Bilaga till högskoleexamensbevis – Europass Diploma Supplement

Bilagan Europass Diploma Supplement beskriver studierna som innehavaren har avlagt och innehåller information om studiernas typ, bakgrund, nivå, innehåll och status. Den är ett personligt dokument som ger information om innehavaren. Bilagan till betyg över högskoleexamen ersätter inte det ursprungliga examensbeviset och garanterar inte heller att myndigheterna i ett annat land formellt erkänner den ursprungliga examen. Bilagan gör det ändå enklare att förstå examensbetyget och kan därmed hjälpa till att examen erkänns av behöriga myndigheter eller personal som fattar beslut om antagning till en högskola.

Utfärdande av bilagan

Bilagan till betyg över högskoleexamen utfärdas av högskolor enligt mallen som Europeiska kommissionens, Europarådets och Unescos gemensamma arbetsgrupp har tagit fram, testat och finslipat. Högskolorna ska tillämpa samma metoder för att intyga bilagans riktighet som för själva examensbeviset.

Högskolorna ska med nödvändiga åtgärder säkerställa att administrationen av bilagan till högskoleexamensbeviset – särskilt när det gäller den elektroniska versionen – till alla delar följer organisationens och nationella bestämmelser för hantering av personuppgifter och integritetsskydd.

Dokument till stöd för bilagan

Nedan finns anvisningar och dokument till stöd för att utarbeta Diploma Supplement. Utbildningsstyrelsen ger vid behov högskolorna råd för att utarbeta och utveckla Diploma Supplement.

Anvisningarna och dokumenten uppdateras regelbundet. De nyaste uppdateringarna är:

  • Exempeltexterna för att beskriva behörigheter i DS har justerats i februari 2019
  • Anvisningarna för finländska högskolor har förnyats i januari 2019
  • Beskrivningen av det nationella utbildningssystemet att bifogas till Diploma Supplement har uppdaterats i januari 2019

Allmänna anvisningar

Anvisningarna har gjorts med tanke på behoven hos högskolor i Finland: 

Anvisningar för att utarbeta Diploma Supplement  (pdf, 178.71 KB)

Behörighetstexter till punkt 5.2 i Diploma Supplement

Utbildningsstyrelsen har tagit fram exempeltexter till stöd för högskolorna. 

Exempel på texter för att beskriva behörighet i Diploma Supplement (docx, 45.56 KB)

Systembeskrivning

Högskolorna ombes bifoga beskrivningen nedan av det nationella utbildningssystemet (Information on the National Higher Education System) till Diploma Supplement. Enligt högskolans beslut kan beskrivningen kompletteras med diagrammet som gjorts för ändamålet.  

Beskrivning av utbildningssystemet för Diploma Supplement (docx, 29.07 KB)

Diagram över utbildningssystemet för Diploma Supplement (pdf, 674.04 KB)

Europass-logo

Diploma Supplement ingår som en del i Europass-systemet. Högskolorna kan lägga till Europass-logon i Diploma Supplement-dokumentet.

Europass-logon kan laddas ner på adressen: http://europass.cedefop.europa.eu/tmp/Europass_Logo.zip

Information till studerande

Det är viktigt att högskolorna informerar sina studerande och utexaminerade om Diploma Supplement på sina webbplatser och i sina studiehandböcker, både på det inhemska språket och på engelska. Det är också bra att informera om Diploma Supplement och hur det används i samband med att dokumentet utfärdas.

Diploma Supplement förnyas

Diploma Supplement förnyas på två sätt: Diploma Supplement blir ett personligt, elektroniskt dokument som visar vilket kunnande innehavaren har fått vid högskolan.

Diaserien från ett seminarium som hölls 28.8.2018 ger information om förnyelserna

Internationella förnyelser av Diploma Supplement (pdf, 403.98 KB)

 

KOSKI-tjänsten och Diploma Supplement (pdf, 815.44 KB)

 

En högskolas inlägg: Laurea (pdf, 401.42 KB)

 

Resultat från arbetsgrupperna: Diploma Supplement förnyas (pdf, 362.18 KB)