Högutbildade personer med utländsk bakgrund är viktiga för hela vårt samhälle

Blogg
Internationell mobilitet Internationalisering Kulturell mångfald Högskoleutbildning
Det pågår en flitig diskussion om de utmaningar som högutbildade personer med utländsk bakgrund möter när de söker sin plats i det finska samhället. Trots att det inte verkar finnas några enkla lösningar, är det bra att komma ihåg att högskolorna i Finland arbetar långsiktigt för att underlätta övergången till studier och arbete för högutbildade personer med utländsk bakgrund, bland annat i form av så kallade SIMHE-tjänster (Supporting Immigrants in Higher Education).

Maija Airas

Maija Airas
Skribenten är chef för enheten för internationellt högskolesamarbete vid Utbildningsstyrelsen och ordförande för högskolornas nationella SIMHE-samarbetsgrupp.

För närvarande finns det tio högskolor i Finland som erbjuder SIMHE-tjänster för invandrare med högskoleutbildning. De erbjuder i nationellt samarbete handledning och rådgivning för högutbildade invandrare till stöd för högskoleutbildning och sysselsättning. Högskolorna erbjuder även studier till stöd för sysselsättning, utbildning som handleder för högskolestudier och undervisning i finska och svenska.  

Efter Rysslands attack mot Ukraina 2022 flydde många högskoleutbildade ukrainare och ukrainare som deltog i högskoleutbildning till Finland. Som en reaktion på den snabbt förändrade situationen kunde högskolorna smidigt rikta in SIMHE-tjänsterna till stöd för just personer som flytt från Ukraina. 

Det finns en stor efterfrågan på handlednings- och rådgivningstjänster för högutbildade med utländsk bakgrund.

Resultaten av högskolornas handlednings- och rådgivningstjänster som erbjuds högutbildade personer med utländsk bakgrund kan mätas till exempel i antalet handledningskunder. När verksamheten inleddes år 2017 omfattades cirka 500 kunder av SIMHE-tjänsterna, medan motsvarande siffra år 2023 redan var nästan 4 000.

Siffrorna ger dock inte en helhetsbild av behovet av tjänsterna. Under den här våren har flera högskolor vittnat om allt längre köer och att efterfrågan på handlednings- och rådgivningstjänster är betydligt större än utbudet. Tack vare SIMHE-handledning har högutbildade personer med utländsk bakgrund till exempel kunnat delta i studier som gett dem yrkesbehörighet eller undervisning i de inhemska språken som de behövt för studier eller i arbetslivet. Vissa har tack vare handlednings- och rådgivningstjänsterna hittat en individuell utbildningsväg som bygger på tidigare genomförda högskolestudier, medan handledning som främjar färdigheter i att söka arbete har möjliggjort sysselsättning för andra. 

Tjänsterna bidrar med stor nytta för det finska arbetslivet och samhället. Ett praktiskt exempel på detta är en skola i Helsingfors för årskurs 7–9 som med stöd av SIMHE-tjänsterna fick en behörig och motiverad matematiklärare. Du kan läsa mer om SIMHE-tjänsterna och personliga erfarenheter av tjänsterna på vår webbplats. 

I Finland finns även många högutbildade personer som kommit hit av andra orsaker än för att studera – vi bör försäkra oss om att deras kompetens kommer till användning.

Vi myndigheter samarbetar med högskolorna för att stärka Finlands attraktionskraft för att locka fler högskolestuderande med utländsk bakgrund. Vi bör dock samtidigt komma ihåg att det i vårt land även finns många högutbildade personer med utländsk bakgrund som kommit hit av någon annan orsak – vi bör försäkra oss om att även deras kompetens kommer till användning.

Det här innebär att satsningar på universitetens och yrkeshögskolornas SIMHE-tjänster är lönsamma med tanke på framtiden och att de förhoppningsvis även i fortsättningen kommer att anses vara en viktig uppgift för högskolorna. Det lönar sig även för kommunerna och regionerna att utnyttja högskolornas sakkunskap och de tjänster som de erbjuder när man söker lösningar för att garantera tillgången på kompetent arbetskraft.
 


Skribent

Maija Airas
Maija Airas
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen