Nyheter

Seminarium förde samman utvecklingsarbete för att främja smidiga övergångar

Webbinariet inleddes av Aalto-universitetets arbetslivsprofessor Lauri Järvilehto, som höll ett anförande om lärandet i en ny tid. Enligt Järvilehto lever vi i en brytningstid, där det har blivit...
Nyheter

De yrkesinriktade grundexamina revideras

Revideringen gäller de gemensamma examensdelarna och de valbara yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla i grundexamina. Därtill har man i examensgrunderna reviderat och preciserat...
Nyheter

Nytt pedagogiskt innehåll för att behandla den digitala tidsålderns fenomen

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet främjar jämlika möjligheter för alla barn och unga i hela landet att lära sig digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande. Som stöd för att utveckla den digitala kompetensen inom undervisningen och småbarnspedagogiken publiceras nya stödmaterial samt andra exempel och tips.
Nyheter

Under luppen: I Europa pågår läroplikten i genomsnitt i tio år

Läroplikten omfattar åtminstone grundläggande utbildning och i hälften av länderna som ingår i Eurydice-nätverkets jämförelse hör också studier på andra stadiet till läroplikten. I många länder är även förskoleundervisningen obligatorisk.
Meddelanden

Nya bedömningskriterier utarbetas för läsårsbedömningen i årskurs sex – med hjälp av preciseringarna ska eleverna bättre än tidigare kunna få stöd och handledning i rätt tid

Utbildningsstyrelsen förnyar kriterierna för bedömningen av elevernas lärande och kunnande i slutet av årskurs sex i den grundläggande utbildningen. Syftet med preciseringarna är att öka likabehandlingen av eleverna och göra bedömningen mer rättvis.
Meddelanden

Studieplats för 9 388 i höstens gemensamma ansökan till högskolor

I höstens gemensamma ansökan till högskolor deltog 34 323 sökande varav 9 388 fick studieplats, dvs. 27 %. 9 133 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 255 vid universiteten.
Nyheter

Utbildningssamkommunen OSAO:s Amishelpperi-verksamhet fick Cygnaues-priset 2021

Med årets Cygnaeus-pris uppmärksammas verksamhet som under det senaste läsåret har bidragit till att stödja orken och välbefinnandet samt främjat delaktigheten bland barn, elever och studerande. Priset tilldelades utbildningssamkommunen OSAO:s Amishelpperi-verksamhet som ger yrkesstuderande möjligheter att med låg tröskel få konkret stöd i utmanande livssituationer. Priset överräcktes den 24 november vid ett digitalt evenemang.
Nyheter

Ansökningsomgångarna för 2022 inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har öppnats

Europeiska kommissionen har den 24 november 2021 öppnat ansökan om finansiering och publicerat programhandledningen för Erasmus+ för år 2022. Utöver de sedan tidigare bekanta programinsatserna erbjuds nya intressanta möjligheter. Nya programinsatser är till exempel virtuella utbyten inom högskoleutbildningen och ungdomssektorn samt insatsen för inkludering Discover EU, som ska ge allt fler unga möjlighet att bekanta sig med Europa med tåg. Ansökningsomgångarna för Europeiska solidaritetskåren öppnades den 17 november 2021.
Meddelanden

Till följd av den utvidgade läroplikten fick fler än tidigare snabbt en plats vid fortsatta studier

I november 2020 var totalt 2 708 av de unga som avslutat den grundläggande utbildningen samma vår utan en studieplats. Vid samma tidpunkt i år saknade endast 664 av dem som gick ut den grundläggande...
Blogg

Verktyg för att koppla utvecklingsarbetet till organisationens strategi

Hur kan man etablera en verksamhetsmodell som blivit till genom utvecklingsarbete så att den blir en del av organisationens normala verksamhet? Det här är en bekant fråga för alla som arbetar med att...
Blogg

Ett gott bemötande är allas rätt och ett botemedel mot ensamhet

Ensamheten bland unga har ökat oroväckande under coronapandemin. Att restriktionerna slopas är inte tillräckligt för att minska på ensamheten. Även i skolorna behöver man ta gemensamt ansvar för att varje medlem av skolgemenskapen ska känna sig accepterad och värdefull.
Nyheter

Vi strävar efter att på alla sätt lugna arbetssituationen på fältet

Pressen på de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn har varit stor under hela coronapandemin. Det är viktigt för samhället att de som arbetar med undervisning och utbildning mår bra för att man ska kunna stödja barnens och de ungas välbefinnande. Budskapen om trötthet och brist på ork är oroväckande. Utbildningsstyrelsen har under hela pandemins gång strävat efter att ge arbetsro åt fältet för att sköta den akuta situationen.
Meddelanden

Nationellt samarbete ska främja lösningar för att stärka finländarnas läskunnighet

Syftet med den nationella läskunnighetsstrategin är att förbättra läskunnigheten hos finländare i alla åldrar. I strategin betonas betydelsen av att mångsidigt öva läsfärdigheterna i vardagen, utbildningen och arbetslivet och att fästa särskild uppmärksamhet vid att stödja dem som har svagare läsfärdigheter.
Meddelanden

Stödformerna som erbjuds inom småbarnspedagogiken definieras noggrannare än tidigare – Utlåtanden begärs om de reviderade grunderna för småbarnspedagogik

Avsikten är att den nya lagen om småbarnspedagogik ska träda i kraft 1.8.2022. I samband med revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik preciseras begreppen, innehållen och...
Meddelanden

Lekfull undervisning uppmuntrar till språkinlärning redan i ettan

Sedan början av år 2020 läser alla grundskoleelever i Finland ett A1-språk redan från årskurs 1, det vill säga ett främmande språk eller det andra inhemska språket. Jyväskylä universitet och Åbo...
Blogg

Parallellspråkighet är en rikedom – Kahdella kielellä rikastuu

Det här blogginlägget är skrivet parallellspråkigt på svenska och finska. ”Mitt svenska ordförråd har vuxit under de senaste åren eftersom jag ofta hör någon som talar svenska under våra möten”...
Nyheter

Bekanta dig med de fem finalisterna till Cygnaeuspriset 2021

I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år. Vid valet av årets pristagare betonas verksamhet och modeller som har främjat välbefinnandet och delaktigheten under de exceptionella förhållandena.
Blogg

Var uppmärksam på mobbning och visa att du bryr dig om

Mobbningen har minskat under de senaste årtiondena, men fortfarande upplever 6–8 procent av eleverna mobbning varje vecka i skolan. Mobbning inverkar även på hela skolgemenskapens välbefinnande och på...
Nyheter

Ny nätbaserad utbildning ger verktyg för att bemöta könsbaserat våld

Hur ska man bemöta en ung person som utsätts för diskriminering på grund av könsuttryck? Hur ingriper man i en situation där kränkande bilder på en elev sprids i till exempel sociala medier? Och hur...
Nyheter

Enkät kartlägger ungas färdigheter för entreprenörskap

Den nationella enkäten Ysimittari genomförs för andra gången. Med enkäten kartläggs hur unga ser på företagsverksamhet och entreprenörskap.