Nyheter

Högskolornas internationella mobilitet återgår småningom till det normala

Enligt högskolornas uppskattningar kommer nästan 2 300 studerande att åka på studerandeutbyten eller praktik utomlands på hösten. Höstterminen 2020 deltog slutligen bara dryga 700 studerande i utbyten...
Nyheter

Cygnaeus-priset 2021 tilldelas verksamhet som främjar elevernas välbefinnande och delaktighet

I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens lägesanalys: Coronaepidemin medförde ingen ökning i mängden avbrutna studier på andra stadiet år 2020

I Finland följer man på många olika sätt upp hur många studerande som avbryter studierna. För utvecklingen av utbildningen behövs förutom statistik på årsnivå även lägesanalyser över kortare...
Nyheter

Tvåspråkiga familjer väljer svenskspråkig skola för sina barn

De 2 279 skolor som ger grundläggande utbildning i Finland hade sammanlagt över en halv miljon elever år 2019. Av dessa skolor ger 227 grundläggande utbildning på svenska. De svenskspråkiga skolorna...
Nyheter

Anslutningsavtalen för inloggningslösningen MPASSid har förnyats

Anslutningsavtalen har förnyats för inloggningslösningen MPASSid, som sedan våren 2021 upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Den väsentligaste förändringen är att avtalsparten som erbjuder tjänsten numera är Utbildningsstyrelsen istället för CSC som tidigare fungerat som operatör.
Blogg

Smidiga övergångar inom yrkesutbildningen − Hur undviker man att en studerande avbryter sina studier?

Orsaker till att studerande avbryter sina studier är bland annat utmaningar som berör orken och livskompetensen, problem med den psykiska hälsan, val av fel bransch och inlärningssvårigheter. Det här...
Nyheter

Mika Saarinen har valts till direktör för Erasmus+ -programmets nationella kontor

Direktören för Erasmus+- programmets nationella programkontor i Finland Mikko Nupponen går i pension. Hans efterträdare blir enhetschef Mika Saarinen, som har arbetat med programmet Erasmus+ och föregående EU-program redan i 24 års tid. Saarinen börjar i sin nya befattning den 1 juli 2021.
Nyheter

Kom med och planera de kommande tyngdpunkterna för Utbildningsstyrelsens arbete!

Vi har förnyat vår verksamhet för att stärka genomslagskraften på samhällsnivå och vill nu utvärdera och utveckla vårt arbete ur ett ännu mer kundorienterat perspektiv. Därför bjuder vi in våra kunder och intressegrupper för att tillsammans med oss reflektera över vilka fokusområden vår verksamhet ska ha i en verksamhetsmiljö som kontinuerligt förändras, samt för att skapa grunden för verksamheten år 2022.
Meddelanden

Budgeten för programmet Erasmus+ nästan fördubblas under den nya programperioden – allt fler får möjlighet att delta i utbildning, utbyten eller praktik utomlands

Programmet Erasmus+ erbjuder miljontals unga, studerande och vuxna i Europa möjlighet till finansiering för att delta i utbildning, studier eller praktik utomlands. På det här sättet får allt fler...
Meddelanden

15 miljoner euro utlyses för att jämna ut följderna som de exceptionella förhållandena har haft för gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsen har den 17 juni 2021 öppnat en ansökan om statsunderstöd för gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaepidemin har orsakat. Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i finansieringen av tilläggsresurser som behövs för undervisning, handledning och stödåtgärder. Understöd har utlysts till ett belopp av sammanlagt 15 miljoner euro.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd har lediganslagits för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen har lediganslagit en tilläggsansökan för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Ansökningstiden börjar 17.6.2021 och slutar 26.8.2021 klockan 16...
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Samtliga riksomfattande ansökningar till utbildningar efter grundläggande utbildning ordnades i år för första gången samtidigt. En ansökningsskyldighet trädde i kraft i och med utvidgandet av...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt, ansökningstiden slutar 7.9.2021

EU:s Kreativa Europa (2021-2027) och dess delprogrammet Kultur ger stöd till europeiska samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma inom konst, kultur och kulturarv. Programmets första ansökningsrundan är nu öppen och slutar 7.9.2021 klockan 18 (finsk tid). Ansökningsmaterialer har nu publicerats i EU:s Funding & Tenders portal. Total budget för årets bidragsfördelning är 60,94 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiska nätverk, som samlar aktörer inom branschen i Europa i stor utsträckning. Det kommer att beviljas totalt 27 miljoner euro till uppskattningsvis 30...
Meddelanden

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning har publicerats 

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunder för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). I grunderna för utbildningen fastställer Utbildningsstyrelsen utbildningsdelarnas centrala mål...
Nyheter

Webbplatsen oph.fi stöder de sakkunnigas arbete – Hjälp oss att utveckla tjänsten genom att besvara vår enkät

Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi har etablerat sin ställning som ett gemensamt verktyg för sakkunniga och som en informationskälla i frågor som berör småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering. Genom att besvara vår enkät kan du påverka webbplatsens innehåll och hjälpa oss att göra det lättare för användaren att hitta informationen på sidorna.
Meddelanden

Över 6000 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet

Till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet godkändes ca tusen nya studerande fler än ifjol. Jämfört med...
Nyheter

Nytt stödmaterial för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik inför hösten 2021

Epidemiläget varierar i olika regioner och ändrar hela tiden, och vi kan inte med säkerhet veta hur situationen med coronaepidemin ser ut då höstterminen 2021 inleds. Därför är det fortfarande skäl...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 september 2021.

Målet för yrkeskompetenscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov. Kompetenscentren samlar...
Blogg

Glad sommar!

Det gångna läsåret har varit exceptionellt. Coronavirusepidemin har medfört olika förändringar och mer eller mindre rört om i vardagen för var och en, men tillsammans har vi klarat också det här. Runt om i Finland har man gjort en stor insats för att främja lärandet, och nu är det tillfälle att tacka för det fina arbetet och hämta andan en stund då sommarloven börjar.