Finländska aktörer har en viktig roll inom utvecklingen av utbildningen i Afrika

Blogg
Globalt sammarbete Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen HEI ICI / HEP Yrkesutbildning Högskoleutbildning
Finländska aktörer inom utbildningssektorn samarbetar långsiktigt med länder i Afrika när det gäller att utveckla utbildningen. Förutsättningarna för att utvidga detta samarbete i framtiden är lovande.

AnneSophie Hokkanen ja Sini Piippo

AnneSophie Hokkanen ja Sini Piippo

Gemensamt för länderna på den afrikanska kontinenten är en ung befolkning och utbildning har därmed en nyckelroll med tanke på kontinentens framtid. Detta innebär möjligheter för såväl afrikanska som finländska utbildningsaktörer att utveckla utbildningen och lära sig av varandra. Detta är viktigt för oss på Utbildningsstyrelsen och vi strävar därför efter att stärka finländska utbildningsaktörers samarbete med länder i Afrika och mer omfattande i den globala södern. 

Detta utvecklingsarbete inom utbildningssektorn understöds med olika former av finansiering. Vikten av EU-finansiering till stöd för samarbete med Afrika har ökat betydligt under de senaste åren. När det gällde kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom programmet Erasmus+ samordnade finländska högskolor år 2022 flest projekt i afrikanska länder söder om Sahara i hela Europa. Detta anser vi är en verklig bedrift och en tecken på de finländska högskolornas know-how och kontakter på den afrikanska kontinenten. Det är även ett tecken på effekterna av samarbete som genomförts med nationell finansiering, som även bär frukt inom samarbetet på EU-nivå.  

Högskolornas framgångar är ett tecken på att det finns potential för en större roll för finländska aktörer även när det gäller utvecklingen av yrkesutbildningen i Afrika. EU-finansiering har medfört nya möjligheter för detta. 

Ett viktigt utvecklingsområde som identifierats i Afrika är behovet av yrkesutbildning och satsningar på yrkesutbildningens kvalitet. Den stora kompetensen i Finland inom yrkesutbildning, yrkeshögskolorna och samarbetet mellan sektorer är till fördel inom utvecklingsarbetet. Högskolornas framgångar är ett tecken på att det finns potential för en större roll för finländska aktörer även när det gäller utvecklingen av yrkesutbildningen i Afrika. EU-finansiering har medfört nya möjligheter för detta. 

FinCEED - Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn är en ny förstärkning som erbjuder ett alltmer omfattande stöd för utnyttjande av finländsk kompetens på ett globalt plan och Finlands roll när det gäller att lösa den globala krisen som berör lärandet. Utbildningsstyrelsen deltar även för närvarande i EU:s pelarutvärdering, som när den färdigställs kommer att möjliggöra förvaltning av samarbetsprojekt inom utveckling som finansieras av EU. I fortsättningen kommer det att bli möjligt för finländska aktörer att spela en allt större roll vid utvecklingen av utbildning i samarbete med länder i Afrika, till exempel genom Team Europe-initiativ för närmare samarbete på EU-nivå, som ofta är inriktade på Afrika. Utbildningsstyrelsen deltar redan i två regionala initiativ i Afrika som finansieras av Europeiska kommissionen, ett initiativ till stöd för lärarutbildning (100 miljoner euro) och ett initiativ till stöd för yrkesutbildning (75 miljoner euro).

Betydelsen av relationerna med Afrika framhävs genom EU:s Afrikastrategi och Finlands Afrikastrategi. Ett exempel på de nära relationerna och samarbetsmöjligheterna är EU-AU innovationsagendan som antogs sommaren 2023. Högskoleutbildningen kommer att ha en viktig roll vid förverkligandet av agendan. I handlingsplanen för undervisnings- och kulturministeriets Afrikastrategi summeras Finlands samarbete med partner i Afrika. Planen indikerar det omfattande samarbete som redan utförs inom utbildningssektorn samt att det även finns betydande potential för ökat samarbete med afrikanska partner inom utveckling av utbildningssektorn och arbetet med att ta fram innovationer.   

I samarbetet med Afrika och den globala södern framhävs särskilt reciprocitet och de etiska förutsättningarna för samarbetet.

I samarbetet med Afrika och den globala södern framhävs särskilt reciprocitet och de etiska förutsättningarna för samarbetet. Utbildningsstyrelsen har under år 2023 tillsammans med finländska förmånstagare och internationella partner utarbetat gemensamma anvisningar för etiskt samarbete med den globala södern inom utbildningssektorn. De fyra huvudtemana för anvisningarna är tillit och att skapa en gemensam förståelse, att identifiera maktobalans, att säkerställa tillgänglig kunskap och transparent beslutsfattande och att identifiera den roll som olika språk och kontexter har. 

Det är nyttigt att granska de olika finansieringsformerna för samarbetet med den globala södern. Finansieringsformerna kompletterar varandra och bildar en helhet. På Utbildningsstyrelsen anser vi att det är viktigt att samla alla projektaktörer som samarbetar med partner i den globala södern oberoende av finansieringsform. Även projektaktörerna själva har upplevt sig ha nytta av detta. Vi har även sammanställt en webbplatshelhet med olika stödformer till stöd för detta samarbete på Utbildningsstyrelsens webbplats. Webbplatshelheten innehåller även information enligt land om omfattningen hos finländska aktörers projektsamarbete med länder i Afrika.

Finländska aktörer har mycket goda förutsättningar för att inneha en allt större roll under de kommande åren. För detta krävs dock ett nära samarbete på nationell nivå. De finländska aktörerna kan vara stolta över arbetet hittills och fortsätta verka aktivt för utveckling av utbildningen tillsammans med länder i Afrika. Samarbetet gagnar båda parterna: även i Finland utökas vår kompetens som ett resultat av den gemensamma utvecklingen av utbildningen.  

Vi vill även i fortsättningen erbjuda vårt stöd för detta viktiga arbete!
 


Skribent

AnneSophie Hokkanen ja Sini Piippo
AnneSophie Hokkanen ja Sini Piippo