Ett stort tack till er alla och ha en fin sommar!

Blogg
Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Småbarnspedagogik
Det har blivit en vana under de senaste åren att konstatera att det har varit ett exceptionellt läsår. Den här våren har frågor om trygghet och säkerhet, barn och ungas välbefinnande och utmaningar i samhället hamnat i fokus. Mindre uppmärksamhet har ägnats åt den fungerande vardagen inom småbarnspedagogik och utbildning, där man lär sig nya saker, trivs tillsammans och ser fram emot framtiden med tillförsikt.

Minna Kelhä

Dekorativ bild.

Inför sommarlovets början finns det anledning att uppmärksamma allt det som fungerar bra. De yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning arbetar varje dag för att främja lärande, bildning och internationalisering, men även trygghet och säkerhet i vardagen. 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka trygghet och säkerhet och förebygga problem är att försäkra sig om att ingen lämnas ensam och alla har lika möjlighet att lära sig, ingå i gemenskapen och bredda sina perspektiv.

Det är ibland lätt att glömma hur stor inverkan vi vuxna har på barn och unga. De observerar oss och tar intryck av sätt att agera och värderingar som de ser i sin omgivning. Det är därför särskilt viktigt att föregå med gott exempel och skapa trygghet och tilltro till att de vuxna i omgivningen är tillgängliga och utgör ett stöd vid behov.

Inom småbarnspedagogiken, i skolorna och i läroanstalterna men även inom hobbyverksamhet på fritiden skapas en gemenskap där barn, unga och vuxna lär sig tillsammans och av varandra. Man skapar en trygg miljö där det finns utrymme för olika åsikter och känslor och där man ingriper på ett konstruktivt sätt vid konflikter och lär sig att lösa dem tillsammans. Barn, unga och studerande behöver uppmuntran och individuellt stöd. De behöver få uppleva att man lyssnar på dem och värdesätter dem samt att man bryr sig om deras lärande och välbefinnande.

Upplevelsen av att de är del av gemenskapen och samhället är även viktig. Det här är hela samhällets uppgift, inte enbart enskilda individers. Vi behöver samhällsstrukturer och en kultur som stöder samhörighet och varje barn och ung persons rätt att uppleva att hen är en del av gemenskapen. Det finns även ett behov av stöd för hemmen och för föräldraskapet, som utgör grunden för barn och ungas liv. Var och en av oss kan bidra till detta och främja samhörighet som spänner över generationer.

Under det gångna läsåret har det även diskuterats hur vår grundläggande utbildning ser ut idag och hur den bör se ut i framtiden. Hur kan vi i fortsättning garantera alla barn och unga lika möjligheter till lärande, oberoende av var i Finland de är bosatta, och motverka ojämlikhet? Vilka är de kunskaper och färdigheter som barn och unga behöver för ett gott liv? Vid Utbildningsstyrelsen har vi inlett arbetet med att utveckla den grundläggande utbildningen, med målet att skapa en gemensam lägesbild av utvecklingsbehoven inom den grundläggande utbildningen i synnerhet när det gäller grunderna för läroplanen. Till stöd för detta sammanställer, analyserar och utnyttjar vi olika undersökningar och övrig forskning i stor utsträckning. Arbetet utgör ett stöd för undervisnings- och kulturministeriets mer omfattande framtidsarbete 2024–2025 och nästa mer omfattande revidering av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.  

Det finns mycket att utveckla, men även sådant som fungerar bra. Låt oss hålla fast vid allt det som fungerar och stödja varandra som vuxna – på detta vis kan vi bidra till samhörighet och genom detta till barn och ungas välbefinnande.

Jag vill rikta ett stort tack till alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning för det gångna läsåret. Jag hoppas att var och en av er har möjlighet att återhämta er från arbetet under året, koppla av och njuta av sommaren. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla barn, elever och studerande – under detta år har ni lärt er nya kunskaper och färdigheter och varit en viktig del av gemenskapen i vardagen. Ett stort grattis till er som nu tar examen eller går vidare till ett nytt utbildningsstadium i höst! 


Skribent

Minna Kelhä
Minna Kelhä
Generaldirektör, Utbildningsstyrelsen