Nyheter

Stöd för bedömningen – det finns fortfarande platser kvar i vårens fortbildningar

Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Det finns fortfarande platser kvar i de fortbildningar som ordnas på finska i april.
Nyheter

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom grundläggande konstundervisning – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Avtalen gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildning som leder till en grundexamen. Dessutom gäller de läroanstalter som...
Nyheter

Inloggningslösningen MPASSid har överförts till Utbildningsstyrelsen

Med MPASSid är det lättare att använda tjänster för lärande MPASSid är en lösning för identifieringsförmedling som standardiserar förmedlingen av personuppgifter från utbildningsanordnarens...
Nyheter

Bedömningen i den grundläggande utbildningen våren 2021 – ta del av vår uppdaterade anvisning

Oppimisen ja osaamisen arviointi toteutetaan peruskouluissa myös korona-aikana opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Löydät sivuiltamme päivitetyt ohjeistuksemme arvioinnin tueksi kevätlukukaudelle 2021.
Blogg

Tillsammans gör vi gott – arbete som har betydelse

Vi aktörer i skolvärlden har tidvis upplevt oförglömliga läsår. Som ett sådant kommer vi garanterat att minnas det snart gångna läsåret, eftersom coronasituationen har utmanat oss alla att handla på ett nytt sätt. Just nu kommer vi främst att tänka på den ständiga flexibiliteten och den extra belastning som den medfört, men det finns också skäl att lyfta fram det välutförda arbetet i undantagstiderna.
Meddelanden

Antalet sökande i ansökningar efter grundläggande utbildning högre än tidigare

I de riksomfattande ansökningarna till utbildningar efter grundläggande utbildning ingick följande ansökningssystem: Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, ansökan till...
Nyheter

Romernas internationella dag 8.4 är en nationell flaggdag i Finland

Romernas internationella dag har firats sedan år 1990. Helsingfors universitets almanacksbyrå införde romernas nationaldag i almanackan från och med år 2014, då romernas internationella dag också blev en nationell flaggdag i Finland.
Nyheter

För barn och unga rekommenderas mångsidig, ansträngande och rask motion minst en timme per dag enligt ny motionsrekommendation

För alla barn och unga i åldern 7–17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion per dag på ett sätt som är lämpligt för individen, med beaktande av hens ålder. Det här framgår av den nya motionsrekommendationen för barn och unga som undervisnings- och kulturministeriet publicerade den 7 april.
Blogg

En fysiskt aktiv livsstil grundar sig på glädje av att röra på sig

Undervisnings- och kulturministeriet offentliggjorde de nationella rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och unga den 7 april 2021. För barn och unga mellan 7 och 17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion varje dag, på det sätt som är lämpligt för individen och med beaktande av hens ålder. Enligt rekommendationerna bör man undvika långa stunder av stillasittande.
Meddelanden

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 157 800 sökande 

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 31.3. Av de sökande ansökte 47 % enbart till yrkeshögskolor, 39 % enbart till universitet och 14 % till både och. Flest antal sökande...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens rapport: Nationella åtgärder behövs för att minska den digitala klyftan som utgör en utmaning för distansundervisningen

Internationella och nationella utredningar visar att Finland lyckades rätt bra med de avvikande undervisningsarrangemangen under coronavåren 2020. Samtidigt framgår ändå flera faktorer som behöver utvecklas. Bland annat äventyrar skillnaderna mellan skolornas, läroanstalternas och kommunernas digitala verktyg och program och därtill hörande kunnande jämlikheten och likabehandlingen för eleverna och de studerande. Utan åtgärder på nationell nivå riskerar den digitala klyftan bli allt större, konstateras det i Utbildningsstyrelsens nya rapport.
Nyheter

Skyldigheterna som ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför har beaktats i våra stödmaterial

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen medförde skyldigheter även för anordnarna av småbarnspedagogik och för...
Nyheter

Belönade eTwinning-projekt utvecklade språkkunskaper och lärde deltagarna samarbeta internationellt över nätet

De bästa finländska eTwinning-projekten år 2020 har utsetts. De belönade projekten är "Listen to my radio: Breaking news" av Karkun evankelisen opiston lukio och "Women who changed the world" av Oulun normaalikoulu. I projekten, som har genomförts under coronapandemin, låg fokus på att använda digitala plattformar i internationellt samarbete.
Nyheter

THL:s anvisning som gäller ventilation berör också lokalerna som används för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Frågor som berör ventilation ska tas i beaktande i lokalerna som används inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning...
Nyheter

Den nationella rekommendationen om distansundervisning upphör: beslut ska i fortsättningen fattas lokalt utifrån den regionala situationen

Den rekommendation om distansundervisning som regeringen utfärdade i februari för den grundläggande utbildningens högre årskurser och andra stadiet upphör på måndagen 29.3. Minister Saramo sade 24.3.2021 att beslut om att övergå till distansundervisning i fortsättningen ska fattas lokalt.
Nyheter

Nyheten uppdaterad 4.5.2021: De första ansökningsomgångarna för den nya programperioden inom Erasmus+ har öppnat

Europeiska kommissionen har öppnat de första finansieringsomgångarna för programperioden 2021–2027 inom Erasmus+ den 25 mars 2021. Ansökningstiderna är i maj. Utöver de programområden som är bekanta från tidigare kan man också söka finansiering för nya insatser som ska utveckla det europeiska samarbetet.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen har gjort preciseringar i läroplansgrunderna som berör elevhandledningen i den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har preciserat föreskrifterna som gäller ordnandet av elevhandledning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. I fortsättningen ska utbildningsanordnaren i läroplanen även besluta och beskriva hur den intensifierade personliga elevhandledningen ordnas samt hur den fortsatta handledningen inför studier efter den grundläggande utbildningen ordnas inom elevhandledningen. Preciseringarna är kopplade till utvidgningen av läroplikten och de lokala läroplanerna som preciseras utifrån dem ska tas i bruk i skolorna från och med 1.8.2021.
Nyheter

Världens största lärarkväll 24.3.2021 – Lärare, hur mår du?

Vi bjuder in alla lärare, ledare och övrig personal inom småbarnspedagogiken och vid skolorna och läroanstalterna att delta i Världens största lärarkväll den 24 mars klockan 18. Kom med och dela dina erfarenheter från det gångna året och ta del av anföranden om ork och välbefinnande.
Ansökan om finansiering

Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Syftet med ungdomsgarantins studiesedelunderstöd är att stödja sådan utbildning som inte leder till examen och som i första hand syftar till att förbättra studie- och språkfärdigheterna hos unga...
Ansökan om finansiering

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete kan sökas för 2021

Understödet är avsett för utveckla medborgarinstitutens verksamhet inom följande tyngdpunkter, av vilka ansökan tydligt ska rikta sig till en: pedagogisk utveckling, i synnerhet kompetensbaserad...