Hoppa till huvudinnehåll

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet


Den finländska utbildningen och läroplanerna är ända från småbarnspedagogiken till andra stadiet baserade på de vägledande principerna för de mänskliga rättigheterna. Varje fostrare och lärare är samtidigt också en fostrare inom demokrati och mänskliga rättigheter. På dessa nätsidor har vi samlat mångsidigt material i syfte att främja barns och ungas delaktighet och en demokratisk verksamhetskultur.

Vad borde barn och unga få lära sig gällande mänskliga rättigheter? Hur ska jag berätta om olika kulturer och fostra till demokratisk delaktighet? Hur inleda när temat för lektionen är hatretorik?

Bekanta dig med materialet gällande barns och ungas rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratikompetens, språkliga och kulturella minoriteter samt fostran i global kompetens. Du utökar samtidigt ditt eget kunnande exempelvis gällande förebyggandet av våldsbejakande extremism och inom frågeställningar kring mänskliga rättigheter.

Utvecklingsarbete inom demokrati- och människorättsfostran

Genom att utveckla demokrati- och människorättsfostran stöds barnens och de ungas delaktighet samt pedagogernas färdigheter att behandla och omsätta demokrati- och människorättsfrågor i praktiken i verksamhet och undervisning. Genom demokrati- och människorättsfostran stärks även en verksamhetskultur som främjar välbefinnande, likvärdighet och jämställdhet och arbetet med att utveckla verksamhetskulturen i samarbete med utomstående aktörer.
En grupp barn som går till skolan
Modeller
De tillvägagångssätt och modeller som testats av utbildningsanordnarna som deltog i pilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran inom den grundläggande utbildningen är nu tillgängliga för alla skolor.
Läraren och eleverna studerar kartan.
Pilotprojekt
Syftet med Utbildningsstyrelsens pilotprojekt under läsåret 2022–2023 är att utveckla helt nya verksamhetsmodeller inom demokrati- och människorättsfostran, samt att vidareutveckla modeller som redan visat sig vara fungerande. Läs mera om projekten, de deltagande skolorna och de aktiviteter och händelser som är aktuella under projektens gång.
Lapsia koulupihalla
Goda modeller
I den sammanställning som har gjorts av Nuorisotutkimusseura kan du bekanta sig med olika demokrati- och människorättsprojekt och modeller som har förverkligats i allt från småbarnspedagogiken till utbildningen på andra stadiet. Syftet med helheten är att man bättre ska kunna identifiera och sprida goda modeller för demokrati- och människorättsfostran.

Stöd för undervisningen och lärandet

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter

www.oph.fi

Sidorna innehåller färdiga materialpaket för lärare inom utbildning och småbarnspedagogik för behandling av barnets rättigheter från småbarnspedagogiken till andra stadiet, samt nya undervisningsvideor. Sidorna innehåller även material för föräldrakvällar.

Barns och ungas delaktighet

Barns och ungas delaktighet

Till lärarnas och den pedagogiska personalens uppgifter hör förstärkandet av barns och ungas förmåga att påverka och öka förståelsen för betydelsen av delaktighet. På denna sida finns material relaterade till ungas människorättsfostran och delaktighet. Sidans material är riktat både till läraren och de unga.

Människorätts- och demokratifostran

Människorätts- och demokratifostran

Människorättsfostran innebär undervisning i och inlärning av en livsstil som respekterar människovärdet. Det handlar om att uppfostra till respekt för mänskliga rättigheter. På denna sida finns information och stöd för behandlandet av människorätts- och demokratifrågor under lektionerna. På sidan finns till exempel material om jämställdhet mellan könen och hållbar utveckling.

Stöd för global fostran

Stöd för global fostran

Global fostran är en verksamhet som uppmuntrar människor att bli aktiva globala medborgare. Sidan innehåller material som rör global utbildning och enheter som tillhandahåller dem. Materialen har ett brett samband med teman för global fostran, såsom barnets rättigheter, utvecklingssamarbete och kulturell medvetenhet. (Tills vidare endast på finska.)

Språkliga och kulturella minoriteter

Språkliga och kulturella minoriteter

Språk och kultur är en viktig del av en individs identitet och dess tillväxt. Sidan innehåller material om språkliga och kulturella minoriteter. Materialen omfattar samer, romer och andra nationella och internationella språkliga och kulturella minoriteter. Sidan listar enheter som förser skolor med bland annat spel, uppdrag, övningar och informationspaket för att behandla ämnet. (Tills vidare endast på finska.)

Förebyggande av våldsbejakande extremism

Förebyggande av våldsbejakande extremism

En välfungerande skola erbjuder goda tjänster som förebygger marginalisering och andra företeelser som ökar risken för radikalisering. På sidan finns information och stöd för skolor och pedagogisk personal för att förebygga våldsbejakande extremism och marginalisering.

Hatretorik

Hatretorik

Hatretorik är ett fenomen som för närvarande i allt högre grad begränsar den mångfacetterade, demokratiska debatten i Finland. Hatretorik begränsar särskilt kvinnors, flickors och minoriteters rätt att delta i den offentliga debatten. På sidan finns information och stöd för behandling av hatretorik på lektioner och i utbildningsuppgifter. (Tills vidare endast på finska.)

Mer om ämnet

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna

Syftet med jämställdhetslagen är att förbättra jämställdheten mellan könen. Diskrimineringslagen å sin sida strävar till att främja likabehandling och förebygga all sorts diskriminering. Sidan stöder läroanstalterna vid uppgörandet, uppdaterandet och förnyandet av jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen.

Global fostran och internationalisering

Global fostran och internationalisering

Vi lever i en global värld där ömsesidiga beroendeförhållanden syns allt tydligare och konkretare också i barns och ungas liv. Här hittas information om hur skolan bereder för ett liv i en kulturellt mångfaldig värld och för att agera konstruktivt och ansvarsfullt för den gemensamma planetens skull.