Nyheter

Småbarnspedagogiken firas hela veckan – årets tema är Barnets rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet

Småbarnspedagogiken firas med en temavecka 31.8–4.9.2020. Under veckan publicerar vi nytt material som stöd för personalen inom småbarnspedagogik och uppmuntrar personalen till ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom småbarnspedagogiken. Veckan öppnas med generaldirektör Olli-Pekka Heinonens hälsning till personalen inom småbarnspedagogiken.
Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2020, ansökningstiden slutar 25.9.2020

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Syftet är att stödja projekten och...
Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen i den grundläggande utbildningen framskrider – kommentera utkasten till kunskapskraven för vitsorden från och med 28.8

Utbildningsstyrelsen har utarbetat utkast till kunskapskrav som beskriver vad en elev ska kunna för att i slutbedömningen få vitsorden 5, 7, 8 eller 9 i olika läroämnen. Utkasten till kunskapskraven för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen kan kommenteras på nätet 28.8–25.9.2020.
Nyheter

Ansökan om statsunderstöd för En läsande kommun har förlängts till 17.9

Läsrörelsen utmanar alla finländska kommuner att delta i arbetet för att främja läskunnighet. Ansökningstiden för statsunderstödet för Läsrörelsens program En läsande kommun har förlängts fram till 17.9.2020. Sammanlagt 800 000 euro har reserverats för understödet som kan sökas av kommuner och samkommuner. Finansiering beviljas för verksamhet som genomförs av läskunnighetsnätverk som kommunerna bildar.
Blogg

2020-talets europeiska identitet innebär aktiva, värdebaserade handlingar

Coronaviruspandemin har för sin del trappat upp utvecklingen mot ojämlikhet, psykisk ohälsa, känslor av övergivenhet och andra utvecklingsförlopp såsom klimatkrisen. I sitt inledningsanförande inför...
Nyheter

THL har preciserat rekommendationen som gäller coronatestning för barn med lindriga symtom

Du kan läsa den preciserade rekommendationen här (finns tills vidare enbart på finska): Oireinen lapsi tulee viedä koronatestiin, jos hänellä on uusi hengitystieinfektio tai on syytä epäillä korona...
Nyheter

Skolfreden utlyses för trettionde gången – temat för jubileumsåret är jämlikhet

Skolfred för det nya läsåret utlyses i Åbo den 19 augusti 2020. Evenemanget utgör en del av Skolfredsprogrammet, som äger rum i skolorna under hela läsåret. Eleverna i årets skolfredsarbetsgrupp har valt jämlikhet som skolfredstema.
Nyheter

Höstterminen inleds med närundervisning

Höstterminen i den grundläggande utbildningen inleds runtom i Finland mellan den 11 och den 18 augusti. Utgångspunkten är att undervisningen i grundskolorna inleds som närundervisning. Om situationen så kräver är det ändå möjligt att efter ett beslut som utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Rekommendationerna publiceras på adressen www.oph.fi/sv/corona vartefter de färdigställs.
Nyheter

Anvisningen som gäller den småbarnspedagogiska verksamheten och att bekanta sig med verksamhetens utrymmen har uppdaterats

Enligt den preciserade anvisningen har barnets vårdnadshavare, eller någon annan person som är viktig för barnet, möjlighet att tillsammans med barnet bekanta sig med småbarnspedagogikens lokaler, barngruppens verksamhet, personalen och de övriga barnen när den nya verksamhetsperioden inleds. Under coronaviruspandemin ska man särskilt fästa uppmärksamhet vid hygienrutiner och att hålla tillräckligt avstånd.
Meddelanden

Antalet grundskolor minskar och det genomsnittliga elevantalet i skolorna ökar

Om skolnätet fortsätter utvecklas i samma riktning som i nuläget, kommer antalet skolor att minska till ungefär hälften av den nuvarande mängden före utgången av år 2040. I praktiken innebär det här att skolorna blir större till storleken. Om man med nationella eller regionala åtgärder kan kontrollera minskningen av antalet skolor och ökningen av det genomsnittliga elevantalet, kommer skolorna att minska med endast en dryg tredjedel.
Meddelanden

Omkring 60 000 förstaklassister beräknas inleda sin skolgång

En halv miljon grundskolelever, hundratusen gymnasister och över tvåhundratusen studerande vid yrkesskolor inleder ett nytt skolår i höst.
Nyheter

Möjlighet till ny bedömning av vitsorden i vårens IB-examen

Examensproven för International Baccalaureate-examen (IB-examen) våren 2020 ställdes in på grund av coronaläget. Vitsorden i examen beräknades enligt en formel som utarbetats för ändamålet, där man...
Meddelanden

Studieplats för 52 500 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

I den andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 151 700 sökande varav 52 500 fick studieplats, dvs. 35 %. 29 600 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 22 900 vid universiteten.
Meddelanden

Beviljat statsunderstöd: inkomstbortfallet för fritt bildningsarbete blev mindre än förväntat under coronatiden

Utbildningsstyrelsen har beviljat cirka 9,2 miljoner euro åt huvudmän för läroanstalter inom fritt bildningsarbete för att kompensera inkomstbortfallet under coronatiden. Effekterna av inkomstbortfallet blev ändå mindre än förväntat, eftersom en del av de förväntade kostnaderna inte heller realiserades. För en del av läroanstalterna uppstod på grund av coronaviruset kostnadsbesparingar som var större än förlusterna. Ungefär hälften av läroanstalterna inom fritt bildningsarbete ansökte inte alls om statsunderstöd, eftersom inkomstbortfall kunde undvikas genom övergång till distansundervisning och andra sparåtgärder.
Nyheter

Coronavirusets inverkan på högskolornas studerandemobilitet

På grund av coronapandemin stannade cirka en tredjedel av studerandena som åkt på utbyte från finländska högskolor i mållandet våren 2020 för att fortsätta sina studier. Hösten 2020 genomförs färre fysiska studentutbyten än normalt, men åtminstone hälften av högskolorna kommer att ersätta en del av dem med virtuell mobilitet.
Nyheter

Nya anvisningar för anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning för det kommande läsåret

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar för utbildningsanordnarna för det nya läsåret. Också anvisningarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har uppdaterats och anvisningar för yrkesutbildningen samt gymnasieutbildningen publiceras senare denna vecka. Anvisningarna grundar sig på de temporära ändringarna av lagen om grundläggande utbildning och lagen om yrkesutbildning som stadfästes 26.6.
Blogg

För ett högklassigt och modernt utbildningssystem behövs övergripande prognostiseringsinformation om framtida behov av kunnande och utbildning

Digitaliseringen, omvälvningarna i arbetslivet och de demografiska förändringar omformar de kunskaper och färdigheter som behövs i framtiden. Att förutse utvecklingstrenderna har blivit en allt viktigare del av arbetet med att utveckla utbildningen. Utbildningsstyrelsen svarar mot det här behovet genom att tillsammans med Prognostiseringsforum för kunnande ta fram övergripande information om framtidens behov av kunnande och utbildning.
Nyheter

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför utredning om ledarskapet inom fostran, utbildning och forskning

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför en omfattande enkät för att kartlägga ledarskapet inom området för fostran, utbildning och forskning. Utredningen genomförs på hösten 2020. Som samarbetspartner medverkar Helsingfors universitet.
Nyheter

Ny rapport visar på stora variationer i finskundervisningen

Utbildningsstyrelsen skickade år 2018 ut enkäter till skolorna för att kartlägga situationen inom undervisningen i finska. Enkäterna skickades ut inom delprojektet Finskan i fokus och de besvarades av...