Mobilitetsintyget är ett europeiskt dokument. I mobilitetsintyget antecknas de kunskaper och färdigheter som deltagaren har uppnått under sin lärandeperiod i ett annat europeiskt land.

Utfärdande av mobilitetsintyg

Utbildningsarrangören utfärdar mobilitetsintyget. En enskild person kan inte själv ansöka om mobilitetsintyg.

Om utbildningsarrangören är avsändande organisation, det vill säga den som sänder ut deltagaren på en mobilitetsperiod, utfärdar de mobilitetsintyget.

Om utbildningsarrangören är mottagande organisation, det vill säga den som tar emot studeranden, avtalar arrangören med den avsändande organisationen hur mobilitetsintyget ska användas.

Förutsättningar för att Europass-mobilitetsintyg kan beviljas

  1. Perioden som avläggs utomlands ingår i deltagarens utbildning i hemlandet.
  2. Organisationen som ansvarar för utbildningen i hemlandet (avsändande organisation) gör tillsammans med värdorganisationen upp ett skriftligt avtal om den europeiska utbildningsperiodens innehåll, mål och längd. Därtill säkerställer den att deltagaren som avlägger perioden får nödvändig språkträning och utser en handledare i värdlandet för deltagaren. Handledaren har i uppgift att hjälpa, handleda och övervaka deltagaren och ge hen nödvändig information. En kopia av avtalet ska på begäran skickas till Utbildningsstyrelsen.
  3. Båda deltagarländerna är antingen medlemsländer i Europeiska unionen eller EES/EFTA-länder.
  4. Den avsändande organisationen och värdorganisationen sköter i samarbete om att deltagaren får korrekt information om företagshälsovård och arbetarskydd, arbetsrätt, jämställdhetsåtgärder och andra bestämmelser i värdlandet som tillämpas på arbetet.

Utbildningsarrangörens skyldigheter

  • Utbildningsarrangören är skyldig att säkerställa att utbildningsperioden avläggs inom något av Europeiska gemenskapens program för allmänbildande eller yrkesutbildning och att perioden uppfyller kvalitetskriterierna som räknas upp i föregående stycke.
  • Utbildningsarrangören ska ingå ett skriftligt avtal med utlandsperiodens mottagande organisation om mobilitetsperiodens syfte, mål och innehåll samt om användningen av mobilitetsintyg och på vilka språk intyget ska fyllas i.
  • Mobilitetsintyget är officiellt bara om det är försett med ett specifikt identifikationsnummer. Varje intyg får ett eget nummer. Läroinrättningen skapar ett system för numreringen av mobilitetsintygen och ger intygen identifikationsnummer enligt det.

Hur tas mobilitetsintyget i bruk?

Mobilitetsintyget tas i bruk genom att fylla i mallen som finns i Europass-portalen för varje mobilitetsdeltagare.

Anvisningar för läroinrättningar