I språkundervisningen ska den studerandes muntliga språkkunskaper bedömas utöver de övriga delområdena inom språkkunskaperna. De muntliga språkkunskaperna kan bedömas genom ett separat prov. (Gymnasielagen 714/2018, 37 § 4 mom.)

I samband med de obligatoriska och nationella valfria studierna i det andra inhemska språket och främmande språk bedöms också den studerandes muntliga språkfärdighet.

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar för avläggandet av provet i muntlig språkfärdighet och förfarandena för att utfärda ett intyg över muntlig språkfärdighet. Den nya anvisningen gäller, med undantag av lärokursen i latin, alla lärokurser i det andra inhemska språket och främmande språk.  De som studerar enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 fortsätter enligt riktlinjerna i grunderna från 2015.