Smidiga övergångar inom yrkesutbildningen − Hur undviker man att en studerande avbryter sina studier?

Blogg
Yrkesutbildning
Enligt Statistikcentralens senaste uppgifterna avbröt fler än 13 000 (9,4 %) studerande inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen sina studier läsåret 2018/2019. Det är ändå möjligt att påverka mängden avbrutna studier och hjälpa de studerande både att engagera sig för studierna och vid olika övergångar inom och mellan utbildningarna.

Inka Ruokolainen och Tiina Kärkkäinen

Lankarullia telineessä

Orsaker till att studerande avbryter sina studier är bland annat utmaningar som berör orken och livskompetensen, problem med den psykiska hälsan, val av fel bransch och inlärningssvårigheter. Det här framgår av en utredning som har gjorts inom det ESF-finansierade projektet Zoomi − smidiga övergångar. För att det ska vara möjligt att i ett tillräckligt tidigt skede ingripa i dessa orsaker är det viktigt att känna igen studerande som löper risk att avbryta sina studier.

Utredningar som har gjorts inom projektet Zoomi visar att riskfaktorer bland annat är ålder (äldre studerande avbryter studierna oftare än yngre studerande), kön (kvinnor avbryter snabbare studierna inom mansdominerade branscher och männen avbryter oftare inom kvinnodominerade branscher), språkbakgrund och skedet i studierna. Studierna avbryts allt oftare i det skede då det har gått mellan 7 månader och 1,5 år från att studierna påbörjades. Det här är alltså samtidigt då de första perioderna av lärande i arbetslivet inleds, vilket också delvis förklarar avbrytandet av studierna. Då lärandet även sker på arbetsplatsen är det viktigt att stödja hela arbetsgemenskapens kunnande som gäller genomförandet av utbildning på arbetsplatsen samt att stärka samarbetet mellan läroanstalterna och arbetsplatserna. 

Verksamhetsmodeller och verktyg

I projekt som har koordinerats inom ramen för Zoomi har man strävat efter att utveckla modeller för att förhindra avbrytandet av studierna och stödja de studerande i övergångarna till utbildning eller arbetsliv, eller i övergångarna inom en utbildning. Modellerna som projekten tagit fram tar fasta på olika sätt att identifiera studerande som ämnar avbryta studierna, förbättra handledningen, utveckla studiefärdigheterna och stödja delaktigheten och välbefinnandet. Modellerna fokuserar också på att utveckla läroanstaltens organisationskultur för att personalens färdigheter att bemöta de studerande skulle utvecklas så att man bättre kan stödja de studerandes engagemang för studierna.

Stöd för färdigheterna att bemöta de studerande och för mångprofessionellt samarbete fås bland annat med Vamos 2. aste -projektets verksamhetsmodell Kohdaten ja kohdentaen! Den fokuserar på individuell handledning, grupphandledning och kamratstöd. Samma teman behandlas i verksamhetsmodellen för att stärka mångprofessionellt samarbete som utvecklats inom projektet Keskeyttämisestä kohtaamiseen. Med hjälp av positivt bemötande, respektfull kommunikation och mångprofessionellt samarbete kan man i ett tidigt skede identifiera den studerandes behov av stöd och hänvisa hen till lämpliga tjänster.

Verksamhetsmodellen Nivelvaiheohjaajamalli som tagits fram inom projektet Tukipolku har som mål att underlätta övergången till andra stadiet för sådana elever i årskurs nio i den grundläggande utbildningen som har behov av stöd. För eleverna ordnas till exempel fritidsverksamhet där man får möta elever i samma situation samt olika tjänster som erbjuds via nätverket, till exempel familjearbete. I verksamheten utnyttjas ungdoms- och fritidsledarnas kunskaper och innehållet planeras tillsammans med de unga och nätverket. Projektet Varustamo har utarbetat en så kallad Telakka-modell som ska stödja möjligheterna för en studerande med krävande särskilt stöd att avlägga examen i samarbete mellan en vanlig läroanstalt och en läroanstalt som erbjuder krävande särskilt stöd.

Projekten har också tagit fram konkreta hjälpmedel till exempel som stöd för handledningen och karriärplaneringen. Sådana är till exempel minneslistorna för PUK och beskrivningen av processen kring tillfälliga avbrott i studierna  som utarbetats inom projektet SOPU – Sujuvat omat polut, samt det digitala bedömningsverktyget CREAR som utvecklats inom projektet Resilienssi ja tulevaisuususko. Projektet KETTU - Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta har utarbetat en karriärhandledningsmodell som beskriver karriärhandledningstjänsterna samt hur de kan genomföras. Att lära sig karriärplaneringsfärdigheter ökar delaktigheten i och engagemanget för studierna samt förbättrar inlärningsförmågan och framstegen i studierna. Inom projektet Ammattitaitoa yhdessä har man i sin tur producerat material som stöder arbetsgemenskapen i handledningen av en yrkesstuderande och i samarbetet med läroanstalten.

Inom projekten som koordineras av Zoomi-projektet arbetar man vidare för att minska mängden avbrutna studier och främja smidiga övergångar för de studerande. Det här kräver ihärdigt utvecklingsarbete men även mod och beredskap av utbildningsanordnarna att målmedvetet ta i bruk de modeller som tagits fram så att de stöder organisationens strategiska verksamhet, verksamhetsplanerna och personalens arbetsbeskrivningar. I projekten som lyder under Zoomi har man utarbetat ett flertal användbara verksamhetsmodeller som läroanstalterna kan ta i bruk och anpassa efter sina egna behov.

Vid ett webbinarium som ordnades med temat smidiga övergångar den 21–22 april presenterades dessa modeller närmare och det är också möjligt att bekanta sig med dem i videoinspelningen från tillfället. Aktuell information om projektens utvecklingsarbete får man också i nyhetsbrevet Smidiga övergångar (på finska) och i den uppdaterade rapporten Modeller och god praxis för att främja smidiga övergångar (på finska).

Utbildningsstyrelsen genomför projektet Zoomi smidiga övergångar tillsammans med kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland, SAKU rf.  mellan 1.5.2019 och 31.12.2021. Projektet finansieras av NTM-centralen i Norra Österbotten.


Skribenter

Inka Ruokolainen
Specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen
Tiina Kärkkäinen
Projektsakkunnig, Zoomi − smidiga övergångar, Utbildningsstyrelsen