Utbildningsstyrelsen önskar en skön sommar

Blogg
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Mycket har förändrats under den senaste tiden och vi har levt i en oviss tid. En sak är ändå säker: sommaren är på intågande, träden grönskar och blommorna slår ut. Trots undantagsförhållandena fortsatte lärandet och mål uppnåddes – nu är det tid för ett välförtjänt lov.

Opetushallituksen henkilökunta

Maskros

Vårterminen som nu når sitt slut var annorlunda och ny på många sätt. Många grundläggande saker i livet fick en allt större betydelse: man tillbringande mera tid hemma med familjen, vännernas och kompisarnas betydelse framhävdes, skolans roll som en gemenskap blev allt tydligare. Av samhällsdebatten blev det uppenbart vilken viktig roll småbarnspedagogiken, skolan, lärandet och studierna har för oss finländare, och likaså det skyddsnät och den gemenskap som hör ihop med dessa. Utöver själva pandemin har de här aspekterna hela tiden varit i fokus. Man har på ett alldeles nytt sätt förstått vikten av det arbete som de sakkunniga inom småbarnspedagogiken och utbildningen samt alla de övriga inom undervisningssektorn gör.

Vi har alla våra egna upplevelser av den här våren. Alla är de lika sanna och lika värdefulla. Det finns tills vidare väldigt lite forskningsbaserad information om distansundervisningsperioden, men olika enkätresultat visar att distansundervisningen i genomsnitt verkar ha förlöpt väl. En del elever och studerande har haft fördelar av distansundervisningen och bättre än tidigare klarat av att koncentrera sig och utföra sina studier. Samtidigt kommer det att finnas behov av handledning och stöd, eventuellt ännu en lång tid framöver, eftersom våren inte har varit lätt för alla: svårigheterna och bekymren verkar ha drabbat samma elever. 

Det har varit upprivande att ta del av föräldrars skildringar om hur distansskolan för ett barn med specialbehov har medfört ett kaos i hemmet. Lika gripande är en gymnasiestuderandes konstaterande om hur fint det har varit att inse vilket förtroende lärarna har för de studerande och hur konkret det har blivit att man inte studerar för lärarens skull, utan för sin egen. Det finns också föräldrar som varit väldigt engagerade med egna studier vid sidan om arbetet, samtidigt som man försökt se till barnets distansundervisning eller tagit hand om ett barn under skolåldern hemma. 

Då vi står inför sommaren förs tankarna också mot framtiden. Vi hoppas att verksamheten vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna i Finland kan inledas som normalt på hösten, och att den internationella mobiliteten kan köra igång på nytt. Vi vet ingenting med säkerhet, men undantagssituationen medför också bestående förändringar i vår vardag. Därför är det bra att stanna upp och reflektera över hur vår uppfattning om lärandet, undervisningen, ledarskapet vid daghemmet, skolan och läroanstalten, internationaliteten, anordnandet av undervisningen eller samarbetet mellan hemmet och skolan eventuellt har ändrats.

Under våren har vikten av samarbete och kommunikation framhävts ytterligare. I en utmanande situation har det varit lättare än under den normala vardagen att dela med sig av sina problem samt att be om och ta emot hjälp. Det ömsesidiga förtroendet och banden mellan de autonoma aktörerna, som utgör grunden för det finländska utbildningssystemet, har visat sig allt mer värdefullt. Under undantagsförhållandena har man också funnit nya sätt att lära sig och att hjälpa varandra med lärandet. De här nya arbetssätten ökar den egna självtilliten i egenskap av elev eller studerande, vilket i sin tur ökar motivationen och skapar en grund för kontinuerligt lärande. Allt det här har vi nytta av också på hösten.

Före det väntar ändå en välförtjänt sommarperiod, som är en viktig tid för återhämtning. Utbildningsstyrelsen vill ge alla barn, elever och studerande en full tia för insatserna med att uppnå målen för läsåret och försöken att anpassa sig till den nya vardagen i undantagsförhållandena. Ett lika berömligt vitsord får också personalen inom småbarnspedagogiken, lärarna och den övriga personalen och ledningen inom undervisningsväsendet, samt i synnerhet elevernas och de studerandes närstående och alla vänner av lärande.

Utbildningsstyrelsen tackar för det gångna läsåret och vill passa på att önska alla en trevlig sommar, med hopp inför framtiden! 
 


Skribent

Utbildningsstyrelsens personal
Utbildningsstyrelsens personal