Material

Enkäten Hälsa i skolan 2023

Organisationer Institutet för hälsa och välfärd

Kontaktuppgifter

Jenni Helenius
Ansvarig forskningsledare
029 524 8406
jenni.helenius@thl.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Användningstillstånd
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.3 – 12.5.2023
Tid när insamlingen genomförs 1.3 – 12.5.2023
Beskrivning av insamlingen/materialet

Med enkäten Hälsa i skolan samlar man in uppföljningsinformation om barns och ungas välbefinnande, hälsa, skolgång och studier, delaktighet samt tjänster och tillgång till hjälp till skolors och läroanstalters behov. Det insamlade materialet gör det möjligt att granska resultaten allt från riksnivå till kommunal nivå.

I undersökningen når man även olika befolkningsgrupper och får därigenom information om till exempel välbefinnandet bland barn och unga med utländsk bakgrund.

Enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år. Uppgifter har samlats in om elever i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen sedan 1996, i gymnasier sedan 1999, vid yrkesläroanstalter sedan 2008 samt om elever i årskurs 4 och 5 i den grundläggande utbildningen sedan 2017 och deras vårdnadshavare under åren 2017–2019.