Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Studiesedelunderstödet är avsett att ersätta utgifter som tas ut av vuxenstuderande inom sådan utbildning inom det fria bildningsarbetet som inte leder till examen. Med hjälp av understödet kan...
Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor startar: 51 000 nybörjarplatser att söka till

Vårens andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet startar onsdagen 17.3.2021 kl. 8 och avslutas onsdagen 31.3.2021 kl. 15. Det finns cirka 51 000 nybörjarplatser och nästan 1 700 ansökningsmål att söka till. Man kan fylla i ansökan på adressen studieinfo.fi.
Nyheter

Exceptionella undervisningsarrangemang – information om distansundervisning och hemundervisning

Som en del av den partiella nedstängningen enligt statsrådets beslut har årskurserna 7–9 genom beslut som utfärdats av de regionala smittskyddsmyndigheterna och utbildningsanordnarna övergått till distansundervisning på de områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen. Om epidemiläget kräver det är det också möjligt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning, efter ett beslut av den regionala smittskyddsmyndigheten.
Nyheter

Ny utredning om undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde: Varierande verksamhetssätt för att följa upp framstegen i lärandet

Utbildningsstyrelsen har publicerat en utredning om bedömningen och uppföljningen av framstegen i lärandet i undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde. I utredningen beskriver speciallärare hur lärandet framskrider hos deras elever och hur de följer upp elevernas framsteg i undervisning enligt verksamhetsområde. Av utredningen framgår att elevernas framsteg i lärandet följs upp sporadiskt och osystematiskt och att det nästan inte alls finns gemensamma principer för observationer och dokumentation.
Meddelanden

Specialkunskapen hos undervisningsenheterna för krävande särskilt stöd är efterfrågad – ledarna för enheterna oroliga för psykiska symtom hos eleverna

Den utdragna coronaepidemin har väckt oro i synnerhet för barns och ungas välbefinnande och ork.
Ansökan om finansiering

Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats

Ansökningstid: 5.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15 Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats. Anslaget för statsunderstödet är cirka 1,4 miljoner euro och...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd kan igen sökas för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik

Ansökningstid: 5.3-14.4.2021 kl. 16.15 Syftet med understödet är att utveckla de digitala lärmiljöerna inom småbarnspedagogik, de digitala kunskaperna och färdigheterna samt de pedagogiska...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för internationalisering av den allmänbildande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken

Utöver målet att utveckla och göra internationaliseringen mångsidigare efterlyses projekt med ansvarstagande som tema. Målen för understödet grundar sig långt på målen för avsnitt 4.7 i FN:s...
Nyheter

Distansstudier på andra stadiet och stöd för de studerandes välbefinnande

Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att den grundläggande utbildningens högre årskurser samt andra stadiets läroanstalter på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen styrs till att övergå till distansundervisning den 8–28 mars. På grund av epidemisituationen ordnar en del av läroanstalterna på andra stadiet redan nu undervisningen på distans, och därför medför beslutet om att övergå till distansundervisning i praktiken åtgärder endast för en del utbildningsanordnare. Utbildningsanordnarna beslutar om övergången till distansundervisning i enlighet med den lagstiftning som råder under normala förhållanden.
Nyheter

Nyare och mer heltäckande statistik om gymnasiestudier i statistiktjänsten Vipunen

I Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen uppdateras och publiceras nu varje månad uppgifter om antalet studerande som deltar i gymnasieutbildning. Till skillnad från tidigare finns det nu...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen blir generaldirektör för IBO som har hand om IB-programmen

Heinonen börjar i sitt nya uppdrag den 1 maj 2021. Heinonen har arbetat som Utbildningsstyrelsens generaldirektör sedan år 2016 och hans tidsbundna ämbetsperiod på 5 år skulle ha upphört den 14 oktober 2021.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2021

Ansökningstiden: 3.3.2021 – 28.4.2021 kl 16:15 Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2021 kan nu sökas. Statsunderstödet kan sökas av de...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att utvidga undervisning på två språk 2021

Syftet med statsunderstödet för att utvidga undervisningen på två språk är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och...
Nyheter

Ansökningstiden till utbildning efter den grundläggande utbildningen förlängs fram till 7.4

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att förlänga ansökningstiden till utbildningarna som följer efter den grundläggande utbildningen fram till 7.4. Läropliktsåldern stiger från och med 1...
Ansökan om finansiering

Ordnande och utveckling av skolans klubbverksamhet 2021

Ansökningstid: 3.3.2021–14.4.2021 kl. 16.15 Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro. Med skolans klubbverksamhet avses...
Nyheter

Checklista för övergången till distansundervisning vid de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen

Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att den grundläggande utbildningens högre årskurser samt andra stadiet på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen styrs till att övergå till distansundervisning den 8–28 mars.
Nyheter

Vårt stödmaterial underlättar även vid övergången till distansundervisning från och med den 8 mars

Regeringen beslutade den 25 februari att den grundläggande utbildningens högre årskurser samt andra stadiet på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen hänvisas till att övergå till distansundervisning under tiden 8–28 mars. Även på dessa områden ska de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen, förskoleundervisningen, elever med särskilt stöd och i förberedande undervisning fortsätta med närundervisning.
Ansökan om finansiering

Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Ansökningstiden: 26.2.2021 – 14.4.2021 kl 16:15 Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 300 000euro för främjande av projekt som stärker läskunnigheten bland unga och...
Nyheter

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför skyldigheter också för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Riksdagen godkände 19.2.2021 lagen om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen (147/2021) trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen, och där...
Nyheter

Majoriteten av högskolornas studerandeutbyten ställs in också under vårterminen

På grund av coronaviruspandemin har högskolorna blivit tvungna att även ställa in största delen av de studerandeutbyten som var planerade för vårterminen. I synnerhet antalet studerande som reser från Finland på utbyte blir lägre än man tidigare förutsett. Däremot har den virtuella mobiliteten börjat öka, då allt flera studerande genomför sina utbytesstudier på distans i sitt hemland.