Nyheter

Coronaviruset inverkar på avläggandet av språkexamina: i fortsättningen kan anmälan flyttas framåt endast en gång

Situationen med coronaviruset har medfört utmaningar i avläggandet av allmänna språkexamina. Inom det allmänna språkexamenssystemet gör man sitt bästa för att så många som möjligt som behöver ett intyg över språkkunskaper ska kunna avlägga examen snarast möjligt. Ett intyg över språkkunskaper kan behövas till exempel vid ansökan om finskt medborgarskap eller då man söker en arbets- eller studieplats. Kunskaper i finska och svenska kan förutom med en allmän språkexamen även påvisas genom statsförvaltningens språkexamen.
Nyheter

I framtiden behövs mångsidigt kunnande inom vattensektorn

En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom olika branscher utreder i en färsk rapport (på finska, Vesi vanhin voitehista. Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet) vilka kunskaper och färdigheter som...
Nyheter

Läroplanslabb stödjer det lokala läroplansarbetet

De nya grunderna för gymnasiets läroplan tas i bruk i augusti 2021. Utbildningsstyrelsen ordnar stöd för det lokala läroplansarbetet under vinterperioden 2020-2021. De gemensamma läroplansgrunderna främjar en jämlik undervisning i hela landet.
Meddelanden

Till skolans uppgifter hör att främja jämställdhet och likabehandling – det behövs mera information om de lagstadgade skyldigheterna

Det finns fortfarande behov av utveckling när det gäller det jämställdhetsfrämjande arbetet i skolorna. Det här framgår av en enkätundersökning som Utbildningsstyrelsen genomfört för att utreda hur planeringen av arbetet för att främja jämställdhet förverkligas i den grundläggande utbildningen.
Nyheter

Statistik för 2019: Allt färre studerande inom yrkesutbildningen deltar i utlandsperioder, men de som deltar upplever perioderna som betydelsefulla

Enligt Utbildningsstyrelsens statistik minskade studerandemobiliteten inom yrkesutbildningen år 2019 med nästan en femtedel jämfört med året innan. Även om antalet finländska studerande som åker utomlands minskar, visar en färsk utredning ändå att de studerande på många sätt upplever att de haft nytta av sin utlandsperiod. Antalet utlandsperioder kommer att minska ytterligare på grund av coronavirusepidemin. Det virtuella samarbetet håller också på att bli en allt viktigare del av läroanstalternas internationella verksamhet. Utbildningsstyrelsen kartlägger för närvarande på vilka sätt det virtuella samarbetet genomförs i läroanstalterna och hurdant kunnande det redan finns.
Nyheter

Kostnaderna för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen fortsatte stiga en aning

Uppgifterna om kostnaderna för utbildning på andra stadiet har publicerats i en färsk rapport som grundar sig på de uppgifter som Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen årligen samlar in. Även...
Nyheter

Bekanta dig med de sex finalisterna till Cygnaeus-priset 2020!

Ansökan om nomineringar till årets Cygnaeus-pris lockade 20 stycken beaktansvärda kandidater inom den utsatta ansökningstiden. Bland dem har tävlingsjuryn som består av sakkunniga från Utbildningsstyrelsen valt ut sex finalister. Här presenterar vi nu kandidaterna som tagit sig till final.
Nyheter

Grunderna för folkhögskolornas läroplan skickas på remiss

Utbildningsstyrelsen publicerade utkastet till grunderna för läroplanen för utbildning som riktar sig till läropliktiga på sin webbplats 7.9.2020. Grunderna har bearbetats utifrån kommentarerna som...
Nyheter

THL har uppdaterat sina anvisningar om karantänstid

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sina anvisningar som gäller karantäns- och isoleringstid i anslutning till coronaviruset. Ändringarna träder i kraft måndagen den 12 oktober 2020.
Ansökan om finansiering

Ansökan om statsunderstöd för läromedelsprojekt inom gymnasieutbildningen har öppnat

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för läromedelsprojekt i gymnasiet som främjar mångsidig kompetens och framtidsfärdigheter samt samarbete som berör högskolor, internationalisering och...
Nyheter

Läsrörelsen beviljade en miljon euro för att främja läskunnighet

Läsrörelsens uppgift är att främja läskunnighet på ett nationellt plan enligt de riktlinjer som fastställts av Läskunnighetsforumet som undervisnings- och kulturministeriet tillsatt. Målsättningen är...
Nyheter

Stöd för demokratifostran finns nu på svenska

En stark mediekompetens är idag en viktig del av resiliens. Bland annat det här visar publikationen Att bygga resiliens – Stöd för demokratifostran som nu har publicerats också på svenska.
Nyheter

TALIS 2018: Skolorna främjar samarbete mer än tidigare

Läraryrket uppskattas fortfarande i samhället och lärarnas erfarenheter visar att det råder en god gruppanda i skolorna i Finland. Lärarnas tillfredsställelse med sin arbetsmiljö håller ändå på att minska. Uppgifterna framgår av OECD:s TALIS-undersökning (Teaching and Learning International Survey).
Nyheter

Barns, ungas och lärares synpunkter på hur man kan lösa konflikter samlas in med webbenkät

I enkäten får deltagarna reflektera över situationer i skolvardagen, skolresor och hobbyer samt över olika situationer i hemmet och på fritiden. Var stöter de unga på motsättningar och...
Nyheter

Programmet under de gamlas dag ska planeras med hänsyn till deltagarnas trygghet

De gamlas dag är en av de mest betydelsefulla gemensamma traditionerna i gymnasierna. Till dagen hör även de gamlas dans, som man ofta börjar öva inför redan på hösten.
Meddelanden

Läraryrket intresserar allt fler – fortbildning och vidareutbildning behövs i allt högre grad

Allt fler är intresserade av klasslärarutbildningen. Det här framgår av uppgifter som visar att antalet personer som söker till klasslärarutbildning har börjat öka år 2020, efter att ha minskat under...
Meddelanden

Ny handbok hjälper skolorna och läroanstalterna i arbetet mot mobbning

Utbildningsstyrelsens handbok är den första nationella anvisningen för det mobbningsförebyggande arbetet i skolorna inom den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet...
Nyheter

THL har uppdaterat sina rekommendationer om användningen av ansiktsmasker – rekommendationer för skolorna och läroanstalterna ges lokalt

THL:s rekommendationer har uppdaterats med anvisningar för situationer där antalet smittade ökar eller där epidemin sprids. I de uppdaterade rekommendationerna som gäller användningen av ansiktsmasker finns även skolorna och läroanstalterna med.
Blogg

Samarbetet med hemmen behöver vara starkt – då håller det också under exceptionella tider

Då ett nytt läsår inleds känns det på ett spännande sätt både roligt och upplyftande att gå till skolan och småbarnspedagogiken: Barnen tycker det är roligt att träffa sina kompisar och det känns bra med de vardagliga rutinerna. I skolan doftar det ännu av nya böcker och pennorna som precis har packats upp ur sina förpackningar lockar till att rita och skriva. Den här hösten är ändå väldigt exceptionell.