Kontinuerligt lärande behövs till följd av att arbetslivet och samhället förändras

Blogg
Vuxenutbildning Fritt bildningsarbete
Vikten av kontinuerligt lärande ökar, eftersom det gör det möjligt att hitta sin egen plats när samhället och det egna livet förändras. Allt oftare finns det ett behov av att förnya den egna kompetensen i olika skeden av karriären. På det här behovet svarar utbudet av kontinuerligt lärande som ständigt utvecklas.

Anna Antila, Annukka Norontaus, Janne Savolainen, Marjo Äikäs, Päivi Bosquet och Petri Haltia

Människor på ett möte

När det kommer till studier och den egna karriären befinner vi oss allt oftare i en situation där vi behöver uppdatera vårt kunnande eller har behov av helt ny kompetens. Betydelsen av kontinuerligt lärande har ökat till följd av de allt snabbare förändringarna i samhället och arbetslivet. Vi behöver information, tips och förslag på hur vi flexibelt kan utöka vårt eget kunnande i form av ett mångsidigt utbud av kontinuerligt lärande.

Utbudet inom kontinuerligt lärande måste svara på behovet av att utveckla och förnya den egna kompetensen. Behovet beror delvis på stora strukturella förändringar, såsom den förändrade verksamhetsmiljön, förändringar i befolkningsutvecklingen och -strukturen och andra förändringar i samhället, och delvis på förändringar i individens egen livssituation.

Utbudet av kontinuerligt lärande för utveckling av den egna kompetensen, till exempel olika slags kurser och utbildningar, ökar flexibiliteten i utbildningssystemet och möjligheterna att utveckla den egna kompetensen vid sidan av arbetet. I bästa fall beaktas även kompetens som man har tillägnat sig i arbetet och på fritiden. I takt med att tjänsterna för kontinuerligt lärande utvecklas blir det möjligt att tillägna sig ny kompetens i form av mindre helheter och man behöver inte en längre utbildning som leder till examen. 

Kontinuerligt lärande svarar på förändringar i arbetslivet och är en lösning vid brist på kompetent arbetskraft

Med kontinuerligt lärande avses kontinuerligt främjande av kompetens under hela livet. Ofta avses i synnerhet tillägnande av ny kompetens och utveckling av den egna kompetensen i olika skeden av karriären på så vis att den svarar på behoven i arbetslivet. Vikten av att utveckla den egna kompetensen ökar till följd av att arbetslivet, arbetet i sig, tekniken och världen förändras i allt snabbare takt. 

Kontinuerligt lärande är till exempel studier i en utbildningsorganisation, lärande på arbetsplatser och företag och självstudier samt utveckling av den egna kompetensen inom hobby- och föreningsverksamhet och fritt bildningsarbete. Grundtanken är alltid att stärka individens kunskaper, färdigheter och kompetens. 

Kontinuerligt lärande är även en lösning vid brist på kompetent arbetskraft. Tillgången till kompetent arbetskraft är en utmaning inom olika branscher runt om i Finland och en faktor som begränsar företagens tillväxt. I regeringsprogrammet betraktas kontinuerligt lärande som ett sätt att svara på behoven i arbetslivet och bristen på kompetent arbetskraft, aktivera den outnyttjade kompetenspotentialen i samhället och höja utbildningsnivån. 

Det kontinuerliga lärandet utvecklas – kontinuerligt

Kontinuerligt lärande utvecklas riksomfattande med finansiering av Europeiska socialfonden Plus (ESF+) inom utvecklingsprojekt under det riksomfattande temat Kontinuerligt lärande inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. JOPPI – samordningsprojekt för kontinuerligt lärande i Finland är samordningsprojekt för temat och koordineras av Utbildningsstyrelsen. Samordningsprojektet för samman nationella projekt som utvecklar det kontinuerliga lärandet och stöder arbetet och uppkomsten av nya kontakter inom projekten. 

Utvecklingsprojekten främjar möjligheterna att snabbt reagera på förändrade kompetensbehov i samhället. Inom projekten stärks högskolornas och utbildningsanordnarnas beredskap för att svara på behovet av kontinuerligt lärande och nätverk som bidrar till strategiskt samarbete skapas för olika verksamhetsområden. 

Lösningarna och verksamhetsmodellerna inom utvecklingsprojekten sprids även omfattande för att öka effekterna av utvecklingsarbetet och för att så många studerande som möjligt ska ha nytta av modellerna. Inom samordningsprojektet produceras och sprids även ny kunskap om åtgärder och resultat av utvecklingsprojekten för kontinuerligt lärande. Samordningsprojektet sammanställer även en aktuell lägesbild av utvecklingen av kontinuerligt lärande i Finland och eventuella nya utvecklingsbehov. 

Du kan läsa mer om JOPPI – samordningsprojekt för kontinuerligt lärande i Finland på Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/sv/projekt/joppi-esf-samordningsprojekt-kontinuerligt-larande-i-finland. För det riksomfattande temat Kontinuerligt lärande svarar undervisnings- och kulturministeriet. Den finansierande myndigheten är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten. 

Läs mer om det riksomfattande temat Kontinuerligt lärande på adressen Strukturfonder.fi


Skribenter

Anna Antila
Anna Antila
Sakkunnig, Utbildningsstyrelsen
Annukka Norontaus
Annukka Norontaus
Specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen
Janne Savolainen
Specialsakkunnig, Undervisnings- och kulturministeriet
Marjo Äikäs
Marjo Äikäs
Specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen
Päivi Bosquet
Undervisningsråd, Undervisnings- och kulturministeriet
Petri Haltia
Undervisningsråd, Undervisnings- och kulturministeriet