Gemensamma riktlinjer för det pedagogiska arbetet med hjälp av de lokala planerna för småbarnspedagogik

Blogg
Småbarnspedagogik
Den lokala planen för småbarnspedagogik är en plan som styr personalens arbete. Med hjälp av planen garanteras jämlik småbarnspedagogik för alla barn. Planen utvärderas och utvecklas utgående från ändringar och behov i verksamhetsmiljön och enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik. Därför är det viktigt att hela personalen deltar i arbetet med att utveckla planen och förankra den i den dagliga verksamheten.

Kati Costiander, Kati Kaplin-Sainio ja Sari Viira.
Kati Costiander, Kati Kaplin-Sainio och Sari Viira

Den lokala planen för småbarnspedagogik definierar, styr och stöder anordnandet av småbarnspedagogik och det pedagogiska arbetet. Anordnarna av småbarnspedagogik bär ansvaret för att göra upp och godkänna lokala planer utgående från de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik. När planen görs upp ska man beakta lokala särdrag, eventuella pedagogiska prioriteringar, barnens behov samt resultat av utvärderingar och utvecklingsarbete som gäller småbarnspedagogiken. De lokala planerna preciserar de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik som utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Det är inte möjligt att ur planen lämna bort mål eller innehåll som förutsätts i lagen, förordningen eller i grunderna för planen för småbarnspedagogik.

För vårt arbete med att utarbeta de nationella grunderna för småbarnspedagogik behöver vi på Utbildningsstyrelsen mer information om hur de lokala planerna för småbarnspedagogik är utarbetade och hur man till exempel beskriver lokala särdrag och betoningar. Fram tills nu har vi fått information bland annat från forskning, nätverk, frågor från personalen inom småbarnspedagogik, NCU:s utvärderingsrapporter och gemensam diskussion, men fokus har inte varit på systematisk datainsamling. För att stärka vår kännedom har vi nu jämfört olika kommuners lokala planer för småbarnspedagogik i tjänsten eGrunder. I jämförelsen ingick slumpmässigt valda stora, medelstora och små kommuner i olika delar av landet. Vid jämförelsen tittade vi närmare på hur frågor som avgörs på lokal nivå enligt Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) har antecknats i planerna. Jämförelsen gav oss information som hjälper oss att i framtiden ännu bättre stödja det lokala arbetet med att utarbeta planen för småbarnspedagogik, till exempel med hjälp av stödmaterial och workshops för utarbetande av planen.
 

Det är viktigt att hela personalen deltar i implementeringen och utvecklingen av planerna

Av jämförelsen framgick att det finns stor variation i innehållen i de lokala planerna för småbarnspedagogik. I alla kommunerna som ingick i jämförelsen utgick man från texten i de nationella grunderna, men det fanns skillnader i hur omfattande de lokala preciseringarna var. Vissa av planerna hade en tydlig struktur och utgjorde en konsekvent helhet, där till exempel texten som kommer från grunderna och frågorna som avgörs på lokal nivå var tydligt åtskilda. I en del av planerna blandades å andra sidan texten från grunderna och de lokala preciseringarna ihop eller till och med saknades helt. En tydlig struktur gör det lättare att läsa planen och identifiera lokala preciseringar, till exempel olika processer. Det vara glädjande att märka att lokala särdrag och beskrivningar av småbarnspedagogiken ingick i många av planerna. Planen får gärna ha en personlig prägel som gör den lättare att ta till sig och känna igen som ”vår egen plan”.

Planer för småbarnspedagogik som är av hög kvalitet konkretiserar och förenhetligar de lokala tillvägagångssätten. På detta vis främjas jämlik småbarnspedagogik för alla barn. För personalen inom småbarnspedagogiken är den lokala planen ett pedagogiskt arbetsredskap som styr den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av verksamheten. Utgående från jämförelsen kan vi dra slutsatsen att det är viktigt att anordnarna av småbarnspedagogik regelbundet granskar, utvecklar och uppdaterar de lokala planerna. På detta vis garanteras att de nationella och lokala målen och innehållen i planen är aktuella. Utvecklingen och implementeringen av de lokala planerna för småbarnspedagogik är en kontinuerlig process. Hela personalen bör delta långsiktigt i processen. Ett gemensamt pedagogiskt språk och delad förståelse av värderingar och mål bidrar till att stärka och utveckla en lärande gemenskap som en del av verksamhetskulturen. Genom samtal och utvärdering får man syn på styrkor som det lönar sig att hålla fast vid och å andra sidan även utvecklingsbehov som man bör ta fasta på.

Föreståndaren behöver ha en klar bild av riktlinjerna för det pedagogiska ledarskapet

Utgångspunkten för ledarskapet inom småbarnspedagogiken är att främja varje barns välbefinnande och lärande i enlighet med inkluderande principer. Föreståndarens uppgift är att skapa förutsättningar för goda arbetsförhållanden för personalen och förutsättningar för att personalen ska kunna utnyttja och utveckla sin yrkeskompetens och utbildning samt förutsättningar för den pedagogiska verksamheten. Att leda implementeringen av den lokala planen för småbarnspedagogik, skapa lämpliga strukturer för enheten och hålla i gång den pedagogiska diskussionen är bland de mest centrala uppgifterna inom ledningen av småbarnspedagogik. När föreståndaren har en klar bild av riktlinjerna för det egna pedagogiska ledarskapet innebär det att personalen och teamen med tillförsikt kan planera och agera målinriktat i enlighet med den lokala planen för småbarnspedagogik. Alla val och lösningar som föreståndaren och personalen vidtar återspeglar hur den lokala planen för småbarnspedagogik styr det pedagogiska arbetet och barnens upplevelse av dagen inom småbarnspedagogiken.

Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU publicerade i slutet av oktober utvärderingar av genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik och ledningen inom småbarnspedagogik. NCU lyfte till exempel fram uppdragets omfattning som en utmaning för föreståndare. Utvärderingsrapporternas resultat och utvecklingsförslag ger såväl Utbildningsstyrelsen som yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken viktig information om vad man i synnerhet bör fästa uppmärksamhet vid när man utarbetar de lokala planerna för småbarnspedagogik. Vi uppmuntrar till att använda resultaten av utvärderingen till stöd för det egna utvecklingsarbetet. 
 

Vi delar med oss av vårt kunnande och våra insikter

Vårt uppdrag vid Utbildningsstyrelsen är att stödja småbarnspedagogik som förverkligas utgående från planerna för småbarnspedagogik. Vi har därför skapat bland annat webbplatshelheten Stöd för arbetet inom småbarnspedagogiken. Webbplatshelheten innehåller mångsidigt material för yrkesverksamma inom småbarnspedagogik till stöd för bland annat de utvecklingsförslag som NCU i sin granskning lyfter fram. Stöd för det lokala arbetet erbjuds även av Utbildningsstyrelsens utvecklingsnätverk Loisto-Tindra och Reimari. Inom nätverken diskuteras aktuella frågor och medlemmarna delar med sig av sitt kunnande och sina insikter.

För att barnets rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet ska förverkligas på bästa möjliga sätt behövs en dialog om den gemensamma riktningen för utvecklingen av småbarnspedagogiken på ett nationellt plan och genomförandet av planerna för småbarnspedagogik. Vi är intresserade av att höra vilket slags ytterligare stöd Utbildningsstyrelsen kunde erbjuda för det lokala läroplansarbetet. 

Skribenter

Kati Costiander, undervisningsråd
Kati Kaplin-Sainio, undervisningsråd
Charlotta Rehn, undervisningsråd
Sari Viira, högskolepraktikant

Skicka oss dina utvecklingsförslag senast 31.12.2023 på adressen varhaiskasvatus [at] oph.fi eller utbildning [at] oph.fi. Kom ihåg att även uppge dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig vid behov.