Hållbarhetsomställningen kräver åtgärder, kompetens och bildning

Blogg
Den 25 september 2023 firar vi den åttonde årsdagen för FN:s Agenda 2030-mål. Småbarnspedagogiken och utbildningen har en viktig roll vid omställningen till ett hållbart samhälle. Vid Utbildningsstyrelsen stöder vi omställningen och stärkt hållbarhetskompetens. I vår egen vardag strävar vi efter att agera ansvarsfullt och bidra till att målen för Agenda 2030 uppnås.

Anne Liimatainen och Mikael Mantila

kaksi pyöräilevää koululaista reput selässä

Ett av de 17 Agenda 2030-målen för hållbar utveckling på ett globalt plan är inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla. Enligt målet ska alla elever och studerande få de nödvändiga kunskaper och färdigheter för världsmedborgare som krävs för främjandet av hållbar utveckling, så att vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid som kännetecknas av möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter. Enligt Finlands kommission för hållbar utveckling kräver uppnåendet av målet att samhällets värdegrund förändras och att hållbara levnadssätt blir allmänna samt att förståelse och kunnande som stöder hållbar utveckling stärks. För att lyckas med hållbarhetsomställningen behöver vi alltså hållbarhetskompetens.

I hållbarhetskompetens ingår en syn på behovet av systemisk förändring, en kritisk inställning till dagens tillvägagångssätt, färdigheter inom problemlösning, ett framtidsperspektiv samt stärkt aktörskap för individer, gemenskaper och samhället som helhet. Hållbarhetskompetens handlar inte enbart om att värna om miljön och naturresurser utan även om att främja ekonomisk tillväxt och mänskligt välbefinnande i samband med den gröna omställningen.

Ansvaret för hållbarhetsfostran ligger inte hos ett enskilt läroämne eller utbildningsstadium. För att lyckas med hållbarhetsomställningen krävs delad kompetens och förståelse inom olika sektorer för att vi alla har en egen roll när det gäller att skapa en hållbar framtid och grön tillväxt.

Grunden för utvecklingen av verksamhetskulturen, lärmiljöerna, de pedagogiska lösningarna och inlärningsinnehållen i skolorna och läroanstalterna är grunderna för planen för småbarnspedagogik och grunderna för läroplanerna samt examensgrunderna. Målet hållbar utveckling ingår i grunderna för läroplanen för olika utbildningsstadier, både i de grundläggande värderingarna och i målen för lärande och kunnande.

Utbildningsstyrelsen stöder stärkt hållbarhetskompetens

Ett konkret exempel på vårt arbete för att stärka hållbarhetskompetens är statsunderstöd för klimat- och hållbarhetsfostran och den gröna omställningen för den grundläggande utbildningen och andra stadiet. År 2022–2024 understöder vi hållbarhetsverksamhet med totalt cirka 8,5 miljoner euro. Målet är att projektverksamheten ska sporra även dem som inte tidigare har arbetat med att främja hållbarhet. Vi har redan i flera års tid med statsunderstöd understött utvecklingen av kompetens i anslutning till en hållbar livsstil och hållbarhet hos personalen inom undervisningsväsendet.

Stärkande av hållbarhetskompetens är även viktigt inom det internationella samarbetet inom utbildningssektorn. Med stöd av FinCEED - Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn strävar vi efter att lösa den globala krisen inom lärande. Miljöansvar är en av prioriteringarna i de internationella programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Genom programmen delas årligen cirka 62 miljoner euro ut i finansiering som administreras av Utbildningsstyrelsen.

Vi beaktar även ansvarsfullhet och Agenda 2030-målen i vår egen verksamhet. Vi har gjort hållbarhetskompetens, stärkt framtidstro och ansvarsfullt agerande till allt viktigare delar av våra mål. I vår vardag distans- och närarbetar vi flexibelt, strävar efter att minska miljöeffekterna av arbetsresor och gör upphandlingar utgående från hållbarhetskriterier. Vi satsar på våra digitala tjänster samtidigt som vi är medvetna om den miljöbelastning som de förorsakar. Under två års tid har vi utarbetat en ansvarsrapport om våra åtgärder för hållbar utveckling. I rapporten beskriver vi de positiva effekterna av vår verksamhet, det vill säga vårt handavtryck, och de negativa effekterna av vår verksamhet, det vill säga vårt fotavtryck.

Genom att vi stöder och stärker hållbarhetskompetens inom småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering stöder vi omställningen till ett hållbart samhälle. Målen ansvarsfullhet och en hållbar framtid styr vår verksamhet och vi vill tillsammans med våra samarbetspartner bidra till omställningen till ett hållbart samhälle och till att målen för Agenda 2030 uppnås.


Skribenter

Anne Liimatainen
Anne Liimatainen
Undervisningsrådet, Utbildningsstyrelsen
Mikael Mantila
Mikael Mantila
Johtaja, Opetushallitus