Meddelanden

Understöd på totalt 17 miljoner euro kan sökas för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen

Understödet riktas till repetitionsstudier och stödåtgärder för sådana studerande som man bedömer att på grund av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat inte till fullo har uppnått de mål...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen förbereder sig redan för höstterminens anvisningar som gäller coronavirusepidemin

Vi vet inte ännu under vilka omständigheter höstterminen 2020 inleds när det gäller coronavirusepidemin. Utbildningsstyrelsen utarbetar redan nu anvisningar för olika potentiella situationer under...
Nyheter

Utredning: Nuläget och utvecklingsbehoven inom den fortsatta handledningen för de studerande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen

I en ny utredning redogör man för nuläget och framtiden för den fortsatta handledningen samt för den handledning som erbjuds de studerande som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen. Därtill lyfter utredningen fram sådana modeller som utbildningsanordnarna har utvecklat och som kan stöda utbildningsanordnarna i deras utvecklingsarbete samt utvecklingsbehoven gällande handledningen efter studierna.
Meddelanden

Framtidens arbetsliv behöver mer kunnande på högskolenivå

Kompetensnivån kan höjas genom att öka antalet högskoleplatser och stärka kunnandet bland personer som har avlagt enbart grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning. Utöver utbildning som leder till examen behövs insatser för utbildning som kan genomföras vid sidan av jobbet samt för mångsidiga lösningar som främjar kontinuerligt lärande.
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen på grund av coronaviruset

Ansökningstid: 16.6.2020–24.8.2020 Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) förorsakat i...
Meddelanden

Färdplan för utbildningsexporten: finländska aktörer önskas medverka i globala nätverk inom området

En av målsättningarna för utbildningsexporten under de inkommande åren är att de finländska aktörerna i högre grad än i nuläget ska delta i övergripande och mångsidigt samarbete inom området. Vårt kunnande om utbildning är eftertraktat, men i projekt som är stora både vad gäller omfattningen och effekterna är det sällan tillräckligt med endast en grupp finländska projektaktörer. Det behövs alltså aktivt nätverksarbete och samarbete med etablerade utländska aktörer som redan en längre tid har arbetat med exportverksamhet.
Nyheter

Arbetslivskommissionerna: arbetslivsorienteringen behöver fördjupas i yrkesutbildningen

De branschspecifika lägesbilderna som arbetslivskommissionerna har sammanställt över kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet publicerades i slutet av maj...
Nyheter

Treårigt program ska utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Syftet med utvecklingsprogrammet som genomförs 2020–2022 är att förbättra de studerandes inlärningsresultat och förutsättningar för lärande, att stärka välbefinnandet och samhörigheten, att stöda...
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 800 sökande, varav 64 970 fick studieplats dvs. 90 %. I gemensam ansökan sökte cirka 58 630 direkt från grundskolan. Av dem godkändes totalt 96 % (ifjol 95%) som studerande.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens Cygnaeus-pris 2020 tar fasta på verksamhetssätt som främjar delaktighet och tillgänglighet

Cygnaeuspriset, som instiftades av Utbildningsstyrelsens föregångare, Skolstyrelsen, beviljades ursprungligen som ett arbetslivspris. År 2019 började man dela ut priset i nytt format.
Meddelanden

Drygt 5000 studerande fick studieplats inom utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet 

Till utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet godkändes som studerande dubbelt så många nya studerande som ifjol. Jämfört med ifjol fanns det dubbelt så många...
Nyheter

Utbildningsstyrelsens enkät ger en övergripande bild av studiematerialen som fanns tillgängliga strax före coronavirusepidemin

Utbildningsstyrelsen utredde i slutet av 2019 lärarnas och tjänsteinnehavarnas synpunkter på dagens läromedel och studiematerial och hur materialen borde se ut i framtiden. Resultatet av den nationella enkäten ger användbar information till exempel för läromedelsförlagen. Enkäten ger också en helhetsbild av vilka läromedel och studiematerial som fanns tillgängliga precis innan coronaviruset bröt ut, och från vilka utgångslägen man införde de avvikande arrangemang som epidemin medförde.
Nyheter

Betydande ökning föreslås fortfarande i Erasmus+-programmets budget

Kommissionens budgetförslag preciserar förslaget som gavs i maj 2018, och därmed även budgeten som planerats för olika samarbetsprogram inom EU. I den nya propositionen föreslås en budget på 24,6 miljarder euro för Erasmus+-programmet.
Meddelanden

Resultaten i antagning enligt betyg i gemensam ansökan till högskolor har publicerats

I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes enligt betyg 21 400 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en vårfesthälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en digital hälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter med anledning av våravslutningen. Hälsningarna finns till skolornas och läroanstalternas förfogande på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal och kan laddas ner på statsrådets bildbank fredagen 29.5 kl. 9. Det står skolor och läroanstalter fritt att använda videomaterialet som ett inslag i sin egen vårfest, både på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken och i skolorna.
Blogg

Utbildningsstyrelsen önskar en skön sommar

Mycket har förändrats under den senaste tiden och vi har levt i en oviss tid. En sak är ändå säker: sommaren är på intågande, träden grönskar och blommorna slår ut. Trots undantagsförhållandena fortsatte lärandet och mål uppnåddes – nu är det tid för ett välförtjänt lov.
Nyheter

Utlandsperioder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan inledas virtuellt

Det internationella samarbetet fortsätter virtuellt. Enligt kommissionens riktlinjer kan studieperioder inledas virtuellt och det är möjligt för deltagarna att fortsätta studierna på plats i värdlandet sedan då situationen tillåter det. Möten och träffar inom utvecklingsprojekten kan också ordnas med digitala förbindelser.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro. Syftet...
Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2020–2021

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om det kommande läsårets arbetstider och lov inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2020─2021 i vecka 32, i de flesta fall den 12 augusti 2020. Skolåret avslutas lördagen den 5 juni 2021.
Nyheter

Efter återgången till närundervisning – iakttagelser till stöd för anordnarna av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken och i skolorna ska man fortfarande aktivt förebygga att coronaviruset sprids. Ta del av Utbildningsstyrelsens material som utarbetats som stöd för ordnandet av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.