Meddelanden

Utbildningsstyrelsens diskussion på Suomiareena handlar om huruvida internationalisering är bara möjligt för några få utvalda

Även innan coronapandemin var studerandenas internationella mobilitet i nedgång. Tycker inte unga människor längre att det är viktigt att ha internationellt kunnande? Eller finns det andra faktorer i...
Meddelanden

Studieplats för 52 450 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 157 900 sökande varav 52 450 fick studieplats, dvs. 33 %. 29 150 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 23 300 vid universiteten.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: journalistiska samarbetspartnerskap, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europe finansierar också journalistiska samarbetspartnerskap. Årets 2021 ansökningstiden slutar 26.8. Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa. Total budget för årets bidragsfördelning är 7 miljoner euro.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: europeiska plattformar, ansökningstiden slutar 29.9.2021

EU-programmet Kreativa Europe stöder europeiska plattformar, som ger möjligheter för europeiska konstnärer och kulturarbetare som befinner sig i början av sin karriär att uppträda och...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: projekt för att sprida skönlitteratur, ansökningstiden slutar 30.9.2021

Genom programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur. Total budget för årets bidragsfördelning är 5...
Nyheter

Undantagsbestämmelserna som gäller coronaepidemin fortsätter i grundläggande utbildning och yrkesutbildning

Under läsåret 2021–2022 ordnas den grundläggande utbildningen i regel som närundervisning. Om undervisningen på grund av ett beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan...
Nyheter

Högskolornas internationella mobilitet återgår småningom till det normala

Enligt högskolornas uppskattningar kommer nästan 2 300 studerande att åka på studerandeutbyten eller praktik utomlands på hösten. Höstterminen 2020 deltog slutligen bara dryga 700 studerande i utbyten...
Nyheter

Cygnaeus-priset 2021 tilldelas verksamhet som främjar elevernas välbefinnande och delaktighet

I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens lägesanalys: Coronaepidemin medförde ingen ökning i mängden avbrutna studier på andra stadiet år 2020

I Finland följer man på många olika sätt upp hur många studerande som avbryter studierna. För utvecklingen av utbildningen behövs förutom statistik på årsnivå även lägesanalyser över kortare...
Nyheter

Tvåspråkiga familjer väljer svenskspråkig skola för sina barn

De 2 279 skolor som ger grundläggande utbildning i Finland hade sammanlagt över en halv miljon elever år 2019. Av dessa skolor ger 227 grundläggande utbildning på svenska. De svenskspråkiga skolorna...
Nyheter

Anslutningsavtalen för inloggningslösningen MPASSid har förnyats

Anslutningsavtalen har förnyats för inloggningslösningen MPASSid, som sedan våren 2021 upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Den väsentligaste förändringen är att avtalsparten som erbjuder tjänsten numera är Utbildningsstyrelsen istället för CSC som tidigare fungerat som operatör.
Blogg

Smidiga övergångar inom yrkesutbildningen − Hur undviker man att en studerande avbryter sina studier?

Orsaker till att studerande avbryter sina studier är bland annat utmaningar som berör orken och livskompetensen, problem med den psykiska hälsan, val av fel bransch och inlärningssvårigheter. Det här...
Nyheter

Mika Saarinen har valts till direktör för Erasmus+ -programmets nationella kontor

Direktören för Erasmus+- programmets nationella programkontor i Finland Mikko Nupponen går i pension. Hans efterträdare blir enhetschef Mika Saarinen, som har arbetat med programmet Erasmus+ och föregående EU-program redan i 24 års tid. Saarinen börjar i sin nya befattning den 1 juli 2021.
Nyheter

Kom med och planera de kommande tyngdpunkterna för Utbildningsstyrelsens arbete!

Vi har förnyat vår verksamhet för att stärka genomslagskraften på samhällsnivå och vill nu utvärdera och utveckla vårt arbete ur ett ännu mer kundorienterat perspektiv. Därför bjuder vi in våra kunder och intressegrupper för att tillsammans med oss reflektera över vilka fokusområden vår verksamhet ska ha i en verksamhetsmiljö som kontinuerligt förändras, samt för att skapa grunden för verksamheten år 2022.
Meddelanden

Budgeten för programmet Erasmus+ nästan fördubblas under den nya programperioden – allt fler får möjlighet att delta i utbildning, utbyten eller praktik utomlands

Programmet Erasmus+ erbjuder miljontals unga, studerande och vuxna i Europa möjlighet till finansiering för att delta i utbildning, studier eller praktik utomlands. På det här sättet får allt fler...
Meddelanden

15 miljoner euro utlyses för att jämna ut följderna som de exceptionella förhållandena har haft för gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsen har den 17 juni 2021 öppnat en ansökan om statsunderstöd för gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaepidemin har orsakat. Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i finansieringen av tilläggsresurser som behövs för undervisning, handledning och stödåtgärder. Understöd har utlysts till ett belopp av sammanlagt 15 miljoner euro.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd har lediganslagits för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen har lediganslagit en tilläggsansökan för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Ansökningstiden börjar 17.6.2021 och slutar 26.8.2021 klockan 16...
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Samtliga riksomfattande ansökningar till utbildningar efter grundläggande utbildning ordnades i år för första gången samtidigt. En ansökningsskyldighet trädde i kraft i och med utvidgandet av...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt, ansökningstiden slutar 7.9.2021

EU:s Kreativa Europa (2021-2027) och dess delprogrammet Kultur ger stöd till europeiska samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma inom konst, kultur och kulturarv. Programmets första ansökningsrundan är nu öppen och slutar 7.9.2021 klockan 18 (finsk tid). Ansökningsmaterialer har nu publicerats i EU:s Funding & Tenders portal. Total budget för årets bidragsfördelning är 60,94 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiska nätverk, som samlar aktörer inom branschen i Europa i stor utsträckning. Det kommer att beviljas totalt 27 miljoner euro till uppskattningsvis 30...