Blogg

Regnbågsbarn och -unga blir oftare utsatta för diskriminering än andra i samma ålder – IDAHOT-dagen efterlyser lika mänskliga rättigheter för alla

Den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, IDAHOT (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia), firas varje år den 17 maj. Skolorna och läroanstalterna har en viktig uppgift i att främja jämställdhet och jämlikhet i samhället.
Meddelanden

Kriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna har publicerats

Utbildningsstyrelsen har preciserat bedömningshelheten som ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna genom att fastställa kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i alla läroämnen. Därtill har de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. De nya kunskapskraven ska överföras som sådana till de lokala läroplanerna och de ska tas i bruk vid läroanstalterna 1.8.2021.
Nyheter

Får man tala politik i skolan? Frågor och svar om hur man kan behandla samhällsrelaterade frågor i skolan

Får man behandla politik i skolan? Ja, det får man och det hör också till. Ett av målen för undervisningen i samhällslära är att handleda eleven att förstå principerna för samhälleligt beslutsfattande...
Nyheter

Semesterperioden närmar sig – ta del av våra aktuella stödmaterial

Läsåret som präglats av coronaviruspandemin närmar sig sitt slut. Situationen är bättre, men det är fortfarande skäl att följa de lokala rekommendationer och restriktioner som gäller på olika områden för att utvecklingen ska fortsätta i samma riktning. Utbildningsstyrelsens anvisningar för situationer som är aktuella under våren och sommaren hittar du på vår webbplats. Vi förbereder oss också för inkommande höst: vi publicerar inom kort stödmaterial för det nya läsåret.
Nyheter

Ansökningstiden för Erasmus+ -programmets KA1-projekt har förlängts på grund av tekniska problem med ansökningsblanketterna

Det har uppstått tekniska problem med Erasmus+ -programmets elektroniska ansökningsblanketter då ansökningstiden gått ut.
Meddelanden

Tillgången till studerandevårdstjänster försämrades avsevärt i gymnasierna och yrkesläroanstalterna under coronavåren 2020

Inom gymnasieutbildningen och utbildningen för yrkesinriktad grundexamen arbetar man på många sätt för att främja de studerandes och gemenskapens välbefinnande och hälsa. Våren 2020 inverkade coronapandemin på vardagen i läroanstalterna och på tillgängligheten till studerandevårdstjänster, framgår det av uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen har samlat in.
Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2021–2022

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om arbetstiderna och loven inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt vid gymnasierna, yrkesläroanstalterna och vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2021─2022 under vecka 32, i de flesta skolor den 11 augusti 2021. Skolåret avslutas lördagen den 4 juni 2022.
Meddelanden

Den finländska utbildningsexporten uppnådde en omsättning på en halv miljard euro

Företagen och organisationerna som är medlemmar i programmet för utbildningsexport Education Finland hade en sammanlagd omsättning på 498 miljoner euro år 2020.
Nyheter

Mästare-evenemanget presenterar sammanlagt 51 olika yrken – följ med livesändningen på webben

Via Mästare livesändningen kan tittaren följa med och uppleva 51 olika yrken. Under huvudsändningen visas dagligen ett mångsidigt utbud av olika tävlingsgrenar, info om yrken samt intervjuer med...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) upphör 21.5.2021

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) 2021 upphör 21.5.2021

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna...
Ansökan om finansiering

Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut 2021

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122) upphör 18.5.2021

Finansieringsansökan för KA122-kortvariga mobilitetsprojekt är avsedd Erasmus+-programmets organisationer inom yrkesutbildningen som har lite eller ingen erfarenhet av Erasmus+-mobilitetsprojekt...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121) går ut 18.5.2021

Finansieringsansökan för KA121-instansen är avsedd för Erasmus+-programmets ackrediterade yrkesutbildningsaktörer.
Blogg

Erfarenheter av internationalisering ger de unga färdigheter för framtiden – karriärhandledning stöder i olika val

Karriärhandledarna behöver kunna stödja den unga också när det gäller att skaffa internationella färdigheter och att identifiera det egna kunnandet. Kunnande som den unga får genom internationella erfarenheter kan underlätta möjligheterna att hitta arbete.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens avgående generaldirektör Olli-Pekka Heinonen: Det finländska utbildningssystemets framtid ligger i vår förmåga att finna de bästa sidorna hos varandra

Då den nästan femåriga eran som Utbildningsstyrelsens generaldirektör går mot sitt slut blickar Olli-Pekka Heinonen både tillbaka på de gångna åren och mot framtiden. Vilken är Utbildningsstyrelsens roll som sakkunnigorganisation, med ett verksamhetsfält som blir bredare hela tiden? Och på vilket sätt har förtroendet varit en bidragande faktor till att Utbildningsstyrelsen har en fungerande verksamhet, och vad är det som gör framtiden för utbildningen så oförutsägbar?
Meddelanden

Idrotts- och motionstjänsternas betydelse för att främja befolkningens totala hälsa och välbefinnande ökar

Enligt sakkunniga inom idrottssektorn beräknas idrotts- och motionstjänsterna i framtiden ha en allt större roll i att främja befolkningens välbefinnande och förhindra att skillnaderna i välfärden ökar. Det här ställer krav på kunnandet som behövs i arbetet och även på utbildningen inom området.
Nyheter

VIP-nätverket fortsätter sitt arbete för att utveckla kompetensen och det yrkesövergripande samarbetet inom krävande särskilt stöd

VIP-nätverkets verksamhet fortsätter. Nätverksarbetet stärker samarbetet mellan aktörerna inom krävande särskilt stöd i Finland och strävar efter att varje barn och ung person enkelt och i rätt tid ska få det stöd hen behöver.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 21.5.2021

Partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships, KA220-HED) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla...
Nyheter

Statistik för 2020: coronapandemin medförde en väntad minskning i antalet studerande som åkte utomlands

Statistiken som har sammanställts över den realiserade internationella studerandemobiliteten år 2020 bekräftar högskolornas preliminära uppskattning över coronavirusets effekter: antalet längre studieperioder utomlands bland de studerande minskade med hälften och de kortare utlandsperioderna med en tredjedel i jämförelse med året innan. Inom yrkesutbildningen var minskningen till och med ännu större.