Nyheter

Nationella kompetensmärken planeras för läroanstalter för fritt bildningsarbete

Utbildningsstyrelsen planerar nationella kompetensmärken för läroanstalter för fritt bildningsarbete. Syftet med kompetensmärkena är att synliggöra grundläggande arbetslivsfärdigheter hos vuxna. I framtiden kommer märkena att kunna beviljas av läroanstalter för fritt bildningsarbete, det vill säga medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter.
Meddelanden

21 740 fick högskoleplats i den betygsbaserade antagningen

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor antogs på basis av betyg 21 740 studerande, varav 83 % ansökte om sin första högskoleplats. Felet i tjänsten Studieinfo gällande överföringen av uppgifter om förstagångssökande berörde slutligen endast en liten mängd sökande.
Nyheter

Felet i anslutning till överföring av uppgifter i tjänsten Studieinfo har åtgärdats – högskolorna kontrollerar resultaten av betygsantagningen vid den gemensamma ansökningen

Högskolorna informerar de sökande om fortsatta åtgärder. Följ med informationen från den högskola du ansökt till.
Nyheter

Eurydice-rapport: Finland får gott betyg när det kommer till stöd för internationell mobilitet för högskolestuderande

Enligt en färsk rapport har Finland lyckats väl med kommunikation och handledning om studerandemobilitet, anordnande av möjligheter att studera främmande språk, ekonomiskt stöd för studier utomlands samt erkännande av examina och tillgodoräknande av studier som genomförts utomlands. Utrymme för förbättring finns fortsättningsvis i stödet som erbjuds mobilitetsdeltagare i utsatt ställning.
Nyheter

Fokus på det studerandecentrerade arbetet när eTwinningpriserna för 2022 beviljades

Som finländska eTwinningprojekt 2022 belönades tre projekt från olika utbildningssektorer. De förenas förenas av arbete med de studerande som utgångspunkt.
Meddelanden

Nästan 62 000 elever går ut grundskolan detta läsår 

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför nästan 62 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Ungefär 25 100 studenter utexamineras. Antalet utexaminerad inom yrkesutbildningen under vårterminen står klart i juli.
Blogg

Ett stort tack för läsåret som gått!

Läsåret 2022–2023 står inför sitt slut. Även detta år har vardagen kantats av osäkerhet: kriget i Ukraina fortsätter, spåren av pandemiåren är tydliga och vi har varit tvungna att förbereda oss på...
Nyheter

Hållbarhet en synlig del av Utbildningsstyrelsens verksamhet

Utbildningsstyrelsen har publicerat sin hållbarhetsrapport för år 2022. I rapporten granskas ämbetsverkets verksamhet utgående från målen för hållbar utveckling. Hållbarhet är ett genomgående tema i verksamheten.
Nyheter

Användningen av studieuppgifter i tjänsten KOSKI ökar kraftigt

Laadukas data ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tietovarantopalvelu sujuvoittavat muun muassa oppijoiden asiointia ja omien opintotietojen hyödyntämistä työnhaussa ja jatko-opintoihin hakeutuessa.
Nyheter

En relativt stor andel av högskolestuderande får studiestöd i Finland - Både skillnader och likheter i avgifter för högskolestudier och ekonomiskt stöd till studerande i Europa

I en rapport som publicerats av EU:s Eurydice-nätverk jämförs avgifter för högskolestudier och ekonomiskt stöd till studerande i olika länder i Europa. Ekonomiskt stöd erbjuds högskolestuderande i alla länder som ingår i jämförelsen, men stödet tar olika former.
Blogg

Vi har inte råd att sänka kompetensnivån – de gemensamma examensdelarna inom yrkesutbildningen behövs

I den offentliga debatten finns det många som försvarar de gemensamma examensdelarna inom yrkesutbildningen. Förutom att skapa en gemensam syn på betydelsen av de gemensamma examensdelarna har...
Nyheter

Pilotprojektet om demokratifostran resulterade i inspirerande infallsvinklar och nya modeller för elevernas delaktighet

Med publikationen som presenterar goda tillvägagångssätt och de nya modellerna som sammanställts webbplatsen vill Utbildningsstyrelsen erbjuda grundskolorna i Finland metoder med låg tröskel för att utveckla demokrati- och människorättsfostran i enlighet med läroplanen i olika delar av landet.
Meddelanden

Tillgången till studerandevårdstjänster i gymnasierna och inom yrkesutbildningen varierar – mer motion behövs på andra stadiet

Det är möjligt att främja de studerandes välbefinnande och hälsa på flera olika sätt inom utbildningen på andra stadiet. Det finns dock skillnader när det kommer till arbetet med att främja välbefinnande och hälsa mellan olika verksamhetsställen inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen, vilket framgår av datainsamlingar om främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna och inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen som utförts av Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen.
Blogg

Varför är det viktigt att tala om internationalisering som kompetens?

Befolkningen i Europa åldras i snabb takt och år för år finns det allt färre personer i arbetsför ålder. Även i Finland har vi ett stort behov av att personer flyttar hit från andra länder, för att vi...
Nyheter

Lagändringar förpliktigar att ingripa vid trakasserier på alla utbildningsstadier

I diskrimineringslagen och jämställdhetslagen har det gjorts preciseringar som innebär att anordnarna är skyldiga att se till att åtgärder vidtas vid trakasserier inom småbarnspedagogik och utbildning samt vid tillställningar som ordnas av anordnarna. I enlighet med den preciserade lagstiftningen ska från och med den 1 juni 2023 en anordnares förfarande betraktas som diskriminering, om anordnaren underlåter att vidta de åtgärder som står till buds för att undanröja trakasserierna.
Nyheter

Kurt Torsell fortsätter som direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen

Kurt Torsell har arbetat som direktör med ansvar för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhet sedan oktober 2019. Han fortsätter under en andra tidsbunden direktörsperiod 1.9.2023–31.8.2028.
Nyheter

Antalet utlandsperioder för högskolestuderande ökade men nådde inte ännu upp till nivån före pandemin

Enligt de färska uppgifterna i statistiktjänsten Vipunen ökade antalet utlandsperioder för finländska högskolestuderande år 2022, men det var fortfarande avsevärt mindre än före coronapandemin. I synnerhet när det gäller yrkeshögskolestuderande verkar återhämtningen ske långsamt.
Nyheter

Nu är det möjligt att använda informationsresursen Koski inom den grundläggande konstundervisningen – lättare att identifiera och erkänna kunnande som förvärvats inom undervisningen

Anordnarna av grundläggande konstundervisning kan i fortsättningen föra in elevernas studieprestationer i den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning Koski som administreras av Utbildningsstyrelsen. Tjänsten innehåller uppgifter om enskilda studerandes studierätter, studieprestationer och avlagda examina.
Nyheter

Hur borde Utbildningsstyrelsens webbtjänst Oph.fi utvecklas härnäst? – Besvara vår enkät senast 12.5

Inom utvecklingen av Oph.fi låg fokus under år 2022 på att tydliggöra innehållet och förnya webbtjänstens uppbyggnad. I och med att situationen med flera samtidiga störningar har fortsatt har barn och ungas välbefinnande varit ett av de viktigaste temana i tjänsten. Berätta för oss hur vi har lyckats med utvecklingen och besvara enkäten senast 12.5.
Meddelanden

Genom digitaliseringen främjas lika möjligheter att lära sig och utvecklas – gemensamma riktlinjer för att öka samarbetet

Finland vill vara en ledande utvecklare och användare av hållbar digitalisering inom fostran, undervisning och utbildning. På så sätt främjas lika möjligheter för alla att lära sig och utvecklas. Den 14 april publicerades gemensamma riktlinjer som visar vägen för digitaliseringen inom sektorn.