Nyheter

Språket i finskspråkiga yrkesexamina revideras och blir mer könsneutralt

Utbildningsstyrelsen förnyar namnen på vissa yrkesinriktade examina samt termerna i kraven på yrkesskicklighet så att de blir könsneutrala. Ändringarna är nödvändiga med tanke på jämställdhet och likabehandling.
Nyheter

PISA 2022: Försämrade kunskaper i nästan alla OECD-länder

Nyheter

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sina anvisningar om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

I de uppdaterade anvisningarna på Utbildningsstyrelsens webbplats finns svar på vanliga frågor om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter. Bland annat finns information om vilka uppgifter om barnet som kan antecknas i de pedagogiska dokumenten inom småbarnspedagogiken och till vem uppgifter kan lämnas ut.
Nyheter

Brist på lärare väcker oro i Europa

Enligt Europeiska kommissionens utbildningsöversikt Education and Training Monitor 2023 fortsätter Finland närma sig målen som fastställts för utbildning på EU-nivå. Tillgången till yrkesutbildade inom småbarnspedagogik och utbildning väcker dock oro i hela Europa.
Nyheter

Fokus på inlärningsresultaten inför de nya PISA-resultaten i Utbildningsstyrelsens serie med rundabordssamtal – samarbete av stor betydelse för bättre resultat

Under samtalen diskuterade forskare och sakkunniga inom småbarnspedagogik och utbildning orsakerna till de försämrade inlärningsresultaten och möjliga åtgärder för att förbättra dem. Slutsatsen var att sektorsövergripande samarbete krävs i högre grad i skolorna och läroanstalterna. Samtalsserien är en del av utvecklingen av Utbildningsstyrelsens forskningssamarbete och fortsätter nästa år.
Nyheter

Ansökningsomgången år 2024 för Erasmus+ fokuserar på EU:s gemensamma värderingar

Europeiska kommissionen har öppnat ansökningsomgången 2024 för programmet Erasmus+. Totalt kommer cirka 60 miljoner euro att delas ut i Finland under denna ansökninsomgång. Insatserna och ansökningstiderna förblir de samma som tidigare år, men bland nyheterna finns en höjning av bidragsbeloppen för grönt resande.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens rapport indikerar brist på arbetskraft och överutbud av arbetskraft i olika branscher i framtiden

Många branscher förväntas i framtiden drabbas av brist på arbetskraft, samtidigt som ett överutbud av arbetskraft kommer att finnas inom andra branscher. Resultaten framgår av prognostiseringsresultaten av Prognostiseringsforum för kunnande (PFK), som har skapat prognoser för tillgången till arbetskraft i olika branscher år 2028.
Nyheter

Handledarna känner inte till arbets- och studiemöjligheter för samer

Nuorten Akatemia ordnade i slutet av 2022 en utbildning för studiehandledare i samarbete med Sametinget och Finlands Romaniförening ry, som fokuserade på särdragen i handledning av samiska och romska...
Meddelanden

Studieplats för 9 950, det vill säga 18 % av de sökande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna

Antagningsresultaten av höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. I den här ansökan ansökte man om studieplats till utbildning som inleds i januari 2024. I den gemensamma ansökan...
Nyheter

Anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna bör se över offentligheten för handlingar som gäller säkerhet

Offentligheten för kommunernas beredskapsplaner har diskuterats i media och Kommunförbundet har uppmanat kommunerna att se över beredskapsplanerna med tanke på om de innehåller sekretessbelagda uppgifter. Även småbarnspedagogikanordnarnas och utbildningsanordnarnas handlingar som gäller säkerhet och beredskap innehåller sannolikt uppgifter som är sekretessbelagda. En stor del av anordnarna är kommuner.
Blogg

Gemensamma riktlinjer för det pedagogiska arbetet med hjälp av de lokala planerna för småbarnspedagogik

Den lokala planen för småbarnspedagogik är en plan som styr personalens arbete. Med hjälp av planen garanteras jämlik småbarnspedagogik för alla barn.
Nyheter

Bekanta dig med vårt svenskspråkiga program på Educa-mässan 26–27.1.2024!

Utbildningsstyrelsen deltar också i år i det svenskspråkiga programmet i kvarteret Hörnan på Educa 2024-mässan i Mässcentret i Helsingfors den 26–27 januari 2024. Du hittar oss i vår svenskspråkiga monter 6p21 och i vår finskspråkiga monter 6m60.
Nyheter

Ny information om läropliktigas deltagande i studier – allt färre studerande avbryter sina yrkesstudier

Läroplikten utvidgades hösten 2021 och läropliktsåldern höjdes till 18 år. Målet med lagändringen var att trygga det grundläggande kunnande och den bildning som behövs i det egna livet och samhället...
Blogg

Alla har rätt till språkligt medveten undervisning!

Språket är av central betydelse för vårt tänkande och vår identitet samt vår kommunikation med andra. Språkets betydelse vid lärande och inom undervisning och handledning bör förtydligas och betydelsen av språklig medvetenhet lyftas fram. Alla språk bör värdesättas och lyftas fram på ett naturligt sätt i olika lärmiljöer och verksamhetskulturer.
Nyheter

Elever i de svenskspråkiga skolorna upplever oftare våld av föräldrarna – samtidigt upplever fler barn och unga att det finns en trygg vuxen i skolan

I resultattjänsten för enkäten Hälsa i skolan kan man från och med i år filtrera resultaten så att man väljer svenskspråkiga skolor som bakgrundsfaktor. En jämförelse med finskspråkiga skolor visar en del oroväckande trender, som bland annat att upplevelserna av våld av föräldrarna har ökat bland eleverna i de svenskspråkiga skolorna. Också upplevelserna av diskriminering i skolan och på fritiden har ökat jämfört med finskspråkiga skolorna. Samtidigt visar resultaten att mobbning förekommer mer sällan i de svenskspråkiga skolorna och att barn och unga oftare upplever sig ha en trygg vuxen att vända sig till i skolan.
Nyheter

Finansministeriets ämbetsverksutvärderingar har publicerats

Finansministeriet publicerade den 8 november 2023 ämbetsverksutvärderingar av sex olika ämbetsverk som genomgått betydande reformer under de senaste åren. De ämbetsverk som utvärderats är Transport- och kommunikationsverket, Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, Domstolsverket, Utsökningsverket och Trafikledsverket. Syftet med ämbetsverksutvärderingarna är att hitta metoder för att utveckla statsförvaltningens strukturer, styrsystem och verksamhet.
Nyheter

Användningen av verk i undervisningen har blivit lättare – Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar till stöd för lärare

I och med den uppdaterade upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenserna är det nu ännu lättare än tidigare att använda verk inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Lärarna bör dock ändå veta hur olika tillstånd och licenser tillåter användning av verk i undervisningen och kunna agera enligt dem. Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde de viktigaste uppgifterna till stöd för lärarna.
Nyheter

En till undervisningstimme i B1-språket i årskurs 7 – Utbildningsstyrelsens utkast till nya läroplansgrunder nu på utlåtande

Utbildningsstyrelsen har under våren och hösten 2023 uppdaterat grunderna för läroplanen för B1-språket. De uppdaterade grunderna publiceras i början av februari 2024. Anledning till att grunderna har uppdaterats är statsrådets reviderade förordning om timfördelningen, enligt vilken en årsveckotimme i B1-språket läggs till inom den grundläggande utbildningen från och med 1.8.2024. Utkastet kan nu kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi.
Nyheter

Ta del av Utbildningsstyrelsens statsunderstöd och finansiering för internationalisering år 2024!

Understöden och finansieringen gör det möjligt att till exempel utveckla utbildningen eller starta helt ny verksamhet. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns en årsklocka som uppdateras och kompletteras under årets gång när nya ansökningsomgångar öppnar eller när ansökningstiderna preciseras. Lägg nästa års ansökningsomgångar på minnet redan nu!
Blogg

Svenska dagen är en dag att mötas över språkgränserna

Svenska dagen verkar ha lite olika betydelse beroende på vem du pratar med eller var du slår upp fakta om dagen. Är det frågan om det svenska språkets dag, en dag som man firar för att verka för den finlandssvenska befolkningens sammanhållning? Eller är det frågan om en dag då vi firar den svenskspråkiga befolkningens rätt att använda svenska i Finland? Eller är det frågan om en dag då vi firar Finlands tvåspråkighet? Egentligen är alla nämnda alternativ rätt svar på frågan!