Alla har rätt till språkligt medveten undervisning!

Blogg
Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Språket är av central betydelse för vårt tänkande och vår identitet samt vår kommunikation med andra. Språkets betydelse vid lärande och inom undervisning och handledning bör förtydligas och betydelsen av språklig medvetenhet lyftas fram. Alla språk bör värdesättas och lyftas fram på ett naturligt sätt i olika lärmiljöer och verksamhetskulturer.

Inka Ruokolainen, Katri Kuukka och Sanna Voipio-Huovinen

Barn syns i förgrunden, läraren undervisar i bakgrunden.

Språket för undervisningen och lärandet är även språket för olika vetenskaps- och yrkesområden. Inlärningen av detta språk bör främjas inom alla utbildningsformer med början från småbarnspedagogiken på ett språkligt medvetet sätt, så att man är medveten om språkets betydelse. Språklig medvetenhet innebär alltså inte lättläst språk eller undervisning i finska eller svenska som andraspråk för elever med invandrarbakgrund, utan elever och studerande i alla åldrar har nytta av språklig medvetenhet. 

Fortfarande finns det barn, unga och vuxna som läser. Tyvärr upplever dock allt fler läsning som svårt eller tråkigt, i värsta fall både och. Det finns dessutom allt fler personer i Finland med ett annat modersmål än finska eller svenska som kan möta utmaningar i det finländska samhället. 

Tack vare digitala apparater nås vi överallt av texter av olika slag. Det kan röra sig om skriven eller talad text, grafer, tecken, symboler eller förkortningar, ofta i kombination med bilder eller video. För att klara sig i denna uppsjö av texter krävs förmåga att förstå, bedöma och producera texter. Multilitteracitet innebär förmågan att förstå och kritiskt tolka olika texter. Språkligt medveten undervisning och handledning inom alla utbildningsformer stöder barn, elever och studerande i möten med texter av olika slag och hjälper dem tillämpa det som de lärt sig i praktiken.

Nätverk stöder språkligt medveten undervisning och handledning

Språkligt medveten undervisning och handledning är alla lärares gemensamma uppgift. Alla lärare är lärare i språket inom den egna området eller det egna läroämnet. Språklig medvetenhet är en grundläggande del av undervisning och handledning och bidrar till jämlikhet och delaktighet. Med hjälp av språket kan man främja delaktighet inom utbildningen och i samhället i stort. Förmågan att använda alla de språk som är en del av ens eget liv är en del av jämlik utbildning. Alla ska vara inkluderade. 

Till stöd för språkmedveten undervisning och handledning finns flera nätverk vid Utbildningsstyrelsen: Reimari – utvecklingsnätverket för språklig och kulturell mångfald inom småbarnspedagogiken, Poiju – utvecklingsnätverket för språklig och kulturell mångfald inom den grundläggande utbildningen och nätverket för språklig medvetenhet i yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsens program för läskunnighet stöder även tillvägagångssätt inom språkligt medveten undervisning som en del av implementeringen av den nationella läskunnighetsstrategin. 

Nedan har vi sammanställt olika perspektiv på språklig medvetenhet inom undervisning och handledning enligt utbildningsform.

Perspektiv på språkligt medveten undervisning och handledning

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning 

Inom språkligt medveten småbarnspedagogik och förskoleundervisning är man medveten om att språk är närvarande hela tiden och överallt. I en högklassig lärmiljö syns och hörs flerspråkighet på många olika sätt.  Barnens intresse för det talade och skrivna språket stimuleras och stärks stegvis med betoning på lekfullt lärande. Det är även viktigt att fästa uppmärksamhet vid personalens språkbruk. Barnen uppmuntras att använda språk på ett mångsidigt sätt och ges tillräckliga möjligheter och tid att använda språket i olika situationer.

Grundläggande utbildning

I språkligt medveten grundläggande utbildning sätter man värde på elevernas alla språk och de syns på ett naturligt sätt i skolans verksamhetskultur. En språkligt medveten verksamhetskultur innebär att lärarna ges tid och utrymme för att planera sitt samarbete och språkligt medvetna arbetssätt. Språkligt medveten undervisning innebär medvetenhet om språken som används i skolan, i synnerhet inom olika vetenskapsområden, så kallat akademiskt språk. Det här bör man fästa särskild uppmärksamhet vid inom alla läroämnen, eftersom dessa färdigheter är av central betydelse inom den grundläggande utbildningen, vid fortsatta studier och senare i arbetslivet. Språklig medvetenhet och delaktighet bidrar till formandet av den egna identiteten och främjar jämlikhet i samhället. 

Gymnasieutbildning 

Språkligt medveten undervisning behövs även i gymnasiet, eftersom studierna inom olika vetenskapsområden utökas. Under studierna kan man fördjupa sig i sättet att uttrycka sig inom olika vetenskapsområden. Metoder inom språkligt medveten undervisning gör det lättare att tillägna sig språket inom olika områden. Språkligt medveten undervisning stöder även studierna i större helheter i gymnasiet. När språkligt medvetna metoder blivit bekanta för den studerande redan i den grundläggande utbildningen, kan hen tillämpa dem självständigt inom sina egna studier.  

Yrkesutbildning

Språkligt medveten undervisning och handledning inom yrkesutbildningen har sina egna särdrag. De studerande inom yrkesutbildningen är personer i olika åldrar och som talar flera olika språk som modersmål. Dessutom skiljer sig fackterminologin inom olika branscher och lärandet i arbetslivet medför egna utmaningar. Goda språkfärdigheter ger förutsättningar för att arbeta i arbetsmiljöer inom olika branscher. De möjliggör delaktighet i arbetslivet och i samhället i stort.

Skribenter

Inka Ruokolainen
Inka Ruokolainen
Specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen
Katri Kuukka
Katri Kuukka
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Sanna Voipio-Huovinen
Sanna Voipio-Huovinen
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen