Inledning

Vi börjar bekanta oss med cybersäkerhet genom att titta på den inledande videon: Kyberturvallisuus (Jarno Limnell).

Jarno Limnell berättar om cybersäkerhet. Vilka tankar väcker videon?

Nyckelord 

Cybersäkerhet, cyberhot, digitalisering, datasäkerhet, dataskydd

Vad menas med cybersäkerhet?

Vårt samhälle har digitaliserats i snabb takt. Digitala tjänster är närvarande nästan överallt i vår vardag. Många digitala tjänster ger livet mer intressant innehåll, möjligheter att hålla kontakt med andra, underhållning och sätt att fördriva tiden på. Digitaliseringen har gjort det lättare att sköta viktiga ärenden och gjort arbetet produktivare. Samtidigt har säkerheten i den nya cyberverksamhetsmiljön blivit en viktig faktor, eftersom information och tjänster måste vara tillförlitliga och tillgängliga för användarna.

Ordet cyber används nästan utan undantag som en definitionsdel av det sammansatta ordet och inte ensamt. Ordets betydelse anknyter i allmänhet till hantering av information i digital form: datateknik, digital kommunikation, dataöverföring, datasystem eller datorsystem. Generellt kan man konstatera att vilken funktion i den fysiska världen som helst kan kopplas till människans digitala verksamhetsmiljö med hjälp av ordet cyber.

Cybermiljö avser digitala miljöer och verksamhet på nätet. Den omfattar bl.a. webbkommunikation, sociala medier, nätbanksfunktioner och omfattar även datorer, mobila enheter, datanät, molntjänster och applikationer. Cybermiljön är en helhet som består av digitala informationssystem och som omfattar såväl fysiska strukturer som operatörer och slutanvändare. Karakteristiskt för miljön är användningen av elektronik och elektromagnetiska spektrum för lagring, bearbetning och överföring av data och information med hjälp av kommunikationsnät.

Cyberhot är olika skadliga händelser eller utvecklingsförlopp i den digitala världen, såsom nätfiske, sabotageprogram, överbelastningsattacker, identitetsstölder, nätbrottslighet. Cyberhot, liksom andra digitala hot, är förknippade med att hoten ständigt förändras och är komplicerade. Cyberhoten berör företag, organisationer, samhällen och oss alla på samma sätt.  Därför fästs uppmärksamhet vid cybersäkerheten och man strävar ständigt efter att förbättra informationssäkerheten och dataskyddet.

Cybersäkerhet innebär metoder för att skydda sig mot cyberhot. Det är viktigt att använda säkerhetsapplikationer (brandvägg, virusskydd, hantering av lösenord), hålla utrustningen uppdaterad och framför allt följa instruktioner och regler.

Cybersäkerhet är fortfarande en relativt ny term utan vedertaget innehåll. I praktiken hänvisar den till nya slags säkerhetsutmaningar till följd av digitaliseringen inom organisationer och samhälle. I det här sammanhanget syftar cybersäkerhet till åtgärder som vidtas för att skydda system, program, enheter och telekommunikationsförbindelser som är nödvändiga för en verksamhet från cyberhot.

Cyberhot bemöts med cybersäkerhet. Cybersäkerhet är en omfattande helhet som berör hela samhället från kritisk infrastruktur till konsumenter. Cyberverksamhetsmiljöns omfattning och utbredning innebär dock att det inte är möjligt att sköta dess säkerhet genom en enda instans, utan det kräver samarbete mellan olika aktörer.

Cybersäkerhet är en målbild där man kan lita på cybermiljön och säkra dess funktioner. Cybersäkerhet innebär att man tryggar konfidentialiteten, integriteten och tillgången till information, utrustning, nätverk, programvara och användare under hela livscykeln. Cybersäkerheten utgörs av samarbete mellan administratörer och användare och i samarbetet beaktas cyberverksamhetsmiljöns inverkan på den fysiska världen. (Källa: Cybersäkerhet och styrelsens ansvar, Traficom)

Med datasäkerhet avses ett ändamålsenligt skydd av olika uppgifter, system, tjänster och datakommunikation. Datasäkerhet gäller alla, oavsett om uppgifterna behandlas muntligt, på papper eller på dator. Syftet med användningsreglerna för tjänsterna är att alla användares datasäkerhet ska förverkligas. Därför ska personen följa grundreglerna för datasäkerhet även om hen själv inte anser sig ha något att dölja. (Källa Tietoturvan periaatteet, Helsingfors universitet, Opiskelijan digitaidot)

Datasäkerhet innebär att säkerställa informationsmaterialets konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom administrativa (till exempel anvisningar), funktionella (till exempel rätt arbetssätt, utbildning) och tekniska åtgärder (till exempel använda program). I många situationer används informationssäkerhet med fog som synonym för cybersäkerhet. Som begrepp står informationssäkerhet inte i konflikt med cybersäkerhet, utan är en viktig del av cybersäkerheten.

Med dataskydd avses skydd av personuppgifter mot obehörig användning eller användning som skadar en person. (Källa: Yksilön tietosuoja | Opiskelijan digitaidot (helsinki.fi)) Dataskydd är en grundläggande fri- och rättighet, som tryggar tillgodoseendet av den registrerades rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. Syftet med dataskydd är att ange när och under vilka förutsättningar personuppgifter kan behandlas. Behandling av personuppgifter ska alltid grunda sig på lag. (Källa: Vad är dataskydd | Dataombudsmannens byrå)

Med cybersäkerhetskompetens avses säkerhetskompetens som ökar tryggandet av konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten hos information, utrustning, nätverk, programvaror och användare. Det är viktigt att övningarna i cybersäkerhet inleds genast när barnet börjar bekanta sig med digitala miljöer med sin egen enhet.

Cybersäkerhet handlar om att skydda konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten av information, hårdvara, nätverk, programvara och användare.
Att skydda sig mot cyberhot är ett samarbete mellan administratörer och användare.

Sammandrag

  1. Cybermiljö betyder vår digitala värld.
  2. Cybersäkerhet möjliggör digitala tjänsters funktion och tillförlitlighet.
  3. Cyberhot är skadliga händelser i den digitala världen.
  4. Cybersäkerhetskompetens ökar möjligheterna att agera säkert i den digitala världen.

Uppgifter

  1. Tänk tillbaka på veckan som gått. Gör en lista över vilka digitala enheter och tjänster ni använde under veckan. Hur anknyter datasäkerhet till de enheter och tjänster ni använt? Lärare, samla in svaren på någon digital plattform, där de syns för alla, såsom Padlet, Miro, Flinga, Whiteboard.)
  2. Diskutera de observationer och funderingar som kommit fram.
  3. Vilka digitala tjänster har du använt mest under den gångna veckan och vilken information har du gett tjänsterna? Gör en lista över de uppgifter som krävs för en tjänst som du använder och eventuellt andra uppgifter som du delar med dig av till tjänsten. Tycker du att alla uppgifter du delar behöver delas? Återgå till uppgiften efter kapitel 2 och granska ditt svar med tanke på dataskyddet.

Lärare! När du använder applikationer, se alltid till att tjänsten är i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och nationell lagstiftning. Fråga din utbildningsanordnare för mer information om den tjänst du använder.