Digitala lösningar ger flexibilitet i studierna och stärker kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Blogg
Digitalisering Yrkesutbildning
Inom yrkesutbildningen har man redan länge dragit nytta av digitaliseringen. Erfarenheterna av olika digitala lösningar har varit positiva både i förvärvandet av kunnande och i handledningen av studierna.

Minna Taivassalo och Tuula Sumkin

Tietokone ja kädet

Digitala förbindelser har i synnerhet använts för att stödja undervisningen och lärandet på områden där avstånden är långa, såsom i norra Finland och på andra glesbygdsområden. För att undvika närkontakt under coronapandemin och på grund av därtill hörande restriktioner på arbetsplatserna krävdes det att man inom yrkesutbildningen i högre grad än tidigare prövade på, utvecklade och utnyttjade de möjligheter som digitaliseringen medför.

Användningen av digitala verktyg har ökat i synnerhet då de studerande visar sitt kunnande i yrkesprov. Mervärdet av digitala verktyg har framför allt varit att de ger möjlighet till att i realtid och utan direkt närkontakt följa med och bedöma ett yrkesprov som genomförs på arbetsplatsen eller vid läroanstalten. Användningen av digitala verktyg har gjort det möjligt för de studerande att flexibelt och inom den planerade tidsramen slutföra sina examina trots coronarestriktionerna. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns exempel på hur digitaliseringen har utnyttjats i yrkesproven inom olika branscher. Länken till sidan finns i slutet av blogginlägget.

Lösningarna som utvecklats under coronatiden är till nytta också i fortsättningen

Coronatiden har stärkt den digitala kompetensen hos undervisnings- och handledningspersonalen inom yrkesutbildningen och ökat samarbetet gällande användningen av digitala lösningar. Inom projekthelheten ”Praxis och lärmiljöer i yrkesutbildningen”, som finansierats av Utbildningsstyrelsen, har man tagit fram olika digitala lösningar för att främja lärandet. Exempel på sådana är virtuella verkligheter inom olika branscher, användningen av simulatorer på distans samt lärandeanalytik och chatbottar som stöder den studerande. Därtill har man också bland annat tagit fram en vision av ett framtida eCampus 2025/2035. Mer information om utvecklingsarbetet som görs inom projektnätverken hittar du via länken till Utbildningsstyrelsens webbplats som finns nere på sidan.

Behovet av att använda digitala verktyg och distansförbindelser försvinner inte då vi återgår till det nya normala efter pandemin, utan det lönar sig att ta vara på de positiva effekter som digitalisering har och fortsätta utvecklingsarbetet för att främja digitala lösningar. Då digitala verktyg och distansförbindelser används på ett ändamålsenligt sätt medför de flexibilitet i utvecklingen av yrkeskunnandet och stöder den personliga tillämpningen i studierna. Samtidigt främjas kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen.


Skribenter

Minna Taivassalo
Minna Taivassalo
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Tuula Sumkin
Tuula Sumkin
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen