Material

Nationell uppföljning av elevvårdstjänsterna OPA 2022

Organisationer Utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

OPA yhteysosoite/ kontaktadress
opatiedonkeruu@thl.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Användningstillstånd
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.8.2021 – 1.4.2022
Tid när insamlingen genomförs 21.3 – 1.4.2022
Beskrivning av insamlingen/materialet

Enkäten OPA 2022, som gäller elevhälsotjänsterna, riktar sig till personalen inom elevhälsotjänsterna inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Informationen samlas in för innevarande läsår 2021–2022. Syftet är att få information om organiseringen av den generellt inriktade och den individuellt inriktade elevhälsan, till exempel om kundrelationer, arbetssätt, samarbete och förutsättningar för arbetet. Det ingår också några frågor om hur coronaepidemin inverkat på tjänsterna.

Enkäten genomförs i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Utbildningsstyrelsen (UBS), till vars lagstadgade uppgifter hör att följa upp elevhälsotjänsterna. Föregående OPA-datainsamling om elevhälsotjänsterna inom den grundläggande utbildningen genomfördes 2020: Voimavarana yhteistyö (Samarbete som en resurs; innehåller ett sammandrag på svenska). För första gången samlas data in samtidigt av personalen inom den grundläggande utbildningen och personalen på andra stadiet.

Respondenternas kontaktuppgifter (e-postadresser) har samlats in i samband med datainsamlingarna Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna (2021) och i gymnasierna och yrkesutbildningen (2020). Insamlingen av kontaktuppgifter baserar sig på THL:s och UBS:s uppdrag att följa och utveckla elevhälsan på riksnivå (lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 24 och 25 §). Efter att datainsamlingen avslutats utplånas kontaktuppgifterna. Enkäten besvaras via en personlig länk, men materialet behandlas och resultaten rapporteras på ett sådant sätt att enskilda respondenter inte kan identifieras.