Ansökan om finansiering

Nordplus ansökningsomgången 2022 har startat

Utlysningen 2022 har nu publicerats och ansökningssystemet Espresso öppnats. Ansökningsomgången gäller alla 5 Nordplus-programmen: Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning, Nordplus Vuxen, Nordplus...
Nyheter

Utlåtanden begärs om grunderna för läroplanen för integrationsutbildning

Utbildningsstyrelsen har utarbetat ett utkast till grunder för läroplanen för integrationsutbildning för vuxna invandrare. Utkastet har utarbetats i nära samarbete med sakkunniga aktörer som arbetar...
Ansökan om finansiering

Utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen kör igång

Med utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång (2022–2023) stärker man yrkesutbildningens övergång till kolneutralitet och en hållbar framtid. I utvecklingsprogrammet stärker...
Nyheter

De första viktiga stegen har tagits i arbetet med att utveckla det krävande särskilda stödet för lärande och skolgång

VIP-nätverket grundades 2018 och nätverkets andra verksamhetsperiod inleddes i början av 2021. Varje barn och ungdom har rätt till småbarnspedagogik och undervisning: lärandet ska stödjas med sådana...
Blogg

Det är allas sak att förebygga våldsbejakande extremism i ett tidigt skede

I undervisningen får barnen och de unga öva kunskaper och färdigheter som hjälper dem att hantera hatretorik, falska nyheter och konspirationsteorier, och som även förhindrar uppkomsten av en våldsbejakande världsbild.
Nyheter

Stöd för bedömningen-fortbildningarna fortsätter på hösten 2021

Under fortbildningarna behandlas riktlinjerna för bedömningen i det preciserade kapitlet 6 om bedömning och bedömningskriterierna för slutbedömningen per läroämne. Fortbildningarna motsvarar till sitt...
Nyheter

Erfarenheter av den utvidgade läroplikten

De studerande som för första gången omfattas av den utvidgade läroplikten inledde i höst sina studier på andra stadiet. Rektorn för yrkesinstitutet Spesia, Tiina Meriläinen, ser den utvidgade...
Blogg

Digitala lösningar ger flexibilitet i studierna och stärker kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Digitala förbindelser har i synnerhet använts för att stödja undervisningen och lärandet på områden där avstånden är långa, såsom i norra Finland och på andra glesbygdsområden. För att undvika...
Ansökan om finansiering

Stöd till läroanstalter och lärare för att främja fredsarbete och global fostran

Anslag: 300 000 euro Syftet med fredsarbete och global fostran är att hjälpa människor att förstå de olika realiteterna i världen och väcka viljan hos dem att skapa en mer rättvis och jämlik värld som...
Nyheter

Under luppen: Antalet barn i hemundervisning ökar

Sedan år 2011 har det skett en tydlig ökning i antalet läropliktiga i grundskoleålder som fullgör den grundläggande utbildningens lärokurs i hemundervisning. Trots ökningen är det fortfarande ändå frågan om ett marginellt fenomen: färre än 0,1 procent av barnen deltar i hemundervisning.
Nyheter

Webbsidor utarbetas som stöd för arbetet med att förhindra mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Ensi vuonna julkaistava verkkosivusto tarjoaa kattavasti tietoa ja työkaluja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-SCH) avslutas den 3 november 2021

I partnerskap för samarbete inom Erasmus+ allmänbildande utbildning utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med...
Nyheter

Kostnaderna för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen fortsatte öka måttligt år 2020

De senaste kostnadsrapporterna innehåller inga stora överraskningar, eftersom utvecklingen har fortsatt i samma riktning redan en längre tid. De totala kostnaderna ökade med ungefär två procent inom både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Den största utgiftsposten utgjordes av kostnader för att ordna undervisningen.
Meddelanden

Delaktighet får en starkare roll i den nya programperioden för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Temat delaktighet betonas i Europeiska unionens program Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren under den nya programperioden 2021–2027. Målet är att allt fler individer och organisationer ska ha möjlighet att ta del av internationalisering och de fördelar som internationaliseringen medför. Betoningen grundar sig på principerna för jämlikhet och delaktighet som skrivits in i EU:s grundfördrag.
Nyheter

Programmet HEI ICI har lyckats väl med att stärka högskoleundervisningen i länder under utveckling

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan finländska högskolor och...
Nyheter

UKM och THL har uppdaterat sin rekommendation som berör hälsosäkerhet i småbarnspedagogiken, läroanstalterna och högskolorna

Vi uppdaterar så snart som möjligt våra egna stödmaterial på adressen oph.fi/sv/corona så att de motsvarar den nya rekommendationen. Läs mer:
Meddelanden

UM och UBS: Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn ska hjälpa lösa den globala utbildningskrisen

Det har inrättats ett nytt kompetenscenter vid Utbildningsstyrelsen som ska stärka Finlands roll i att lösa den globala utbildningskrisen. Centret ska främja utnyttjandet av den finländska utbildningssektorns kompetens i utvecklingssamarbetet och göra utbildningen bättre och mer inkluderande i utvecklingsländerna. Samtidigt stärker det finländska aktörers kapacitet att arbeta med utvecklingssamarbete.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen stärker arbetet för att stödja integration

För att uppnå dessa mål är det viktigt att stödja integration, utveckla undervisningen för elever och studerande med invandrarbakgrund och bygga upp ett pluralistiskt samhälle. Vid...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningstiden för ackreditering avslutas den 31 december 2021

Den kontinuerliga ansökan om ackreditering inom Erasmus+ för ungdomssektorn är öppen till den 31 december 2021. Vad är ackreditering inom ungdomssektorn? Ackrediteringen är avsedd för erfarna...
Blogg

Välbefinnandet synliggörs i vardagen inom yrkesutbildningen

Inom yrkesutbildningen har man med oro tagit del av signalerna om hur de studerande mår. Konsekvenserna av pandemin med tillhörande distansstudier och begränsningar i det sociala umgänget kommer att...