Utbildningsstyrelsens utvecklingsarbete möter Sitras megatrender

Blogg
Utveckling av utbildningen
I Sitras nyligen publicerade översikt över megatrender som beskriver globala utvecklingsriktningar framhävs aktiva handlingar hos individer, inom samfund och i samhället. Att påverka framtiden innebär även att ta ställning till i vilken riktning förändringen bör styras eller vilken slags förändring som bör främjas.

Unga människor håller världen och ler.

Vid Utbildningsstyrelsen tar vi ställning till megatrenderna genom projekt, program och statsunderstödsverksamhet. Projektens strategiska betydelse ökar i ju högre grad vi är medvetna om de interna beroendeförhållandena mellan de fenomen inom småbarnspedagogik, utbildning och kunnande som ligger till grunden för projekten. Vårt mål är att satsa på sådant som anses vara betydelsefullt med tanke på globala utvecklingstrender och utvecklingen av småbarnspedagogiken, utbildningen och kunnandet och som har en inverkan på undervisningen i praktiken.

Naturens bärkraft håller på att falla sönder

Naturens försämrade bärkraft inverkar på de övriga megatrenderna och står således i centrum för samtliga utvecklingsriktningar. Centralt när det kommer till att motverka detta är ökad hållbarhetskompetens inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Hållbarhetsfostran innefattar bland annat förståelse av komplexiteten hos hållbarhet och konkret verksamhet för att främja hållbar utveckling. Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt inom hållbarhetsfostran har koppling till dessa teman. Utvecklingsprojektet stöder och samordnar projekt i skolorna och vid läroanstalterna. Projekten utgår från en förändring av verksamhetskulturen mot en mer ekologiskt hållbar framtid och ökat kunnande inom stävjande av klimatförändringen.

Utmaningar som gäller välbefinnande ökar

Skapande av prognoser för och hanteringen av en välmående och hållbar framtid kräver fördjupade perspektiv på hälsa och säkerhet inom småbarnspedagogik och utbildning. Det är viktigt att stödja småbarnspedagogiken och utbildning så att de kan svara på de utmaningar som dagens barn och unga står inför. Centralt när det gäller den här utvecklingsriktningen är att ta hand om de grundläggande uppgifterna för småbarnspedagogiken och utbildningen, det vill säga att möjliggöra barns och ungas lärande och stödja deras sunda utveckling tillsammans med hemmen.

Även om skolan redan genom att existera upprätthåller välbefinnandet hos i synnerhet barn och unga, kan man inte svara på utmaningarna om man inte tar hand om sina grundläggande uppgifter ännu bättre än idag. För detta behövs yrkeskunniga och trygga vuxna som har möjlighet att verkligen möta varje barn och ung person.

Utbildningsstyrelsens projekt Engagerande arbete i skolgemenskapen har koppling till utmaningar inom välbefinnandet. Projektet stöder skolengagemanget inom den grundläggande utbildningen. Inom projektet förnyas grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och fortbildning ordnas för personalen under läsåret 2023–2024. Anvisningar som utarbetats inom ett utvecklingsprojekt för förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld samt webbsidor som är under arbete uppmuntrar alla att bli bättre på att känna igen dessa fenomen och ingripa.

Minskad rörlighet och utmaningar inom hälsomedvetenhet försämrar barn och ungas hälsa och bidrar till problem med den psykiska hälsan. I hälsomedvetenhet ingår bland annat att göra sunda val i anslutning till hälsan. På dessa utmaningar svarar programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse som främjar välbefinnande, inlärning, delaktighet och gemenskap samt arbetsro. I framtiden är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att alla har möjlighet till en trygg och sund skolväg samt tjänster till stöd för välbefinnandet. Tack vare Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har allt fler barn och unga kunnat hitta en lämplig hobby oberoende av familjens socioekonomiska ställning, boendeort, avståndet mellan hemmet och platsen för hobbyverksamheten eller sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga.