Finland behöver internationellt kunnande

Blogg
Internationalisering Kulturell mångfald
För att lösa utmaningar som överskrider statsgränser krävs samarbete på ett internationellt plan. Lösningar på klimatkrisen eller pandemier kan inte uppnås enbart med nationella åtgärder, utan det finns ett behov av gränsöverskridande samarbete. En av de viktigaste färdigheterna i framtiden är kompetens i anknytning till internationalisering.

Samu Seitsalo

Samu Seitsalo, direktör för avdelningen.
Samu Seitsalo, direktör för huvudfunktionen Internationalisering.

Internationalisering är närvarande i vår vardag på många olika sätt. På 2020-talet är en grundläggande förutsättning för verksamheten inom företag och vid läroanstalter och högskolor förmågan att utnyttja internationellt kunnande, eftersom utveckling och innovationer kräver ett nytt sätt att tänka. Även vårt utbildningssystem måste kunna locka sakkunniga med förmåga och drivkraft att arbeta internationellt. 

Inte heller utvecklingen av utbildningen kan ske enbart med inhemska krafter.

Vid en närmare granskning av befolkningsutvecklingen i Finland enbart med tanke på antalet födslar har antalet finländare under de senaste två åren minskat med över 35 000 personer. På bara två år har vår befolkning alltså minskat med lika många personer som invånarna i min födelsestad Nokia. Den låga nativiteten väntas fortsätta i Finland under de kommande åren och antalet personer som föds har varit lägre än antalet som dör sedan 2015. 

Enligt en kartläggning av behovet av utbildning och arbetskraft som utarbetats av Utbildningsstyrelsen och Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) kommer behovet av arbetskraft att öka ytterligare i framtiden. Den arbetskraft som de yngre åldersklasserna medför är inte tillräcklig för alla nya arbetstillfällen eller ens för att ersätta de personer som går i pension. Det är alltså viktigt att vi även kan locka yrkesutbildade inom olika branscher till Finland från andra länder.

Inom många branscher måste nya företag redan från början sikta på att nå ut på den internationella marknaden. Personer med internationellt kunnande behövs i Finland inom just branscher där det råder brist på arbetskraft eller där man vill vidga sina internationella nätverk. På detta vis erbjuds stöd för tillväxt, internationalisering och innovationer. 

I arbetslivet behövs idag och i framtiden internationaliseringsfärdigheter som hänger samman med flera viktiga arbetslivsfärdigheter i vardagen. 

Internationalisering ökar vår kunskap om olika kulturer, värderingar och sätt att tänka. Större kunskap bidrar även till öppenhet och ökad mångfald inom gemenskaper och gör det lättare att skapa internationella nätverk. En förutsättning för ett öppet samhälle och ekonomi är att vi beaktar även andra synsätt än våra egna.

Personer med internationellt kunnande är avgörande för ett land som Finland som satsar på innovationer och där exportindustrin är av stor betydelse för ekonomin. Internationell mångfald bland studerande och personalen utgör även grunden för forskning och högskoleutbildning av hög kvalitet. I fortsättningen bör vi alltså satsa på att öka antalet internationella examensstuderande och framför allt på att de personer som kommer till Finland för att studera även hittar arbete i Finland efter examen. 

Vad kan finländska arbetsgivare göra för att personer från andra länder ska känna sig mer välkomna? Det är viktigt att stärka färdigheterna i de inhemska språken, men samtidigt kunde man fundera över om man kunde förhålla sig mer flexibelt till kraven på språkkunskaper.

Det skulle vara bra att inom företagen beakta att man även kan lära sig språket i arbetet. 

Det är viktigt att även kunnandet hos personer som kommit till Finland i annat syfte än för att studera kan utnyttjas fullt ut. Utbildningsstyrelsens uppdrag är att medverka till att dessa mål uppnås genom att beakta behoven hos personerna i fråga samt hos företagen och i samhället.


Skribent

Samu Seitsalo
Johtaja, Opetushallitus