Försöket med tvåårig förskoleundervisning uppmuntrar till nya pedagogiska lösningar för små barn – en bred uppföljande undersökning utgör ett stöd inför framtiden

Blogg
Förskoleundervisning
Den här våren avslutas det omfattande försöket med tvåårig förskoleundervisning som utgår från en försökslag och en skräddarsydd läroplan. Vi vill rikta ett stort tack till alla barn och lärare som deltagit i det innovativa försöket!

Arja-Sisko Holappa

Arja-Sisko Holappa
Arja-Sisko Holappa

I samband med försöket genomförs en unik uppföljande undersökning. Tvärvetenskaplig forskning vid flera universitet ger en bild av effekterna av försöket för barnen och deras familjer samt för tillvägagångssätten inom förskoleundervisningen. Gruppen med barn vid försöksverksamhetsställena och kontrollverksamhetsställena är stor och representativ. 

För försöket med tvåårig förskoleundervisning valdes med vetenskaplig sampling barn i två åldersgrupper som deltog i avgiftsfri förskoleundervisning i två år i stället för ett år. Dessutom valdes en kontrollgrupp. Totalt deltog ungefär 30 000 barn i olika delar i landet i försöket. Det var glädjande att märka att samtliga 105 försökskommuner förhöll sig positivt till försöket, även om anordnandet innebar extra arbete. De läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen utarbetade för försöket togs väl emot och uppmuntrade lärarna att utveckla sina egna pedagogiska tillvägagångssätt.

Slutrapporten för uppföljningsundersökningen blir klar 2025. Forskningsupplägget ger dock möjlighet att följa barnens utbildning under en längre tid och resulterar i långtidsinformation som behövs för att utveckla även den grundläggande utbildningen. Utifrån responsen från kommunerna hittills är den tvååriga förskoleundervisningen ett beaktansvärt alternativ till den nuvarande ettåriga förskoleundervisningen. Två år ger lärarna, barnen och deras vårdnadshavare mer tid för social växelverkan och målinriktad verksamhet. 

Det innovativa försöket med tvåårig förskoleundervisning och den breda uppföljningen bidrar till hållbara utbildningslösningar i framtiden. Aldrig tidigare har man i praktiken försökt ordna förskoleundervisning för en så stor grupp barn eller gjort upp egna läroplansgrunder för försöket. Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Åbo universitet samt Statens ekonomiska forskningscentral genomför i samarbete en uppföljande undersökning som ger information om hur den tvååriga förskoleundervisningen påverkar de medverkande barnens lärande i framtiden. Vi väntar med iver på de första resultaten från undersökningen.

På Utbildningsstyrelsen anser vi liksom kommunerna att tvåårig förskoleundervisning kan vara ett alternativ som är värt att beakta. Utbildningsstyrelsen har redan tidigare föreslagit en mer omfattande reform av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Helheten småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet bör förenhetligas genom utveckling av lagstiftningen och läroplansgrunderna. Det skulle även vara viktigt att försöka hitta nya lösningar i takt med att antalet barn snabbt minskar i en del kommuner, så att barnen även i fortsättningen har tillgång till undervisning av hög kvalitet och trygga morgnar och eftermiddagar utanför skoltid.

Ett innovativt utvecklingsgrepp behövs även i fortsättningen.

Arbete inom nätverk stärker den gemensamma riktningen och pedagogiken

I försökslagen och läroplansgrunderna för försöket med tvåårig förskoleundervisning betonades
förskoleundervisningens genomslagskraft, betydelsen av en enhetlig dag och lärstig för barnet och utveckling av dessa. För att barnets dag ska vara enhetlig bör förskoleundervisningen och den småbarnspedagogik som ges utöver förskoleundervisningen ordnas på samma plats. När det gäller de pedagogiska tillvägagångssätten betonades matematiska färdigheter, multilitteracitet och konstnärligt uttryck samt undersökande lärande och lek. 

Inom det nätverksbaserade arbetet har diskussioner förts med lärare och daghemsföreståndare på olika håll i Finland. Under dessa avtalade möten har den respons som Utbildningsstyrelsen fått på genomförandet av försöket och försökets läroplan varit mycket positiv. Responsen utgör ett värdefullt stöd för utvecklingen av det nätverksbaserade arbetet och läroplansgrunderna vid Utbildningsstyrelsen. Mötena har även gett mer detaljerad information om utvecklingen på det lokala planet, till exempel satsningar på större samarbete mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Det har också varit viktigt att sätta sig in i de senaste forskningsrönen och kommunernas erfarenheter av tillvägagångssätten vid elevernas övergång från förskolan till den grundläggande utbildningen. 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla vuxna och barn som deltagit i försöket och förhållit sig med nyfikenhet till nya tillvägagångssätt!


Skribent

Arja-Sisko Holappa
Arja-Sisko Holappa
Utbildningsstyrelsen