Nyheter

Ungdomar i Finland bland de bästa i världen i PISA 2022-undersökningens delområde för kreativt tänkande

OECD:n PISA 2022 -tutkimuksen luovan ajattelun osuuden tulokset julkaistiin 18.6.2024. Tutkimuksessa selvitettiin, miten 15-vuotiaat nuoret eri maissa osaavat tuottaa erilaisia ratkaisuja arkipäivän ongelmatilanteissa. Suomessa nuorten luovan ajattelun osaaminen on korkeatasoista, ja erityisesti tytöt ovat luovan ajattelun huippuja.
Nyheter

Ledarskapsenkät: Mer kompetens i ledning av välbefinnande i arbetet, digitalisering och förändring efterfrågas

Personer som arbetar i ledande positioner inom småbarnspedagogik, utbildning och forskning upplever att de främjar personalens välbefinnande i sitt arbete, men anser att den tid som står till förfogande för detta och det egna kunnandet är otillräckligt. Mer kompetens i att leda digitalisering och förändring efterfrågas även.
Nyheter

EU:s kommande AI-akt omfattar snart även anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och utbildning

Utifrån EU:s rättsakt om artificiell intelligens bereds för närvarande nationell lagstiftning som preciserar rättsakten. Det här lönar det sig för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och utbildning att beakta redan nu.
Meddelanden

Unga behöver stöd och uppmuntran till internationalisering – den minskade mobiliteten är en utmaning för hela samhället

Coronapandemin innebar ett nästan totalt stopp för den internationella studerandemobiliteten. Mobiliteten har redan ökat jämfört med de lägsta siffrorna, men det är ännu långt kvar till toppåren på...
Meddelanden

70 620 fick studieplats i den gemensamma ansökan till utbildning efter grundläggande utbildning

I den gemensamma ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildning, yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv...
Blogg

Försöket med tvåårig förskoleundervisning uppmuntrar till nya pedagogiska lösningar för små barn – en bred uppföljande undersökning utgör ett stöd inför framtiden

Den här våren avslutas det omfattande försöket med tvåårig förskoleundervisning som utgår från en försökslag och en skräddarsydd läroplan. Vi vill rikta ett stort tack till alla barn och lärare som deltagit i det innovativa försöket!
Meddelanden

Studieplats för 11 300 till högskolornas utbildningar på främmande språk och Konstuniversitetet

Till högskolornas utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetet och utbildningarna i teaterkonst vid Tammerfors universitet godkändes 11 300 studerande, vilket är drygt 1 700 fler än ifjol. Det...
Nyheter

Nordiskt utbildningssamarbete för välbefinnande och en hållbar livsstil

Visionens tre delområden är Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Delområdet social hållbarhet är i fokus år 2023–2024. Totalt finansieras 169 projekt år...
Meddelanden

Behöver du uppgifter om behov av kunnande och utbildning? Utbildningsstyrelsens prognostiseringsresultat finns nu i Vipunen

Den nya delen i Vipunen erbjuder prognostiseringsresultat, som tidigare publicerats som textrapporter, i form av Power BI-rapporter, vars innehåll användaren kan avgränsa utgående från sina egna behov...
Nyheter

Tjänsten Datainsamlingar.fi stängs – materialet hittas i fortsättningen i Institutet för hälsa och välfärds materialkatalog

Tjänsten Datainsamlingar.fi stängs i början av juni. Orsaken till att tjänsten stängs är den låga användningsgraden. Det ekonomiska läget innebär även att man är tvungen att hitta sätt att spara.
Blogg

Ett stort tack till er alla och ha en fin sommar!

Det har blivit en vana under de senaste åren att konstatera att det har varit ett exceptionellt läsår. Den här våren har frågor om trygghet och säkerhet, barn och ungas välbefinnande och utmaningar i samhället hamnat i fokus. Mindre uppmärksamhet har ägnats åt den fungerande vardagen inom småbarnspedagogik och utbildning, där man lär sig nya saker, trivs tillsammans och ser fram emot framtiden med tillförsikt.
Nyheter

21 760 fick högskoleplats i den betygsbaserade antagningen

Av dem som antogs på basis av betyg godkändes 39 % till sitt första ansökningsönskemål. Vid yrkeshögskolorna fick 11 530 sökande studieplats och vid universiteten 10 230. Högskolorna har publicerat...
Meddelanden

Ungefär 63 000 elever går ut grundskolan detta läsår

Våren 2024 är antalet elever som slutför den grundläggande utbildningen uppskattningsvis ett par tusen fler än året innan, eftersom årskullen elever i årskurs 9 är något större än förra året. Av alla...
Nyheter

Mästare2024: Finländska mästerskap och den gröna omställningens inverkan på yrkesutbildningen

Mästare2024 är ett storevenemang inom yrkesutbildningen som samlar Finlands främsta yrkesstuderande för att tävla om finländska mästerskap i olika branscher i Kuopio 20–23.5.2024. För dem som jobbar med yrkesutbildning ger tävlingen en möjlighet att utveckla sitt branschkunnande, skapa kontakter och diskutera aktuella frågor på de olika seminarierna. På ett av seminarierna diskuteras den gröna omställningens inverkan på yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä håller ett anförande på seminariet.
Nyheter

Internationalisering för aktörer i medborgarsamhället med stöd av EU

Inom programmen Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren och Kreativa Europa beviljades 2023 stöd för internationalisering inom ungdomssektorn och inom motion, idrott och kultur. Inom dessa EU-program beviljades förra året totalt över 6,5 miljoner euro i stöd för mobilitetsprojekt i Finland. Utöver för medborgarsamhället beviljas inom programmen stöd för internationalisering inom kommunalt ungdomsarbete.
Nyheter

Vi har sammanställt ett stödmaterial om förbjudna föremål och ämnen på vår webbplats

Vi har utgående från den gällande lagstiftningen sammanställt ett stödmaterial om föremål och ämnen som inte får medföras eller innehas inom småbarnspedagogik och utbildning. Materialet är avsett som ett stöd för anordnare av småbarnspedagogik och förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete.
Meddelanden

Framsteg i skolornas arbete med att främja elevernas välbefinnande, men ännu når man inte upp till nivån före coronapandemin

Arbetet för att främja elevernas hälsa och välbefinnande har stärkts något inom den grundläggande utbildningen under de senaste två åren. Det finns dock fortfarande utvecklingsbehov jämfört med åren precis före coronapandemin. Det här framgår av TEAviisari-datainsamlingen som genomfördes av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd hösten 2023. Med datainsamlingen kartlades främjandet av hälsa och välbefinnande inom den grundläggande utbildningen i Fastlandsfinland. Motsvarande datainsamling genomfördes senast 2021.
Nyheter

Ny webbplatshelhet till stöd för inkludering: småbarnspedagogik och förskoleundervisning som bygger på inkluderande principer beaktar barnet både som individ och som medlem i gruppen

Inom inkluderande småbarnspedagogik och förskoleundervisning kan varje barn delta, utvecklas och lära sig både som individ och som medlem i gemenskapen. Ett material till stöd för det lokala arbetet har publicerats på Utbildningsstyrelsens webbplats i syfte att förtydliga vad som avses med inkludering och åskådliggöra den komplexa helhet som det rör sig om.
Blogg

Högutbildade personer med utländsk bakgrund är viktiga för hela vårt samhälle

Det pågår en flitig diskussion om de utmaningar som högutbildade personer med utländsk bakgrund möter när de söker sin plats i det finska samhället. Trots att det inte verkar finnas några enkla lösningar, är det bra att komma ihåg att högskolorna i Finland arbetar långsiktigt för att underlätta övergången till studier och arbete för högutbildade personer med utländsk bakgrund, bland annat i form av så kallade SIMHE-tjänster (Supporting Immigrants in Higher Education).
Nyheter

Antalet personer som avlägger allmän språkexamen i finska på mellannivå har ökat – examenstillfällena blir snabbt fullbokade

Examenstillfällena för allmän språkexamen (YKI-examen) i finska på mellannivå har under de senaste åren blivit fullbokade på allt kortare tid. Orsakerna är bland annat det ökade intresset för att avlägga allmän språkexamen och det begränsade antalet testställen och testdagar för allmänna språkexamina. De flesta som avlägger allmän språkexamen gör det för att visa tillräckliga språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap.