Material

Kommunenkät om småbarnspedagogik 2022

Organisationer Kommunförbundet

Kontaktuppgifter

Mikko Svartsjö
mikko.svartsjo@kuntaliitto.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.1.2021 – 31.12.2022
Tid när insamlingen genomförs 11.4 – 4.5.2022
Beskrivning av insamlingen/materialet

Enkäten består av fyra delar. Frågorna gäller kommuntillägg till stödet för hemvårdoch privat vård av barn, servicesedlar samt principer för klientavgifter.

Uppgifterna om kommuntillägget till hemvårdsstödet och till stödet för privat vård
av barn samt uppgifterna om servicesedelverksamheten gäller nuläget och de
ekonomiska uppgifterna gäller år 2021. Frågorna om klientavgifter kartlägger
nuvarande praxis i kommunen.

Uppgifterna om kommuntillägget till hemvårdsstödet och till stödet för privat vårdav barn samt uppgifterna om servicesedelverksamheten gäller nuläget och deekonomiska uppgifterna gäller år 2021. Frågorna om klientavgifter kartläggernuvarande praxis i kommunen.