Varför är det viktigt att tala om internationalisering som kompetens?

Blogg
Internationalisering Kulturell mångfald Jämlikhet och delaktighet Euroguidance
Internationaliseringskompetens är en av de grundläggande färdigheterna i dagens värld. Färdigheter inom internationalisering vidgar världsbilden, ger nya perspektiv och stärker empatiförmågan.

Minna Kelhä

Minna Kelhä

Befolkningen i Europa åldras i snabb takt och år för år finns det allt färre personer i arbetsför ålder. Även i Finland har vi ett stort behov av att personer flyttar hit från andra länder, för att vi ska kunna bevara vår livskraft och välbefinnande. Enligt en aktuell undersökning  ökar behovet av internationell kompetens märkbart och det finns inte längre någon bransch som inte omfattas av behovet*.

Finland är redan nu ett land som präglas av mångfald och internationalisering, vilket innebär en rikedom och resurs. Det är glädjande att läsa att största delen av de internationella studerande som flyttat till Finland uppskattar vårt samhälle och anpassar sig väl**. Svårigheter att lära känna finländare, avsaknaden av sociala nätverk och brist på förståelse av kunnande som förvärvats utanför Finland gör det dock svårare att stanna i Finland och få ett arbete. Många väljer att sist och slutligen söka sig någon annanstans.

För att leva och arbeta tillsammans krävs förståelse och en vilja att förstå varandra. Vi måste därför satsa i allt högre grad på vår färdighet att bemöta personer med en annan kulturell bakgrund på ett vänligt och konstruktivt sätt såväl i vardagen som inom arbetslivet och studier. Det är viktigt att vi kan värdesätta även erfarenhet och kunnande som förvärvats utanför Finland. Internationalisering som kompetens innebär till exempel språkkunskaper och kunskap om olika kulturer och seder. När vi innehar färdigheter inom internationalisering kan vi bemöta andra människor med uppskattning och respekt. Vi har en öppen inställning till människor som är annorlunda än oss själva och deras tankar, och strävar efter att se fördelarna hos mångfald. Annars kan vi lätt missa många möjligheter som erbjuds oss och gå miste om flera betydelsefulla sociala relationer.

Internationalisering som kompetens är även av samhällelig och ekonomisk nytta för ett land som är beroende av export, såsom Finland. Färdigheter inom internationalisering har konstaterats ha ett starkt samband med flera grundläggande färdigheter inom arbetslivet, såsom nyfikenhet, produktivitet och förmågan att anpassa sig till nya situationer*** . På en global arbetsmarknad utgör arbetsgemenskaper som präglas av mångfald en viktig resurs: de bidrar inte enbart till uppkomsten av nya idéer och innovationer, utan beaktar även i högre grad olika grupper av människor i egenskap av kunder, samarbetspartner och anställda.

I skolan tillägnar sig barn och unga bred kulturell bildning och sociala färdigheter. De uppmuntras att förstå mångfald och att vara aktiva medborgare. Det är ytterst viktigt att vi stöder lärarnas kompetens när det kommer till detta.

Hur är det med oss andra vuxna? Idag på Europadagen inleds Europaåret för kompetens, som lyfter fram livslångt lärande. Var och en av oss har en möjlighet – och en skyldighet – att växa och utvecklas genom hela livet, utmana oss själva och tillägna oss nya färdigheter.

För att tillägna sig färdigheter i anslutning till internationalisering behöver man inte resa långt: var och en kan berika sitt eget liv och öka sin kunskap med nya upplevelser i vardagen. Internationalisering på hemmaplan kan genomföras inom flera olika fritidsaktiviteter, till exempel inom kultursektorn eller genom vän- eller mentorsverksamhet för nyinflyttade. Att skaffa sig internationell erfarenhet på distans är även en möjlighet: i dag är det möjligt att delta i många kurser och utbildningar enkelt och förmånligt från det egna hemmet.

Man lär sig även mycket av att bo i ett annat land. Utanför den bekanta vardagsmiljön stärks olika personliga förmågor, bland annat problemlösningsförmåga, uthållighet och självsäkerhet. Internationella program såsom Erasmus+ och Nordplus erbjuder olika sätt att skaffa sig internationell erfarenhet för personer i alla åldrar. Utöver läroanstalter kan även exempelvis fritidsföreningar, idrottsförbund och företagare inom kreativa branscher ansöka om finansiering för perioder utomlands.

I vår vardag möter vi allt oftare personer med olika bakgrund och därför finns det all anledning att satsa på internationell kompetens, uppskattning för mångfald och sociala färdigheter.

Europaåret för kompetens firas 9.5.2023–8.5.2024. Målet för temaåret är att satsa på i synnerhet utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder och att säkerställa att kompetensen motsvarar behoven på arbetsmarknaden. I Finland är de centrala temana under året identifiering och synliggörande av all kompetens hos personer i arbetsför ålder, främjande av kontinuerligt lärande och säkerställande av tillgång till kompetent arbetskraft. Livslång handledning, invandring och aktuella forskningsrön erbjuder viktigt stöd för uppnåendet av temaårets mål. Temaåret samordnas av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.Skribent

Minna Kelhä
Minna Kelhä
Generaldirektör, Utbildningsstyrelsen