Det nya gymnasiet ska bättre än tidigare stödja de studerandes välbefinnande

Blogg
Särskilt stöd Undervisning och handledning Gymnasieutbildning
I fortsättningen ska de studerande i gymnasiet få stöd för sitt lärande och välbefinnande med hjälp av omfattande handledning och stöd för lärandet. Den nya gymnasielagen som trädde i kraft i augusti 2019 medför med andra ord en efterlängtad förnyelse i gymnasieutbildningen.

Nora Taipale och Riia Palmqvist

Kuvassa Riia Palmqvist ja Nora Taipale

Även om den nya gymnasielagen förpliktar utbildningsanordnarna först från och med augusti 2021, visar en utredning som vi gjorde våren 2019 att många gymnasier redan har tillgång till specialundervisning och därtill hörande tjänster. Av vårens kartläggning framgick att speciallärarna har en väldigt mångsidig arbetsbild, som utöver de pedagogiska uppgifterna även inbegriper att stödja de studerandes ork och motivation. Det finns alltså redan strukturer som stödjer gymnasisternas välbefinnande. I framtiden vill man ändå säkerställa att det finns en jämlik tillgång till stöd på regional nivå, eftersom de nya grunderna för gymnasiets läroplan förpliktar utbildningsanordnarna att satsa på stödet till de studerande.

Alla ska få handledning utgående från de egna behoven 

Då man talar om stöd för lärandet hamnar fokus lätt på problematiken kring inlärningssvårigheter, såsom läs- och skrivsvårigheter eller utmaningar i matematik. Stödet för elever och studerande borde ändå betraktas utifrån ett bredare perspektiv. Utöver stöd för nyss nämnda utmaningar ska de studerande också ha tillgång till handledning och studerandevårdstjänster. I de nya grunderna för gymnasiets läroplan anges även att den egna livssituationen kan vara en orsak till att den studerande är i behov av stöd. Hen kan behöva hjälp till exempel på grund av psykisk ohälsa eller ekonomiska svårigheter.

Varje studerande är en individ. Handledningen ska differentieras så att man beaktar den studerandes utgångspunkt, behov och mål samt faktorer som inverkar på livssituationen. Högklassig handledning erbjuder verktyg för att stödja den studerandes välbefinnande och förbättrar självkännedomen. Handledningens mål är att den studerande bättre ska kunna känna igen sina kunskaper, bedöma sina styrkor och eventuella utmaningar som berör lärandet eller studierna samt lära sig att ställa upp realistiska mål.

Handledningen är ingen separat del av utbildningen, utan den ska bilda en fortlöpande helhet som sträcker sig från den grundläggande utbildningen ända till studierna efter gymnasiet. Målet är att handledningen ska ge den studerande färdigheter att hantera olika livssituationer.

Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid framtida kompetensbehov då den studerande gör val som berör studierna och den studerande behöver lära sig att bedöma sina studierelaterade val. Man måste förstå omfattningen av det egna lärandet – vilka är ens styrkor och på vilka områden behöver man utvecklas? Gymnasiestudierna ska utveckla och stärka arbetslivsfärdigheter som den studerande har nytta av hela livet.

De studerande ska känna till hurdant stöd de har möjlighet att få under studiernas gång för att tröskeln att söka stöd ska vara så låg som möjligt. Läroanstaltens personal ska informera de studerande om vilka som ansvarar för handledningen och hur de studerande kan få stöd. Läroanstalterna ska göra upp handledningsplaner där man beskriver hur stödet ordnas. Planen fungerar som ett arbetsredskap och stöd i handledningen och därför är det också skäl att satsa på den och se till att den är ändamålsenlig. Det är också viktigt att presentera handledningsplanens innehåll för de studerande och berätta om arrangemangen, aktörerna och arbetsfördelningen som berör handledningen i det egna gymnasiet.

Frågor om stöd samlar olika aktörer till gemensamt seminarium

Utbildningsstyrelsen ordnar under hösten 2019 ett seminarium i fyra delar där vi tar upp frågor som berör stödet i gymnasieutbildningen. Vi lyfter fram aktuella teman om stöd och handledning som kan gälla allt från informationsöverföring till bedömning. Våra sakkunniga presenterar konkreta verktyg som kan användas på fältet. Vi hoppas att seminarierna och de teman som behandlas där väcker diskussion och reflektion runt om i Finland. Frågorna som lyfts fram kan användas som underlag för diskussioner vid läroanstaltens fortbildningar eller i samarbetet med vårdnadshavarna.

Det är också möjligt att följa med seminarierna direkt på nätet. Streamningen finns tillgänglig under två veckor efter tillställningen. Du kan bekanta dig med seminarieprogrammet (på finska) på vår webbplats.

Alla är välkomna och vi vill bjuda in såväl vårdnadshavare som utbildningsanordnare och läroanstalternas personal.

Riia Palmqvist, undervisningsråd
Nora Taipale, högskolepraktikant


Skribenter

Nora Taipale
Nora Taipale
högskolepraktikant
Riia Palmqvist
Riia Palmqvist
Undervisningsråd