Nyheter

Läget med coronaviruset varierar i olika regioner: det finns olika alternativ för att ordna undervisningen med avvikande arrangemang

Alternativ för en situation då det inte är möjligt att ordna närundervisning Exceptionella undervisningsarrangemang Om situationen kräver det så är det möjligt att, efter ett beslut i enlighet med...
Nyheter

Programmet Nylitteracitet utarbetar beskrivningar för att stödja undervisningen som berör digitala färdigheter

Vid Utbildningsstyrelsen har inletts ett nytt utvecklingsprogram, Nylitteracitet, som har som mål att stärka den digitala kompetensen bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I början av inkommande år färdigställs beskrivningar för god pedagogisk verksamhet och beskrivningar av hur eleven kan visa sitt kunnande. Beskrivningarna ska fungera som stöd för undervisningen som berör digitala färdigheter.
Nyheter

Förändrar coronaepidemin skolan? – Lyssna på det senaste avsnittet i Utbildningsstyrelsens podcast

Distansundervisningsperioden på våren gav mera information om elevernas olika inlärningsstilar och skolans gemenskapsfrämjande betydelse i samhället. Den framhävde också vikten av digitala färdigheter...
Meddelanden

Antalet anställda inom utbildningsväsendet minskar betydligt före år 2035 – satsningar behövs för att möjliggöra kontinuerligt lärande och utveckla verksamhetskulturen i skolorna

I framtiden blir skolnätet glesare och antalet anställda inom utbildningsväsendet minskar. Formerna för lärande blir allt mångsidigare, lärmiljöerna och lärstigarna anpassas i högre grad efter de personliga behoven och utbildnings- och undervisningsteknologi används i allt större utsträckning.
Nyheter

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om förebyggande av exponering för coronaviruset bland anställda vid daghem och skolor

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om att förhindra exponering för coronaviruset. Anvisningarna riktar sig till daghemmen och skolorna samt till andra arbetsplatser där man ordnar småbarnspedagogik och undervisning i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning.
Meddelanden

En majoritet av ledarna inom bildningsväsendet anser sig lämpliga för ledarskapsuppgifter även inom andra branscher

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Bland ledarna och cheferna inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn tror 70 procent att de skulle klara sig bra eller utmärkt i ledarskapsuppdrag inom andra branscher.
Meddelanden

Resultaten i gemensam ansökan till högskolor på hösten är färdiga

I höstens gemensamma ansökan till högskolor var antalet sökande cirka 8 000 fler än ifjol. sökande. Av årets 38 100 sökande fick över 8 500 en studieplats. I ansökan ingick huvudsakligen...
Nyheter

I tjänsten Finna.fi hittar du nu även öppna läromedel

I söktjänsten Finna.fi som sammanställer vetenskapligt och kulturellt material i Finland finns även nu öppna läromedel. Det är fritt fram att använda läromedlen för att utveckla det egna kunnandet, för studier eller i lärarnas arbete.
Nyheter

Coronaviruset har försvårat situationen för utbytesstuderande och för dem som kommit till Finland för att avlägga examen

Coronaviruset har haft en betydande inverkan på högskolornas internationella studerandemobilitet. Utbildningsstyrelsen har under årets gång med flera enkäter utrett i vilken mån och med hurdana arrangemang mobiliteten genomförs. Den senaste enkäten visar att coronapandemin har försvårat situationen på många sätt, inte bara för utbytesstuderande, utan även för utländska studerande som avlägger en examen vid högskolorna.
Nyheter

Projekt för distansundervisning i samiska belönades med Cygnaeus-priset 2020

Årets mottagare av Cygnaeus-priset belönades måndagen den 23 november. I år gick priset till ett projekt som utnyttjar digitala förbindelser i undervisningen i samiska. I valet av årets vinnare betonades särskilt verksamhetssätt som främjar delaktighet, tillgänglighet och inklusion samt mod att använda nya undervisningsmetoder.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd kan sökas för att ersätta tilläggsresurserna för proven i studentexamen hösten 2020

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för att ersätta de tilläggsresurser som coronavirussituationen medförde för ordnandet av proven i studentexamen hösten 2020. Specialunderstöd beviljas till...
Nyheter

Du kommer väl ihåg: på vår webbplats hittar du information och stödmaterial för olika situationer som coronavirusepidemin orsakar

Stödmaterialen och rekommendationerna grundar sig på THL:s och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer och anvisningar. På våra sidor hittar du stödmaterial för olika situationer, såsom...
Nyheter

Skolgymnastiken är särskilt viktig under coronaepidemin

Forskning visar att den fysiska aktiviteten bland skoleleverna har minskat under coronaepidemin. I den här situationen får skolgymnastiken en ännu större roll. I skolorna kan man ordna mångsidig gymnastikundervisning trots begränsningarna som coronaviruset medför. Anvisningar om hur undervisningen ordnas på ett tryggt sätt hittar du bland Utbildningsstyrelsens vanliga frågor om coronaviruset.
Ansökan om finansiering

Rätt att kunna - kompletterande ansökan för statsunderstöd inom yrkesutbildning

Ansökningstid: 19.11.2020 klo 9:00–4.12.2020 klo 16:15 Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen Rätt att kunna stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och...
Nyheter

En bra och trygg skoldag hjälper barn och unga att se positivt på framtiden

Under världens största föräldrakväll diskuterades faktorer som skapar en bra skoldag, betydelsen av kamratrelationer och hur man stärker barnens och de ungas framtidstro. Sammanlagt dryga 3 000 föräldrar till skolelever följde med kvällens streaming och deltog i diskussionen.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för tutorlärarverksamhet i språk 2020

Ansökningstiden börjar 18.11.2020 och slutar 9.12.2020 kl. 16:15. Enligt statsrådets förordning om timfördelningen i den grundläggande utbildningen (793/2018) som trätt i kraft 1.1.2020 ska...
Nyheter

Coronaviruset förutsätter specialarrangemang vid fester i slutet av året

Det är möjligt att ordna fester inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna, om det går att iaktta de gällande rekommendationerna och om det lokala epidemiläget tillåter arrangemangen. Beslut om att ordna fester och dylika evenemang fattas lokalt. Närmare anvisningar om ordnandet av fester i skolor och läroanstalter hittar du bland våra vanliga frågor som berör coronaviruset.
Nyheter

EU:s uppföljningsrapport över utbildning 2020: Finland hör till jämförelsens mönsterelever, men det finns också rum för förbättring

Education and Training Monitor jämför EU-ländernas utbildningssystem och hur de utvecklats. Målet för uppföljningen är att främja diskussionen om utbildningens nyckelteman och ta fram information som...
Nyheter

Utbildningsstyrelsens organisation förändras 1.1.2021

Utbildningsstyrelsen har haft sin nuvarande organisationsform sedan år 2017, då Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) slogs samman till ett gemensamt ämbetsverk.
Nyheter

Läsfadder-kampanjen betonar läsningens betydelse och strävar efter att stärka barnens läsfärdighet

I dag inleds Läsfadder-kampanjen vars frontfigurer är undervisningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko. Med kampanjen, som är en gemensam satsning av Läsrörelsen...