Hoppa till huvudinnehåll

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet


Den finländska utbildningen och läroplanerna är ända från småbarnspedagogiken till andra stadiet baserade på de vägledande principerna för de mänskliga rättigheterna. Varje fostrare och lärare är samtidigt också en fostrare inom demokrati och mänskliga rättigheter. På dessa nätsidor har vi samlat mångsidigt material i syfte att främja barns och ungas delaktighet och en demokratisk verksamhetskultur.

Vad borde barn och unga få lära sig gällande mänskliga rättigheter? Hur ska jag berätta om olika kulturer och fostra till demokratisk delaktighet? Hur inleda när temat för lektionen är hatretorik?

Bekanta dig med materialet gällande barns och ungas rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratikompetens, språkliga och kulturella minoriteter samt fostran i global kompetens. Du utökar samtidigt ditt eget kunnande exempelvis gällande förebyggandet av våldsbejakande extremism och inom frågeställningar kring mänskliga rättigheter.

Stöd för undervisningen och lärandet

alt-text (optional, uses title if not set)

Barnets rättigheter

Barnkonventionen är en internationell konvention om mänskliga rättigheter, som innebär en skyldighet för staterna att respektera och följa barnets rättigheter, bland annat inom utbildning och fostran. På denna sida finns information om barnets rättigheter samt stöd för behandlingen av temat på lektionerna. På sidan hittas till exempel lektionshelheter, handböcker och spel.

alt-text (optional, uses title if not set)

Barns och ungas delaktighet

Till lärarnas och den pedagogiska personalens uppgifter hör förstärkandet av barns och ungas förmåga att påverka och öka förståelsen för betydelsen av delaktighet. På denna sida finns material relaterade till ungas människorättsfostran och delaktighet. Sidans material är riktat både till läraren och de unga.

alt-text (optional, uses title if not set)

Människorätts- och demokratifostran

Människorättsfostran innebär undervisning i och inlärning av en livsstil som respekterar människovärdet. Det handlar om att uppfostra till respekt för mänskliga rättigheter. På denna sida finns information och stöd för behandlandet av människorätts- och demokratifrågor under lektionerna. På sidan finns till exempel material om jämställdhet mellan könen och hållbar utveckling.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för global fostran

Global fostran är en verksamhet som uppmuntrar människor att bli aktiva globala medborgare. Sidan innehåller material som rör global utbildning och enheter som tillhandahåller dem. Materialen har ett brett samband med teman för global fostran, såsom barnets rättigheter, utvecklingssamarbete och kulturell medvetenhet. (Tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Språkliga och kulturella minoriteter

Språk och kultur är en viktig del av en individs identitet och dess tillväxt. Sidan innehåller material om språkliga och kulturella minoriteter. Materialen omfattar samer, romer och andra nationella och internationella språkliga och kulturella minoriteter. Sidan listar enheter som förser skolor med bland annat spel, uppdrag, övningar och informationspaket för att behandla ämnet. (Tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Förebyggande av våldsbejakande extremism

En välfungerande skola erbjuder goda tjänster som förebygger marginalisering och andra företeelser som ökar risken för radikalisering. På sidan finns information och stöd för skolor och pedagogisk personal för att förebygga våldsbejakande extremism och marginalisering.

alt-text (optional, uses title if not set)

Hatretorik

Hatretorik är ett fenomen som för närvarande i allt högre grad begränsar den mångfacetterade, demokratiska debatten i Finland. Hatretorik begränsar särskilt kvinnors, flickors och minoriteters rätt att delta i den offentliga debatten. På sidan finns information och stöd för behandling av hatretorik på lektioner och i utbildningsuppgifter. (Tills vidare endast på finska.)

Mer om ämnet

alt-text (optional, uses title if not set)

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna

Syftet med jämställdhetslagen är att förbättra jämställdheten mellan könen. Diskrimineringslagen å sin sida strävar till att främja likabehandling och förebygga all sorts diskriminering. Sidan stöder läroanstalterna vid uppgörandet, uppdaterandet och förnyandet av jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Global fostran och internationalisering

Vi lever i en global värld där ömsesidiga beroendeförhållanden syns allt tydligare och konkretare också i barns och ungas liv. Här hittas information om hur skolan bereder för ett liv i en kulturellt mångfaldig värld och för att agera konstruktivt och ansvarsfullt för den gemensamma planetens skull.