om följderna av statsrådets riktlinjer så fort som möjligt

Statsrådet har som en del av åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset med stöd av beredskapslagen utfärdat en förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Förordningen har publicerats i författningssamlingen med numret 216/2020. Förordningen har trätt i kraft den 18 mars 2020 och gäller fram till den 13 april 2020.
Meddelanden

Den gemensamma ansökan till högskolorna startar: 46 600 nybörjarplatser att söka till

I den gemensamma ansökan till högskolor söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar inkommande höst. Man strävar till att antagningen av studerande genomförs enligt den tidtabell som undervisnings- och kulturministeriet har fastställt. Utgående från antalet sökande under de senaste åren, förväntas antalet sökande vara omkring 140 000. Man kan bekanta sig med utbildningarna samt fylla i ansökan i Studieinfo.fi.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen erbjuder utbildningsanordnarna stödmaterial för undervisningsarrangemang under undantagsförhållanden

I stället för närundervisning ska den handledning och undervisning som anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande ordnar i så stor utsträckning som möjligt arrangeras på alternativa sätt fram till 13.4.2020.
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vuoden 2020 toinen hakukierros päättyy 7.5.2020 klo 13.00 Suomen aikaa.
Nyheter

Anvisningar för personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen om hur man behandlar coronaviruset med barnen

Genom att svara ärligt på barnets frågor med utgångspunkt i hens ålder stärker man barnets trygghetskänsla.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020

Ansökningsomgång 2/2020 inom Erasmus+ för ungdomssektorn slutar 7.5.2020 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET).
Nyheter

Anvisningar för lärarna om hur man behandlar coronaviruset med elever och studerande

En pandemi som fenomen, och alla de förändringar som beredskapen för situationen medför i skolvardagen, kan ge upphov till både förvirring och rädsla speciellt hos barn och unga. Därför är det särskilt viktigt att skolorna och läroanstalterna behandlar ärendet med eleverna, ger personalen enhetliga anvisningar för hur man ska agera samt ser till samarbetet med och informationen till hemmen.
Nyheter

Uppdatering 13.3: Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för att ta i bruk flexibla verksamhetssätt

Coronavirusets spridning ska aktivt förebyggas i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer. Hälsovårdsmyndigheterna beslutar också om åtgärder för att begränsa spridningen av viruset, såsom att stänga daghem, skolor och läroanstalter eller sätta någon i karantän.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen avbokar eller skjuter upp publikevenemang eller ordnar dem på distans ända fram till slutet av maj

Mindre evenemang eller utbildningstillfällen kommer i mån av möjlighet att ordnas på distans eller vid en senare tidpunkt. Om ett evenemang på grund av dess natur inte kan ordnas på distans, avbokas...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen öppnar info e-postadress om coronavirus

Utbildningsstyrelsen svarar på frågor angående coronavirus på adressen info@oph.fi tjänstetid kl. 8.00-16.00.
Nyheter

Uppdatering 11.3: Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för undantagssituationer

Hur man kan förebygga spridningen av coronaviruset är en aktuell fråga i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken samt för organisationer och personer som deltar i internationella projekt. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.
Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 71 700 sökande

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 10 mars. I gemensam ansökan fanns cirka 80 600 nybörjarplatser att söka till. Antalet sökande var 71 700, varav 58 620 går ut den grundläggande utbildningen. Antalet sökande till gymnasier och yrkesutbildning fördelades rätt så jämnt. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var 3 360. Inom svenskspråkig utbildning var antalet sökande till gymnasieutbildning fortsättningsvis högre än till yrkesutbildning.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för internationalisering 2020: grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 600 000 euro för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala...
Nyheter

Biblioteket för öppna lärresurser har öppnat

Biblioteket för öppna lärresurser, aoe.fi, är en ny tjänst där man kan söka, hitta och spara olika digitala läromedel. Den nationella tjänsten omfattar alla utbildningsnivåer och kan användas avgiftsfritt av alla lärare samt elever och studerande.
Nyheter

Hur ser arbetslivet ut år 2035 – framtida utbildningsbehov presenteras i form av mångsidig infografik

Sakkunniga inom utbildning och arbetsliv tar fram prognoser över vilka behov det finns inom arbetslivet år 2035. Nya utbildningsbehovskort ger information om hurdan utbildning som behövs inom olika branscher i framtiden.
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av...