#OPHVierailee: Mot mer inkluderande och dialogbetonat samarbete

Blogg
Utveckling av utbildningen
Samarbetet med yrkesverksamma och lärare inom småbarnspedagogiken är ytterst viktigt för oss på Utbildningsstyrelsen. Vi måste dock jobba på att utnyttja den värdefulla kompetens och erfarenhet som de yrkesverksamma innehar i ännu högre grad för att främja jämlik småbarnspedagogik och utbildning av hög kvalitet. Vi vill även hitta nya sätt att föra en dialog med aktörerna på fältet. Jag tror att våra #OPHVierailee-besök i maj kommer att fungera som startskottet för främjandet av dessa mål.

Jarkko Niiranen

Opetushallituksen Kasvatus, koulutus ja osaaminen -päätoiminnon johtaja Jarkko Niiranen
Suomen kartta, johon on merkitty ne paikkakunnat, joilla Opetushallituksen asiantuntijat vierailivat toukokoisen #OPHVierailee-tempauksen aikana. Paikkakunnat olivat Joensuu, Liminka, Vaala, Tuusula, Turku, Vantaa, Riihimäki, Järvenpää, Punkalaidun, Forssa, Helsinki, Orimattila, Tampere, Jyväskylä ja Kerava.
I evenemanget #OPHVierailee deltog drygt 20 sakkunniga från Utbildningsstyrelsen. De besökte daghem, skolor och läroanstalter från Helsingfors till Joensuu och Åbo till Limingo.

I evenemanget deltog drygt 20 sakkunniga utöver jag själv. Vi besökte daghem, skolor och läroanstalter, från Helsingfors till Joensuu och Åbo till Limingo. Besöken var särskilt aktuella nu när en ny regering håller på att bildas och diskussionen om bland annat inlärningsresultat och det finländska skolsystemet är livlig. Under mitt eget besök i Limingo fick jag bland annat lära mig mer om den kommunala tutorlärare-modellen. Tutorlärarna åker runt i de lokala skolorna och erbjuder kontinuerligt stöd för bland annat kompanjonlärarskap, handledning, introduktion, samplanering och utveckling av skolornas verksamhetskultur.

Det bästa med besöken var mötena med de yrkesverksamma. Vi fick höra de yrkesverksammas och lärarnas synpunkter på vad som fungerar väl i vardagen i daghemmen, skolorna och läroanstalterna, och vad som är i behov av utveckling. Vi kan konstatera att det finns både förväntningar som är lättare att hitta en lösning på, och utmaningar som kräver brett samarbete med intressegrupper och arbete under flera års tid.

På Utbildningsstyrelsen kan vi ta i beaktande responsen om att målen för lärandet bör fastställas tydligare i framtida läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen. En helhetsmässig förnyelse av stödet för lärande, som man efterfrågade med brådskande tidtabell, är dock en fråga som vi inte kan lösa själva. Förnyelsen skulle kräva ändringar i lagen om grundläggande utbildning, för vars beredning undervisnings- och kulturministeriet svarar. Utbildningsstyrelsens skyldighet är att ansvara för verkställandet av lagändringar och tydliggörandet av stödet för lärandet i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna, det vill säga kommunerna, bär ansvaret för bland annat de lokala principerna som styr stödet för lärandet, utvärderingen av stödet för lärandet och tydliggörandet av den gemensamma praxisen för dokumentering. Vi kan dock i samarbete med de övriga myndigheterna inom småbarnspedagogik- och undervisningssektorn sträva efter att garantera att varje barn och ung person får det stöd för lärandet som hen behöver. Vi förbinder oss även till att förbättra vår information och styrning om rådande praxis för stödet för lärandet och de olika nivåerna av stödet och erbjuder lärarna utbildning och anvisningar för genomförandet av lärandet och skolgången i praktiken.

Under besöken fick vi även upprepade gånger svara på frågan ”när slipper vi projektrumban”. Lärarna önskade sig lugn och ro för att kunna koncentrera sig på att undervisa. Jag förstår deras oro, men i många kommuner är projektverksamhet den enda möjligheten att rikta in utvecklingsfinansiering för ett visst ändamål till daghem, skolor eller läroanstalter. Anordnarna bestämmer själva hur många utvecklingsprojekt de vill delta i. Vi uppmuntrar aktörerna inom småbarnspedagogik och utbildning att genomföra projekt tillsammans, för att minska arbetsmängden. Utvecklingsprojekt som genomförs tillsammans kan även ge större effekt, eftersom kunnandet hos varje deltagare i projektet ökar och innovationernas spridning blir större. Vi tror även att längre projekt, som till exempel sträcker sig över en hel regeringsperiod, innebär mindre administrativt arbete och ger större effekt. Detta budskap har vi tillsammans med anordnarna framfört till undervisnings- och kulturministeriet och beslutsfattarna.

#OPHVierailee fick ett gott mottagande och kommer att få en fortsättning. Besöken utgör startskottet för en ännu mer inkluderande och dialogbetonad verksamhetskultur. Vi utnyttjar redan idag på flera sätt det värdefulla kunnandet hos yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning, men vi vill ytterligare sänka tröskeln för samarbete och kontakt. Vi gläder oss åt varje inbjudan vi tar emot, eftersom besöken ger oss möjlighet att dela med oss av det rådande läget inom vårt verksamhetsområde och skapa oss en bättre uppfattning om vardagen i daghemmen, skolorna och läroanstalterna. Jag hoppas av att du inte tvekar att kontakta oss om du stöter på utmaningar i ditt arbete som vi kan hjälpa dig med inom ramen för vårt grundläggande uppdrag.

Ett stort tack till alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning! Ni har världens viktigaste jobb: att fostra framtidens proffs. Jag önskar er alla en avkopplande semester. I höst fortsätter vi samarbetet utvilade efter sommaren!


Skribent

Jarkko Niiranen
Jarkko Niiranen
Direktör för huvudfunktionen Lärande, utbildning och kunnande