Även i åskådningsämnen ska man följa läroplanen

Blogg
Lagstiftning Läroplan Grundläggande utbildning Livsåskådningskunskap Religion
Utbildningsstyrelsen får då och då frågor om lokala arrangemang av undervisningen i religion och livsåskådningskunskap. Anledningen till bekymren är oftast situationer där olika lärokurser i religion och livsåskådningskunskap undervisas under samma lektion.

Satu Elo ja Ulla Laine

Porträtt av Ulla Laine och Satu Elo

Det finns två åskådningsämnen, religion och livsåskådningskunskap. Religionsundervisningen är indelad i olika lärokurser enligt religion. På grund av de olika innehållen i lärokurserna är möjligheterna till gemensam undervisning mycket begränsade. Oftast är inte heller läraren behörig i flera åskådningsämnen. I förordningen om behörighetsvillkor finns en separat föreskrift om religionslärarnas behörighet.

Vissa kommuner har gjort upp den lokala läroplanen så att de olika åskådningsämnena bildar en helhet, där man tagit in element från olika läroämnen och lärokurser. Då har man alltså skapat ett helt nytt läroämne. Att besluta om läroämnen hör till riksdagens befogenheter, inte utbildningsanordnarens eller skolans – inte ens Utbildningsstyrelsens. Att grunda ett nytt läroämne är lagstridigt. Samtidigt riskerar man elevernas rätt till undervisning i det egna åskådningsämnet.

Grunderna för läroplanen är utarbetade så att de olika läroämnena undervisas separat. I de nationella läroplansgrunderna fastställs undervisningens mål och innehåll. De läroämnen som definieras i grunderna kan inte omvandlas till något annat i de lokala läroplanerna. I sådana fall går eleverna miste om den undervisning de är berättigade till. Den lokala utbildningsanordnarens och skolans uppgift är att besluta om hur undervisningen ordnas.

Riksdagens justitieombudsman och regionförvaltningsmyndigheterna har tagit emot flera klagomål om undervisningsarrangemangen i åskådningsämnen. I besluten har man bland annat fastställt att eleven alltid studerar sitt eget åskådningsämne och att man i den gemensamma undervisningen enbart kan behandla sådana innehåll som i läroplanerna exakt motsvarar varandra. Man har också konstaterat att eleven är berättigad till undervisning i sitt eget åskådningsämne och att eleven inte är skyldig att ta del av innehållet i andra åskådningsämnen. Dessutom påminner man om lärarens behörighet.

Undervisningen av åskådningsämnen tangerar också Europeiska människorättskonventionen, där man konstaterar att föräldrarnas religiösa övertygelse måste respekteras förutom i religionsundervisningen, även i skolans övriga verksamhet. Utöver det har alla rätt att låta bli att föra fram sin egen övertygelse.

Det är bra att skolorna utvecklar nya undervisningsarrangemang och funderar på nya sätt att verkställa läroplanen. Samtidigt är det skäl att se till att eleverna behandlas likvärdigt. Läroplanen förpliktar skolorna att samarbeta med vårdnadshavarna. Om vårdnadshavaren är tvungen att göra ett officiellt klagomål för att bli hörd har allt inte gått rätt till.

Text: Satu Elo och Ulla Laine

Skribenterna jobbar på Utbildningsstyrelsen. Satu Elo är undervisningsråd vid enheten för gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning. Ulla Laine är chef för enheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik.


Skribent

Satu Elo ja Ulla Laine