Meddelanden

Färsk rapport: Ordnande av småbarnspedagogik för asylsökande och papperslösa barn

Enligt en enkät som Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet genomfört ordnade 15 procent av kommunerna småbarnspedagogik för asylsökande barn. Därtill uppgav 11 procent av kommunerna att de ordnar småbarnspedagogik för asylsökande barn i det fallet att barnet får småbarnspedagogik som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Orsaken till att verksamheten inte ordnas är enligt kommunerna oftast att det inte finns asylsökande barn i kommunen.
Nyheter

Programmet Erasmus+ fick tilläggsfinansiering – budgetavtal möjliggör att det nya programmet kan inledas

En preliminär överenskommelse om EU:s nya finansieringsram för sju år framåt ger Erasmus+ -programmets budget ett tillskott på 2,2 miljarder euro. Budgetavtalet möjliggör att det nya programmet kan inledas som planerat inkommande år.
Nyheter

Enkät visar att man vill stärka de kommunikativa färdigheterna i skolorna

Av enkätsvaren framgår att lärarna behöver konkreta och tydliga verksamhetsmodeller för att lösa meningsskiljaktigheter och motsättningar men även för att upptäcka och förebygga dem. Modeller och...
Nyheter

Europeiska veckan för yrkesskicklighet 2020 tar fasta på yrkeskunnandets betydelse i livet, arbetskarriären och samhället

Europeiska veckan för yrkesskicklighet (European Vocational Skills Week) 9–13.11 är en temavecka som firas årligen på initiativ av Europeiska kommissionen och då olika aktörer inom yrkesutbildningen lyfter fram yrkeskunnandet och dess betydelse i en värld som förändras i snabb takt. Årets teman är hållbar utveckling och digitalisering.
Nyheter

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning skickas på remiss 10.11

Utbildningsstyrelsen publicerar ett utkast till grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Avsikten är att försöket ska genomföras åren 2021–2024. Försöket bereds vid...
Blogg

Skolan binder samman livet på svenska i Finland

”Kan du texten till Modersmålets sång? Vi sjöng den i skolan, men jag är lite osäker på verserna. Refrängen kan jag. Jag måste nog lära mig hela texten”, säger en smått bekymrad 10-årig skolflicka till sin mor en tidig morgon på väg mot skolan. Den lilla sångstunden fångar egentligen allt det som svenska dagen den 6 november handlar om: språk, kultur och i förlängningen en svenskspråkig skola i Finland. Det finns nämligen få variabler som binder samman livet på svenska i Finland på samma sätt som skolan gör det.
Nyheter

THL ger den senaste informationen om exponeringar, smittspridning och rekommendationer - du hittar länkarna på våra sidor

Vi vill påminna om att den allra senaste informationen om hälsovårdssektorns coronarelaterade anvisningar finns på THL:s webbplats. Rekommendationerna grundar sig på en modell med tre faser och är indelade i en utgångsnivå, en accelerationsfas och en spridningsfas.
Nyheter

Världens största föräldrakväll 12 november klockan 18: En bra skoldag!

Under världens största föräldrakväll får föräldrarna dela med sig av sina synpunkter på barnens och de ungas framtid – både vad gäller möjligheter och orosmoment. Under kvällen diskuterar vi vad som gör en bra skoldag och hur man genom samarbetet mellan hemmet och skolan kan stärka skolelevernas välbefinnande och framtidstro. Välkommen med!
Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2020, extra ansökningsomgång

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Syftet är att stödja projekten och...
Nyheter

Erasmus+ -programmets coronaunderstöd för utvecklingsprojekt intresserade finländarna

Finländska organisationer har ivrigt sökt EU-finansiering för åtgärder som stödjer återhämtningen från coronakrisen och som planeras tillsammans med de europeiska samarbetsparterna. Understöden har beviljats i samband med en extra ansökningsomgång för Erasmus+ -programmets strategiska partnerskapsprojekt. För finländarna fanns totalt 3,4 miljoner euro att söka. Beslut om finansieringen utlovas vid årsskiftet.
Meddelanden

För en stor del av ledarna inom bildningsväsendet har ledarskapsuppdraget varit en slump

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus-, tutkimusalan ja kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Heistä 60 prosentilla on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa.
Ansökan om finansiering

Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för...
Nyheter

Understöd stödjer hobbyverksamhet för barn och unga i samband med skoldagen

Huvudmålsättningen är att öka barnens och de ungas välbefinnande: I modellen kombineras hörandet av barn och unga om deras önskemål om fritidsaktiviteter, koordineringen av redan etablerade goda...
Ansökan om finansiering

Nordplus ansökningsomgången 2021 har startat

Utlysningen 2021 har nu publicerats och ansökningssystemet Espresso öppnats. Ansökningsomgången gäller alla 5 Nordplus-programmen: Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning, Nordplus Vuxen, Nordplus...
Nyheter

Månadens statistik: I Finland avviker utvecklingen av kostnaderna för utbildning per studerande från de andra OECD-länderna

I nästan alla OECD-länder utvecklades kostnaderna för utbildningen under åren 2012–2017 så att beloppet som användes per studerande ökade varje år. I Finland minskade ändå summan per studerande. År 2017 hade vi de lägsta utbildningskostnaderna per studerande i Norden, men de var ändå högre än genomsnittet bland OECD-länderna. Det här framgår av statistikrapporten Education at a Glance som publicerades av OECD i september.
Nyheter

Handboken om antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter finns nu också på svenska

Utbildningsstyrelsens nya handbok i att förebygga och hantera mobbning i skolor och läroanstalter har publicerats på svenska. Varje medlem i skol- eller läroanstaltsgemenskapen ska känna igen mobbning och dess olika former samt känna till gemenskapens praxis för hur man ingriper i situationer där det förekommer mobbning.
Blogg

Det internationella ungdomsarbetet uppfinner sig själv på nytt

En kartläggning som gjordes om coronapandemins effekter inom ungdomssektorn ger en bredare bild av den tid vi lever i. Tron på det internationella samarbetet finns kvar och blir till och med starkare, men samtidigt behöver den internationella verksamheten delvis uppfinna sig själv på nytt – på ett ansvarsfullt sätt.
Nyheter

Arbetet med den utvidgade läroplikten framskrider – vi förbereder anvisningar och stöd

Statsrådet överlämnade torsdagen 15.10 en proposition till riksdagen om att läroplikten utvidgas till 18 år. Lagen avses träda i kraft 1.8.2021 och skulle första gången gälla unga som avslutar den...
Nyheter

Nationell enkät kartlägger ungas färdigheter för entreprenörskap

Vilka entreprenörskapsfärdigheter har dagens unga? Det vill man kartlägga med hjälp av en nationell undersökning om färdigheterna för entreprenörskap, Ysimittari.
Ansökan om finansiering

Understöd för fortbildningsprogram i ledarskap inom småbarnspedagogik (6-15 sp)

Finansieringen för fortbildningsprogrammet i ledarskap inom småbarnspedagogik (6–15 sp) är avsett att användas för att utveckla ledarskapskompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken och...