Material

Inverkan av Rysslands attack – enkät riktad till anordnare av småbarnspedagogik och utbildning 5/2022

Organisationer Utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Päivi Pöyry-Lassila
+358 29 5331970
paivi.poyry-lassila@oph.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Avtal
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.4 – 31.5.2022
Tid när insamlingen genomförs 15 – 31.5.2022
Beskrivning av insamlingen/materialet

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samlar in information om hur ankomsten av barn, unga och vuxna som flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack inverkar på anordnandet av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Informationen samlas in med en enkät som Utbildningsstyrelsen skickar ut.

Syftet med datainsamlingen är att ta fram en aktuell lägesbild och information som behövs vid kunskapsbaserad ledning. Vid behandling och utlämnande av information iakttas forskningsetiska principer. Informationen används även inom kommunikation.

I enkäten ombeds anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning uppge hur många ukrainska barn, unga och vuxna som väntar på en plats inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt gymnasie- och yrkesutbildningen. Dessutom ingår en fråga om vilka förutsättningar anordnarna har att ta emot dem inom undervisningsväsendet.

I enkäten ombeds anordnarna av småbarnspedagogik och/eller utbildning ge ENDAST ett svar på enkäten så att svaret omfattar alla språkgrupper.

Utbildningsstyrelsen har för avsikt att genomföra en likadan enkät på nytt genast i början av nästa läsår.